Hotărârea nr. 158/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA PACURARI, T60, NUMAR CADASTRAL 145045 întocmit în vederea construirii unei locuinte colective pe teren proprietate privata, persoana juridical


Municipiul Iași Consiliul Local HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA PACURARI, T60, NUMAR CADASTRAL 145045 întocmit în vederea construirii unei locuinte colective pe teren proprietate privata, persoana juridica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30 martie 2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 1379 din 03.05.2016;

Având în vedere cererea nr. 989 din 05.01.2017 prin care SC CRISTAL KLIPP SRL

prin doamna NECHITA SILVIA solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, ZONA PACURARI, T60, NUMAR CADASTRAL 145045, întocmit în vederea construirii unei locuinte colective pe teren proprietate privata, persoana juridica ;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară ;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 568 din 16.11.2016;

Având în vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi în sedinta din

27.03.2018;

Având în vedere avizul Arhitectului Șef nr. 65 din 23.03.2018;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 30512 din 26.03.2018 intocmită de

Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de

construcții republicată cu modificările si completările ulterioare ;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009

cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal-Iași, ZONA PACURARI, T60, NUMAR CADASTRAL 145045, întocmit în vederea construirii unei locuinte colective pe teren proprietate privata, persoana juridica.

Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 430,00 mp si este detinuta de SC CRISTAL KLIPP SRL prin doamna NECHITA SILVIA conform contractului de vanzare cumparare nr. 348/06.02.2014.

Prevederi P.U.Z. / R.L.U.: L3 - zona de locuințe cu regim mediu de înălțime

Indicatori urbanistici:

Procentul de Ocupare a Terenului

P.O.T. de maxim max = 40%;

Coeficientul de Utilizare a Terenului

CUT max. = 1,4 mp.ADC/mp.teren;

Regim de inaltime D+P+2E, H max. = 10,00 m masurat de la CTN la atic;

Amplasarea cladirilor fata de aliniere

Regimul de aliniere al constructiilor este reprezentat în plansa de reglementari cu linie rosie și au urmatoarele distante:

- aliniament - se propune amplasarea construcției la 9,54 m din axul caii de acces si respectiv 5,0 m fata de limita de proprietate;

la nord - limita laterala : minim 2,50 m fata de limita de proprietate;

la sud - limita laterala : minim 3,00 m fata de limita de proprietate; aliniament posterior : minim 1,00 m fata de limita de proprietate.

Anexa U2 planșa de reglementări urbanistice face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 5 ani de la data aprobării.

Art.3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire locuinta colectiva pe teren proprietate privata, persoana juridica.

Art.4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Consiliului Judetean Iasi; Directiei Arhitectura si Urbanism; Oficiului pentru Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; beneficiarului SC CRISTAL KLIPP SRL prin doamna NECHITA SILVIA și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Directia Arhitectura si Urbanism - Serviciul Autorizare Constructii.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Consilier    Denisa Liliana Ionașcu

Mihail Pintilei

Total

Consilieri

Locali

26

Prezenți

22

Pentru

14

Împotrivă

0

Abțineri

8

Nr. 158 din 30 martie 2018

3 / 3 la H.C.L. nr. 158 din 30 martie 2018