Hotărârea nr. 159/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ZONA PACURARI T 60, NUMAR CADASTRAL 145046, intocmit in vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate, persoana fizica.


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ZONA PACURARI T 60, NUMAR CADASTRAL 145046, intocmit in vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate, persoana fizica.

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30 martie 2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 410 din 17.02.2017 (valabilitate 31.12.2018) eliberat de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 79905 din 19.08.2017 prin care ARSENE MIRCEA solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, ZONA PACURARI T60, NUMAR CADASTRAL 145046, intocmit in vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate, persoana fizica.

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 721 din 21.04.2017;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi in sedinta din data de 27.03.2018.

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr. 66 din 23.03.2018;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 30513/26.03.2018 intocmită de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aproba Planul Urbanistic Zonal IASI, ZONA PACURARI T 60, NUMAR CADASTRAL 145046, intocmit in vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate, persoana fizica.

(2) Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 654,0 mp, detinut de ARSENE MIRCEA conform: act de vanzare cumparare 366 din 30.01.2015;

INDICATORI URBANISTICI:

•    H max = 10,00 m masurat de la CTN, regim de inaltime D+P+2E;

•    POT max = 40 %;

•    CUT max = 1,4 mp.ADC/mp.teren;

Retragerea fata de aliniamentul principal se propune a fi de 5.00 m. Rezulta o distanta fata de axul strazii E. Rizea de 9,00 m.

Retragerea de la limitele de proprietate laterale se propune la jumatate din inaltimea cladirii, dar nu mai putin de 3,00 m.

Retragerea fata de limitele de proprietate posterioare, in conditiile invecinarii cu un teren neconstruibil (apartinand Consiliului Local Iasi), se propune a fi de 1,00 m.

Anexa U2 la plansa de reglementari urbanistice face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării.

Art.3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire locuinte colective pe teren proprietate, persoana fizica.

Art.4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Consiliului Judetean Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism; Oficiului pentru Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; beneficiarului ARSENE MIRCEA și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Directia Arhitectura si Urbanism - Serviciul Autorizare Constructii.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Consilier    Denisa Liliana Ionașcu

Mihail Pintilei

Total

Consilieri

Locali

26

Prezenți

22

Pentru

14

Împotrivă

0

Abțineri

8

Nr. 159 din 30 martie 2018

3 / 3 la H.C.L. nr. 159 din 30 martie 2018