Hotărârea nr. 162/2018

HOTĂRÂRE de modificarea si completare a Hotararii Consiliului Local nr. 27/30.01.2018 privind acceptarea donatiei Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania – Cultul Mozaic constand in imobilul situat in Municipiul Iasi, str. Pacurari nr. 17 si includerea acestuia in proprietatea publica a Municipiului Iasi


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

de modificarea si completare a Hotararii Consiliului Local nr. 27/30.01.2018

privind acceptarea donației Federației Comunităților Evreiești din Romania -Cultul Mozaic constand in imobilul situat in Municipiul Iasi, str. Pacurari nr. 17 si includerea acestuia in proprietatea publica a Municipiului Iasi

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data de 18.05.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 36841/ 13.04.2018, întocmită de Direcția Evidenta Patrimoniu Public și Privat;

Având în vedere prevederile Hotararea Consiliului Local nr. 27/30.01.2018 privind acceptarea donatiei Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania-Cultul Mozaic constand in imobilul situat in Municipiul Iasi, str. Pacurari nr. 17 si includerea acestuia in proprietatea publica a Municipiului Iasi;

Având în vedere Declaratia notariala, autentificata la Biroul Notarial Crisu Elena Denisa, cu sediul in Bucuresti, Calea Calarasilor nr 51, et. 1 ap. 10, sector 3, cu nr. 486/30 martie 2018, privind donarea catre Municipiul Iasi a imobilului situat in str. Pacurari nr. 17, proprietatea Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania - Cultul Mozaic, care va fi utilizat pentru activitati culturale;

Având în vedere Titlul de proprietate nr. 187296/11.06.2014;

Având în vedere Certificatul de mostenitor nr. 630/15.06.1977;

Având în vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 999/27.08.2008 privind recunoasterea Statutului Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania -Cultul Mozaic;

Având în vedere Sentinta Civila nr. 3428/03.03.2009;

Având în vedere Incheierea 173577/2017 emisa de Oficiul de Cadastru si publicitate Imobiliara Iasi, prin care se intabuleaza imobilul situat in Municipiul Iasi, str. Pacurari nr. 17 cu nr cadastral 158986 UAT Iasi;

Având în vedere prevederile art. 863 din Codul Civil;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 154/2017 privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, reactualizat;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea art. 3 al Hotararii Consiliului Local nr. 27/30.01.2018, care va avea urmatorul cuprins: Cladirea situata in str. Pacurari nr 17 va fi destinata pentru desfasurarea de activitati culturale, conform Declaratiei notariale, autentificata cu nr. 486/30 martie 2018: “Muzeu al Comunitatii Evreilor din lasi - sectie ce va fi dedicata studierii memoriei Holocaustului, Centru de cercetare multietnica si migratie transfrontaliera, alte activitati similare”, precum Centru Cultural Multietnic.

Art. 2 (1) Se imputerniceste Primarul Municipiului lasi sa semneze contractul de donatie in forma autentica.

(2) Cheltuielile privind incheierea in forma autentica vor fi achitate din bugetul local.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Evidenta Patrimoniu Public si Privat; Directiei Exploatare Patrimoniu; Directiei Generale Tehnice si Dezvoltare - Directiei Proiecte Europene; Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania-Cultul Mozaic și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Directia Evidenta Patrimoniu Public si Privat; Directia Exploatare Patrimoniu; Direcția Generala Tehnica si Dezvoltare - Direcția Proiecte Europene.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru

legalitate,

Mihail Pintilei    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 162 din 18 mai 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

21

Pentru

21

Împotrivă

0

Abțineri

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 162 din 18 mai 2018