Hotărârea nr. 164/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea “Identity and memory - a multiethnic cross border approach (IDMO)”, a cheltuielilor legate de proiect si de aprobare a acordului de asociere între UAT - Municipiul Iași, Consiliul Raional Telenești și Primăria Municipiului Soroca din Republica Moldova


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea “Identity and memory - a multiethnic cross border approach

(IDMO)”, a cheltuielilor legate de proiect si de aprobare a acordului de asociere între UAT - Municipiul Iași, Consiliul Raional Telenești și Primăria Municipiului Soroca din Republica Moldova

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data

de 18.05.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 49620/ 15.05.2018 întocmit de către Direcția Proiecte Europene;

Având în vedere prevederile Ghidului Programului Operațional Comun România - Republica Moldova Obiectivul tematic 3: Promovarea culturii locale și protejarea patrimoniului istoric, Prioritatea 2.1 - Promovarea și conservarea patrimoniului cultural și istoric;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă proiectul “Identity and memory - a multiethnic cross border approach (IDMO)” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Comun România - Republica Moldova Obiectivul tematic 3: Promovarea culturii locale și protejarea patrimoniului istoric, Prioritatea 2.1 - Promovarea și conservarea patrimoniului cultural și istoric.

Art. 2. Se aprobă acordul de asociere între UAT - Municipiul Iași, Consiliul Raional Telenești și Primăria Municipiului Soroca din Republica Moldova în vederea implementării în comun a proiectului, conform Acordului de asociere anexat, care face parte integrantă din prezenta hotărâre (Anexa 1).

Art. 3. Se aprobă valoarea totală a proiectului “Identity and memory - a multiethnic cross border approach (IDMO)” de 1.666.380 Euro (7.767.830,37 lei) conform Anexei 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze Acordul de asociere și toate celelalte acte necesare obținerii finanțării și implementării proiectului “Identity and memory - a multiethnic cross border approach (IDMO)” în numele Municipiului Iași, în calitate de lider de proiect.

Art. 5. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Proiecte Europene; Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 6 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Proiecte Europene; Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare; Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Mihail Pintilei    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 164 din 18 mai 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

20

Pentru

20

Împotrivă

0

Abțineri

0

Anexa 1 la H.C.L nr. 164 din 18 mai 2018, privind aprobarea proiectului “Identity and memory - a multiethnic cross border approach (IDMO)” a cheltuielilor legate de proiect si de aprobare a acordului de parteneriat între Municipiul Iași, Consiliului Raional Telenesti si Primaria Municipiului Soroca

ACORD DE ASOCIERE

ÎNTRE

MUNICIPIUL IAȘI,

CONSILIULUI RAIONAL TELENESTI ȘI

PRIMARIA MUNICIPIULUI SOROCA

ACORD DE ASOCIERE

încheiat la data de __________________între,

1.    Municipiul Iași, cu sediul în Iași, B-dul Stefan cel Mare si Sfint nr. 11,

reprezentat prin domnul Mihai Chirica, în calitate de primar,

2.    Consiliul Raional Telenesti, cu sediul în Telenesti, str Renasterii nr. 9, C.I.F

1007601005556, reprezentată prin Diana Manoli, Președinte, și

3.    Primaria Municipiului Soroca, cu sediul in Soroca, str. Stefan cel Mare nr. 5,

C.I.F. 1007601001514, reprezentată prin Victor SAU, Primar,

denumite în cuprinsul Acordului de asociere, părți.

Capitolul 1. Obiectul acordului de asociere

Art.1 Prezentul acord are ca obiect asocierea părților, în conformitate cu dispozițiile Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, în vederea solicitării de finanțare nerambursabilă în parteneriat pentru proiectul “Identity and memory - a multiethnic cross border approach (IDMO)”.

Capitolul II. Drepturile și obligațiile părților

Art.2 (1) Părțile au drepturi egale și se obligă fiecare, în parte, să depună toate diligențele pentru solicitarea de finanțare nerambursabilă în parteneriat pentru proiectul “Identity and memory - a multiethnic cross border approach (IDMO)”. În vederea realizării scopului propus, fiecare parte va întreprinde următoarele:

(1). Municipiul Iași prin Direcția Proiecte Europene:

-    își dă acceptul asupra implementării proiectului sus-menționat;

-    elaborează cererea de finanțare și toată documentația necesară pentru depunerea proiectului, conform Ghidului Solicitantului, înglobând documentele suport puse la dispoziție de către ceilalți Parteneri (Proiect Tehnic, Studiu de Fezabilitate etc.)

-    asigură logistica și resursele umane în vederea elaborării, depunerii și implementării proiectului “Identity and memory - a multiethnic cross border approach (IDMO)”.

(2)    . Consiliul Raional Telenesti:

-    își dă acceptul asupra implementării proiectului sus-menționat

-    elaborează toată documentația aferentă Muzeului Telenesti, necesară pentru depunerea proiectului, conform Ghidului Solicitantului, (Proiect Tehnic, Studiu de Fezabilitate/Documentație de Avizare Lucrări de Intervenție etc.)

-    asigură resurse umane în vederea depunerii și implementării proiectului susmenționat.

(3)    . Primaria Municipiului Soroca:

-    își dă acceptul asupra implementării proiectului sus-menționat

-    elaborează toată documentația aferentă Parcului Mihai Eminescu din Soroca, necesară pentru depunerea proiectului, conform Ghidului Solicitantului, (Proiect Tehnic, Studiu de Fezabilitate/Documentație de Avizare Lucrări de Intervenție etc.)

-    asigură resurse umane în vederea depunerii și implementării proiectului susmenționat.

Capitolul III. Durata Acordului de asociere

Art.3. Prezentul Acord de asociere se încheie pe o perioadă de 7 ani, începând de la data semnării, cu posibilitatea prelungirii acestuia, prin consensul părților.

Capitolul IV. Modificarea Acordului de asociere

Art.4. Prevederile prezentului Acord de asociere pot fi modificate prin act adițional cu consimțământul părților. Părțile vor adapta Acordul de asociere corespunzător noilor reglementări legale intervenite ulterior încheierii actului și careia îi sunt aplicabile.

Capitolul V. Încetarea Acordului de asociere

Art.5. Prezentul Acord încetează:

a)    la expirarea duratei pentru care a fost încheiat;

b)    prin acordul expres și neechivoc al Părților concretizat printr-un document scris; Denunțarea unilaterală este acceptată în cazul în care una din Părți nu își poate îndeplini oricare dintre obligațiile sale din cauze de forță majoră pe o perioadă mai mare de 30 de zile.

Capitolul VI. Clauze speciale

Art.6(1) Părțile și/sau reprezentanții legali ai acestora declară că au puterea și autoritatea de a semna și executa acest Acord, precum și de a duce la îndeplinire obligațiile asumate prin acesta. Acest Acord a fost aprobat și încheiat în mod valabil de către părți și reprezintă o obligație valabilă și fermă a acestora, conform prevederilor sale.

Art.6(2) Toate neînțelegerile apărute între părți în legătură cu executarea și interpretarea prezentului Acord se vor soluționa pe cale amiabilă.

Art.6(3) Dispozițiile Acordului se aplică cu respectarea legislației în materie.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Acord, în 3 exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte semnatară.

Municipiul Iași

Primar

Mihai Chirica

Consiliul Raional Telenesti

Presedinte

Diana Manoli

Primaria Municipiului Soroca

Primar

Victor SĂU

Presedinte de Sedinta Mihail Pintilei

6 / 6 la H.C.L. nr. 164 din 18 mai 2018