Hotărârea nr. 167/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Lucrări de supratraversare râu Bahlui în zona Cicoarei – Dacia – pod cu 4 benzi carosabile Str. Sarmisegetuza – Stradela Sofia Nadejde”


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul

„Lucrări de supratraversare râu Bahlui în zona Cicoarei - Dacia - pod cu 4 benzi carosabile Str. Sarmisegetuza - Stradela Sofia Nadejde”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data

de 18.05.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 43632/03.05.2018, întocmit de Biroul Versanți ;

Având în vedere prevederile documentației tehnico -economice proiectată de SC Dev In All SRL ;

Având în vedere prevederile HG 907/2016, privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentației tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Având în vedere Legea nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale cu rectificările și modificările ulterioare;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici, revizuiți , pentru obiectivul „Lucrări de supratraversare râu Bahlui în zona Cicoarei - Dacia - pod cu 4 benzi carosabile Str. Sarmisegetuza - Stradela Sofia Nadejde”, stabiliți inițial prin

HCL nr. 32/28.02.2017, conform anexei 1.

(2) Anexa nr.1 face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Generale Tehnice si Dezvoltare; Directiei Generale Economice și Finante Publice Locale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Directia Generala Tehnica si Dezvoltare, Directia Generala Economica si Finante Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Mihail Pintilei    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 167 din 18 mai 2018

Total consilieri

locali

27

Prezenți

21

Pentru

21

Împotrivă

0

Abțineri

0

ANEXA NR. 1 la H.C.L. nr. 167 din 18 mai 2018

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind investiția

„Lucrări de supratraversare râu Bahlui în zona Cicoarei - Dacia - pod cu 4 benzi carosabile Str. Sarmisegetuza - Stradela Sofia Nadejde”

Estimarea costurilor investitiei s-a realizat in conformitate cu HG 907/2016, in baza documentației tehnico -economice proiectată de SC Dev In All SRL.

Pod din beton armat cu 4 benzi carosabile, amplasat între strada Sarmisegetuza și stradela Sofia Nadejde:

-    Lungimea totală pod- 60,70 m;

-    Lățimea totală pod: 19,40 m, din care 14,80m carosabil și 2 trotuare de 1,50m+ 2 spații de siguranță de 0,50m și 2 lise parapet, pe care se montează mâna curentă de 0,30m.

-    Suprastructură: grinzi prefabricate din beton armat precomprimat.

-    Infrastructura: 2 culei tip masiv fundate indirect+2 pile beton armat fundate indirect

-    Deschiderea totală pod -3 deschideri de 14,15m+26,30m+14,15m

-    Calea pe pod: 4 benzi carosabile de 3,50m, mărginite de trotuare stânga-dreapta cu lățimea de 2,00m .

-    Sistem rutier elastic

-    Declivitate max.- 8,02%.

Valoare deviz obiect:9.757.375,760 lei, fără TVA 11.592. 096,340 lei cu TVA

Din care C+M:    9.122.460,000 lei fără TVA

10.855.727,400 lei cu TVA

Presedinte de Sedinta Mihail Pintilei

3 / 3 la H.C.L. nr. 167 din 18 mai 2018