Hotărârea nr. 166/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare instalatii electrice la Spital Clinic de Recuperare Iasi”, str. Pantelimon Halipa Nr. 14


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare instalatii electrice la Spital Clinic de Recuperare Iasi”,

Str. Pantelimon Halipa Nr. 14

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data

de 18.05.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Avand in vedere referatul de specialitate nr.37899/17.04.2018, întocmit de Serviciul Investiții Proprii;

Avand in vedere adresa de solicitare nr.32677/03.04.2018, a Spitalului Clinic de Recuperare Iasi;

Avand in vedere prevederile Legii 95/2006 privind Reforma in domeniul

sanatatii;

Avand in vedere Ordonanta de Urgenta nr. 162/ 2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii Publice catre autoritatile administratiei publice locale;

Avand in vedere proiectul intocmit de SC Electroconstructia ELCO SA in anul 2009, reactualizat in anul 2016 de SC GRUPO SRL;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu rectificarile si modificarile ulterioare;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aproba indicatorii tehnico-economici pentru obiectivele de investitii „Modernizare instalatii electrice la Spitalul Clinic de Recuperare, la Spital Clinic de Recuperare Iasi”, str.Pantelimon Halipa nr.14, Iasi.

(2) Anexa nr.1 face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Implementare Strategie Integrata de Dezvoltare Urbana, Serviciului Investitii Proprii; Directiei Generale Economice și Finante Publice Locale; Spitalului Clinic de Recuperare Iasi și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Directia Implementare Strategie Integrata de Dezvoltare Urbana, Directia Generala Economica si Finante Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Mihail Pintilei    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 166 din 18 mai 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

21

Pentru

21

Împotrivă

0

Abțineri

0

ANEXA NR. 1 la H.C.L. nr. 166 din 18 mai 2018

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare instalatii electrice la Spital Clinic de Recuperare Iasi”, Str.Pantelimon Halipa Nr.14

Valoarea totala a investitiei = 6.881,599 mii lei inclusiv TVA din care:

C+ M = 3.676,798 mii lei, inclusiv TVA.

Durata de realizare a lucrarilor este de 48 de luni.

Presedinte de Sedinta Mihail Pintilei

3 / 3 la H.C.L. nr. 166 din 18 mai 2018