Hotărârea nr. 163/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „ROBOMOVE - ROBOts dedicated to neuroMOtric Valuable Efficiency” (infiintarea Centrului de Robotica si Neuroreabilitare a Spitalului Clinic de Recuperare Iasi), a cheltuielilor legate de proiect si de aprobare a acordului de asociere între Municipiul Iași, Spitalul Clinic de Recuperare Iasi si I.M.S.P. Institutul de Neurologie si Neurochirurgie din Chisinau


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului „ROBOMOVE - ROBOts dedicated to neuroMOtric Valuable Efficiency” (infiintarea Centrului de Robotica si

Neuroreabilitare a Spitalului Clinic de Recuperare Iasi), a cheltuielilor legate de

proiect si de aprobare a acordului de asociere între Municipiul Iași, Spitalul Clinic de Recuperare Iasi si I.M.S.P. Institutul de Neurologie si Neurochirurgie din Chisinau

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data

de 18.05.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 49.581/15.05.2018 întocmit de către Direcția Proiecte Europene;

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului aferent Programului Operational ENI Romania - Republica Moldova 2014 - 2020, Axa prioritara 4.1 Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de sanatate si a accesului la sanatate;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă proiectul „ROBOMOVE - ROBOts dedicated to neuroMOtric Valuable Efficiency” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operational ENI Romania - Republica Moldova 2014 - 2020, Axa prioritara 4.1 Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de sanatate si a accesului la sanatate.

Art. 2. Se aprobă acordul de asociere între Municipiul Iași, Spitalul Clinic de Recuperare si I.M.S.P. Institutul de Neurologie si Neurochirurgie din Chisinau în vederea implementării în comun a proiectului, conform Acordului de asociere anexat, care face parte integrantă din prezenta hotărâre (Anexa 1).

Art. 3. Se aprobă valoarea finala a proiectului „ROBOMOVE - ROBOts dedicated to neuroMOtric Valuable Efficiency” de 1.423.078,75 Euro (6.633.681,59 lei), inclusiv T.V.A. conform Anexei 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze Acordul de asociere și toate celelalte acte necesare obținerii finanțării și implementării proiectului „ROBOMOVE - ROBOts dedicated to neuroMOtric Valuable Efficiency” în numele Municipiului Iași, în calitate de lider de proiect.

Art. 5. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Proiecte Europene; Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 6 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Proiecte Europene; Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare; Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Mihail Pintilei    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 163 din 18 mai 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

20

Pentru

20

Împotrivă

0

Abțineri

0

Anexa 1 la H.C.L. nr. 163 din 18 mai 2018

privind aprobarea proiectului „ROBOMOVE - ROBOts dedicated to neuroMOtric Valuable Efficiency” (infiintarea Centrului de Robotica si Neuroreabilitare a Spitalului Clinic de Recuperare Iasi), a cheltuielilor legate de proiect si de aprobare a acordului de parteneriat între Municipiul Iași, Spitalul Clinic de Recuperare Iasi si I.M.S.P. Institutul de Neurologie si Neurochirurgie din Chisinau

ACORD DE ASOCIERE ÎNTRE

MUNICIPIUL IAȘI,

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IAȘI ȘI

I.M.S.P. - INSTITUTUL DE NEUROLOGIE SI NEUROCHIRURGIE DIN CHIȘINĂU

ACORD DE ASOCIERE încheiat la data de __________________între,

1.    Municipiul Iași, cu sediul în Iași, B-dul Stefan cel Mare si Sfint nr. 11,

reprezentat prin domnul Mihai CHIRICA, în calitate de primar,

2.    Spitalul Clinic De Recuperare Iași, cu sediul în Iași, str Pantelimon Halipa nr.

14, C.I.F 4541092, reprezentată prin Carmen Marinela Cumpăt, Manager, și

3.    Instituția Medico-sanitară Publică Institutul de Neurologie și Neurochirurgie

(IMSP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie) din Chișinău, cu sediul in Chișinău, MD -2028 , str. Korolenco 2 , C.I.F. IDNO 1003600150602, reprezentată prin Grigore Zapuhlîh, Director,

denumite în cuprinsul Acordului de asociere, părți.

Capitolul 1. Obiectul acordului de asociere

Art.1 Prezentul acord are ca obiect asocierea părților, în conformitate cu dispozițiile Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, în vederea solicitării de

finanțare nerambursabilă în parteneriat pentru proiectul ”ROBOMOVE - ROBOts dedicated to neuroMOtric Valuable Efficiency”.

Capitolul II. Drepturile și obligațiile părților

Art.2 (1) Părțile au drepturi egale și se obligă fiecare, în parte, să depună toate diligențele pentru solicitarea de finanțare nerambursabilă în parteneriat pentru proiectul ”ROBOMOVE - ROBOts dedicated to neuroMOtric Valuable Efficiency”.

În vederea realizării scopului propus, fiecare parte va întreprinde următoarele:

(1). Municipiul Iași prin Direcția Proiecte Europene:

-    își dă acceptul asupra implementării proiectului sus-menționat;

-    elaborează cererea de finanțare și toată documentația necesară pentru depunerea proiectului, conform Ghidului Solicitantului, înglobând documentele suport puse la dispoziție de către ceilalți Parteneri (Proiect Tehnic, Studiu de Fezabilitate etc.)

-    asigură logistica și resursele umane în vederea elaborării, depunerii și implementării proiectului ”ROBOMOVE - ROBOts dedicated to neuroMOtric Valuable Efficiency”;

(2)    . Spitalul Clinic de Recuperare Iași:

-    își dă acceptul asupra implementării proiectului sus-menționat

-    asigură logistica și resursele umane în vederea depunerii și implementării proiectului ”ROBOMOVE - ROBOts dedicated to neuroMOtric Valuable Efficiency

(3)    . Instituția Medico-sanitară Publică Institutul de Neurologie și Neurochirurgie (IMSP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie) din Chișinău:

-    își dă acceptul asupra implementării proiectului sus-menționat

-    elaborează toată documentația aferentă IMSP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie necesară pentru depunerea proiectului, conform Ghidului Solicitantului, (Proiect Tehnic, Studiu de Fezabilitate/Documentație de Avizare Lucrări de Intervenție etc.)

-    asigură resurse umane în vederea depunerii și implementării proiectului susmenționat.

Capitolul III. Durata Acordului de asociere

Art.3. Prezentul Acord de asociere se încheie pe o perioadă de 7 ani, începând de la data semnării, cu posibilitatea prelungirii acestuia, prin consensul părților.

Capitolul IV. Modificarea Acordului de asociere

Art.4. Prevederile prezentului Acord de asociere pot fi modificate prin act adițional cu consimțământul părților. Părțile vor adapta Acordul de asociere corespunzător noilor reglementări legale intervenite ulterior încheierii actului și careia îi sunt aplicabile.

Capitolul V. Încetarea Acordului de asociere

Art.5. Prezentul Acord încetează:

a)    la expirarea duratei pentru care a fost încheiat;

b)    prin acordul expres și neechivoc al Părților concretizat printr-un document scris; Denunțarea unilaterală este acceptată în cazul în care una din Părți nu își poate îndeplini oricare dintre obligațiile sale din cauze de forță majoră pe o perioadă mai mare de 30 de zile.

Capitolul VI. Clauze speciale

Art.6(1) Părțile și/sau reprezentanții legali ai acestora declară că au puterea și autoritatea de a semna și executa acest Acord, precum și de a duce la îndeplinire obligațiile asumate prin acesta. Acest Acord a fost aprobat și încheiat în mod valabil de către părți și reprezintă o obligație valabilă și fermă a acestora, conform prevederilor sale.

Art.6(2) Toate neînțelegerile apărute între părți în legătură cu executarea și interpretarea prezentului Acord se vor soluționa pe cale amiabilă.

Art.6(3) Dispozițiile Acordului se aplică cu respectarea legislației în materie.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Acord, în 3 exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte semnatară.

Municipiul Iași

Primar

Mihai Chirica

Spitalul Clinic De Recuperare Iași, Manager

Cumpăt Carmen Marinela

Instituția Medico-sanitară Publică Institutul de Neurologie și Neurochirurgie (IMSP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie)

Director

Grigore Zapuhlîh    Presedinte de Sedinta

Mihail Pintilei

6 / 6 la H.C.L. nr. 163 din 18 mai 2018