Hotărârea nr. 168/2018

HOTĂRÂRE privind stabilirea componenţei „Comisiei de analiză, evaluare și selecție a proiectelor de guvernare transparentă şi participativă”, înființate în baza Regulamentului referitor la finanțarea proiectelor societății civile din Iași în baza Legii nr. 350/2005


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind stabilirea componenței „Comisiei de analiză, evaluare și selecție a proiectelor de guvernare transparentă și participativă”, înființate în baza Regulamentului referitor la finanțarea proiectelor societății civile din Iași în baza Legii nr. 350/2005

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data

de 18.05.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 49280/15.05.2018 întocmit de Biroul Relații cu Societatea Civilă ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii tinerilor nr. 350/2006;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă componența „Comisia de analiză, evaluare și selecție a proiectelor de guvernare transparentă și participativă”, înființate în baza Regulamentului referitor la finanțarea proiectelor societății civile din Iași în baza Legii 350/2005, conform ANEXEI I, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Serviciului Relații Comunitare și Politici Publice, Biroului Relații cu Societatea Civilă, Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale, Direcției Juridice și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Relații Comunitare și Politici Publice, Biroul Relații cu Societatea Civilă, Direcția Generala Economica și Finanțe Publice Locale, Direcția Juridica.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Mihail Pintilei    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 168 din 18 mai 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

20

Pentru

14

Împotrivă

0

Abțineri

6

ANEXA I la H.C.L. nr. 168 din 18 mai 2018

privind stabilirea componenței „Comisiei de analiză, evaluare și selecție a proiectelor de guvernare transparentă și participativă”, înființate în baza Regulamentului referitor la finanțarea proiectelor societății civile din Iași în baza Legii 350/2005

I. Comisia de analiză, evaluare și selecție a proiectelor de guvernare transparentă și participativă

Nr.

crt.

Nume și prenume

Calitate în cadrul comisiei

1.

Dorin Nastaș

Reprezentant al Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași

2.

George Bondor

Reprezentant al Universitatii “Alexandru Ioan Cuza” din Iași

3.

Adriana Spătaru

Reprezentant al administrației publice locale

4.

Teodor Lucian Moga

Reprezentant al Centrului de Studii Europene, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași

5.

Daniel Condurache

Reprezentant al Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași

6.

Leonard Cananău

Secretar al comisiei, fără drept de vot

Presedinte de Sedinta Mihail Pintilei

3 / 3 la H.C.L. nr. 168 din 18 mai 2018