Hotărârea nr. 165/2018

HOTĂRÂRE privind completarea Hotărârii nr. 3/25.01.2018 privind aprobarea asocierii Municipiului iaşi cu Asociaţia ’’Euroregiunea Siret – Prut - Nistru” şi Consiliul Raional Ungheni, în vederea solicitării de finanţare nerambursabilă în parteneriat pentru proiectul cu titlul „Reabilitarea infrastructurii detransport în regiunea transfrontalieră Ungheni-laşi, în vederea fluidizării traficului către punctul detrecere a frontierei Sculeni”, în cadrul Programului Operaţional Comun România – Republica Moldova 2014-2020, Obiectivul tematic: îmbunătăţirea accesibilităţii în regiuni, dezvoltarea transportului şi a reţelelor şi sistemelor comune de transport, Prioritatea 3.1 Dezvoltarea infrastructurii de transport transfrontalière şi a infrastructurii TIC


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind completarea Hotărârii nr. 3/25.01.2018 privind aprobarea asocierii

Municipiului iași cu Asociația ''Euroregiunea Siret - Prut - Nistru” și Consiliul Raional Ungheni, în vederea solicitării de finanțare nerambursabilă în parteneriat pentru proiectul cu titlul „Reabilitarea infrastructurii detransport în regiunea transfrontalieră Ungheni-lași, în vederea fluidizării traficului către punctul detrecere a frontierei Sculeni”, în cadrul Programului Operațional Comun România - Republica Moldova 2014-2020, Obiectivul tematic: îmbunătățirea accesibilității în regiuni, dezvoltarea transportului și a rețelelor și sistemelor comune de transport, Prioritatea 3.1 Dezvoltarea infrastructurii de transport transfrontaliere și a infrastructurii TIC

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data

de 18.05.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 49587/15.05.2018 întocmit de către Direcția Proiecte Europene;

Avand in vedere Amendamentul formulat , aprobat si consemnat in procesul-verbal al sedintei Consiliului Local al Municipiului Iasi, in sensul ca se modifica art. 1 al HCL nr. 3/25.01.2018 care va avea următorul conținut:

“ART 1. Se aprobă asocierea Municipiului Iași cu Consiliul Raional Ungheni, în vederea solicitării de finanțare nerambursabilă în parteneriat pentru proiectul cu titlul „RETRANS-Transport infrastructure rehabilitation in the Ungheni-lasi cross-border area which aims at traffic streamline in the Sculeni border crossing point” („Reabilitarea infrastructurii de transport în regiunea transfrontalieră Ungheni-lași, în vederea fluidizării traficului către punctul de trecere a frontierei Sculeni”), în cadrul Programului Operațional Comun România -Republica Moldova 2014-2020, Obiectivul tematic 7: Îmbunătățirea accesibilității în regiuni, dezvoltarea transportului și a rețelelor și sistemelor comune de transport, Prioritatea 3.1 Dezvoltarea infrastructurii de transport transfrontaliere și a infrastructurii TIC, potrivit acordului de asociere prezentat în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre”.

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 3/25.01.2018 privind aprobarea asocierii Municipiului iași cu Asociația ''Euroregiunea Siret-Prut-Nistru” și Consiliul Raional Ungheni, în vederea solicitării de finanțare nerambursabilă în parteneriat pentru proiectul cu titlul „Reabilitarea infrastructurii de transport în regiunea transfrontalieră Ungheni-lași, în vederea fluidizării traficului către punctul de trecere a frontierei Sculeni”, în cadrul Programului Operațional Comun România - Republica Moldova 2014-2020, Obiectivul tematic: îmbunătățirea accesibilității în regiuni, dezvoltarea transportului și a rețelelor și sistemelor comune de transport, Prioritatea 3.1 Dezvoltarea infrastructurii de transport transfrontaliere și a infrastructurii TIC;

Având în vedere prevederile Ghidului Programului Operațional Comun România - Republica Moldova Obiectivul tematic 3: Promovarea culturii locale și protejarea patrimoniului istoric, Prioritatea 2.1    - Promovarea și conservarea

patrimoniului cultural și istoric;

Având în vedere Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se completează Hotărârea nr. 3/25.01.2018 privind aprobarea asocierii Municipiului lași cu Asociația ''Euroregiunea Siret-Prut-Nistru” și Consiliul Raional Ungheni, în vederea solicitării de finanțare nerambursabilă în parteneriat pentru proiectul cu titlul „Reabilitarea infrastructurii de transport în regiunea transfrontalieră

Ungheni-lași, în vederea fluidizării traficului către punctul de trecere a frontierei Sculeni”, în cadrul Programului Operațional Comun România - Republica Moldova 2014-2020, Obiectivul tematic 7: îmbunătățirea accesibilității în regiuni, dezvoltarea transportului și a rețelelor și sistemelor comune de transport, Prioritatea 3.1 Dezvoltarea infrastructurii de transport transfrontaliere și a i nfrastructuri i TIC, cu următoarele articole:

Art. 2. Se aprobă proiectul „RETRANS-Transport infrastructure rehabilitation in the Ungheni-lasi cross-border area which aims at traffic streamline in the Sculeni border crossing point” („Reabilitarea infrastructurii de transport în regiunea transfrontalieră Ungheni-lași, în vederea fluidizării traficului către punctul de trecere a frontierei Sculeni”) în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operational EN! Romania - Republica Moldova 2014 - 2020, Obiectivul tematic 7: îmbunătățirea accesibilității în regiuni, dezvoltarea transportului și a rețelelor și sistemelor comune de transport, Prioritatea 3.1 Dezvoltarea infrastructurii de transport transfrontaliere și a infrastructurii TIC.

Art. 3. Se aprobă bugetul proiectului „„RETRANS-Transport infrastructure rehabilitation in the Ungheni-lasi cross-border area which aims at traffic streamline in the Sculeni border crossing point” („Reabilitarea infrastructurii de transport în regiunea transfrontalieră Ungheni-lași, în vederea fluidizării traficului către punctul de trecere a frontierei Sculeni), conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se aprobă asocierea Municipiului Iași cu Consiliul Raional Ungheni, în vederea solicitării de finanțare nerambursabilă în parteneriat pentru proiectul cu titlul

„RETRANS-Transport infrastructure rehabilitation in the Ungheni-lasi cross-border area which aims at traffic streamline in the Sculeni border crossing point” („Reabilitarea infrastructurii de transport în regiunea transfrontalieră Ungheni-

lași, în vederea fluidizării traficului către punctul de trecere a frontierei Sculeni”),

în cadrul Programului Operațional Comun România - Republica Moldova 2014-2020, Obiectivul tematic 7: Îmbunătățirea accesibilității în regiuni, dezvoltarea transportului și a rețelelor și sistemelor comune de transport, Prioritatea 3.1 Dezvoltarea infrastructurii de transport transfrontaliere și a infrastructurii TIC, potrivit acordului de asociere prezentat în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Se împuternicește Primarul Municipiului lași să semneze toate actele necesare obținerii finanțării și implementării proiectului „RETRANS-Transport infrastructure rehabilitation in the Ungheni-lasi cross-border area which aims at traffic streamline in the Sculeni border crossing point” („Reabilitarea infrastructurii de transport în regiunea transfrontalieră Ungheni-iași, în vederea fluidizării traficului către punctul de trecere a frontierei Sculeni”) în numele Municipiului lași, în calitate de lider de proiect.

Art. 6. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Proiecte Europene; Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Asociației ''Euroregiunea Siret-Prut-Nistru”; Consiliului Raional Ungheni și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 7 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Proiecte Europene, Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare, Direcția Generala Economică și Finanțe Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Mihail Pintilei    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 165 din 18 mai 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

21

Pentru

21

Împotrivă

0

Abțineri

0

ANEXA la H.C.L. nr. 165 din 18 mai 2018 privind completarea Hotărârii nr. 3/25.01.2018 privind aprobarea asocierii Municipiului

lași cu Asociația "Euroregiunea Sîret-Prut-Nistru” și Consiliul Raional Ungheni, în vederea solicitării de finanțare nerambursabiîă în parteneriat pentru proiectul cu titlul „Reabilitarea infrastructurii de transport în regiunea transfrontaliers Ungheni-lași, în

vederea fluidizării traficului către punctul de trecere a frontierei Sculeri”, în cadrul Programului Operațional Comun România - Republica Moldova 2014-2020 Obiectivul tematic 7: îmbunătățirea accesibilității în regiuni, dezvoltarea transportului și a rețelelor

și sistemelor comune de transport, Prioritatea 3.1 Dezvoltarea infrastructurii de transport transfrontaliere si a infrastructurii TiC

Valoare estimată (in

Euro) si procent

Valoare estimata (in lei) cf.

curs Inforeuro mai 2018

Valoarea totala a contributiei U.E. solicitata

prin cererea de finanțare

1.477.294,71(90%)

6.886.409,29

Contributie U.E. pt. Coniliul Raional Ungheni(lider de

proiect)

621.669,00 (37,87%)

2.897.910,04

Contributie U.E. pt. Partener 1 (Municipiul Iași)

855.625,71 (52,13%)

3.988.499,25

Valoarea totala a contribuției fiecărui partener

164.145,00 (10%)

765.161,92

Consiliul Raional Ungheni (lider de proiect)

69.075,00 (4,21%)

321.993,11

Partener 1 (Municipiul Iași )

95.070,00 (5,79%)

443.186,81

Presedinte de Sedinta Mihail Pintilei

5 / 5 la H.C.L. nr. 165 din 18 mai 2018