Hotărârea nr. 157/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA OGORULUI NR. 24, NUMAR CADASTRAL 158027, Intocmit in vederea construirii unei locuinte individuale, persoane fizice


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA OGORULUI NR. 24, NUMAR CADASTRAL 158027,

Intocmit in vederea construirii unei locuinte individuale, persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30 martie 2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 4052 din 23.11.2017 eliberat de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 853 din 04.01.2018 prin care BORTOS DINU SI BORTOS AGNES MIHAELA SRL solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, STRADA OGORULUI NR. 24, NUMAR CADASTRAL 158027, intocmit in vederea construirii unei locuinte individuale, persoane fizice.

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 808 din 12.02.2018;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi in sedinta din data de 21.03.2018.

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr. 49 din 09.03.2018;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 29454/22.03.2018 intocmită de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aproba Planul Urbanistic Zonal IASI, STRADA OGORULUI NR. 24, NUMAR CADASTRAL 158027, intocmit in vederea construirii unei locuinte individuale, persoane fizice.

(2) Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 255,0 mp, detinut de BORTOS DINU SI BORTOS AGNES MIHAELA conform: act de vanzare cumparare 1229 din 26.09.2017;

INDICATORI URBANISTICI:

•    H max = 9,00 m masurat de la CTN la cornisa, regim de inaltime P+1E;

•    POT max = 36 %;

•    CUT max = 0,36 mp.ADC/mp.teren;

Aliniamentul stradal de minim 2,20 m fata de limita actuala a strazii Ion

Roata

Aliniamentul lateral dreapta de minim 2,0 m fata de limita proprietatii; Aliniamentul lateral stanga de minim 3,0 m fata de limita proprietatii; Aliniamentul posterior de minim 5,0 m fata de limita proprietatii;

Anexa U2 la plansa de reglementari urbanistice face parte integranta din

prezenta hotarare.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării.

Art.3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire locuinta individuala si imprejmuire teren proprietate, persoane fizice.

Art.4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Consiliului Judetean Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism; Oficiului pentru Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; beneficiarilor BORTOS DINU SI BORTOS AGNES MIHAELA și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Directia Arhitectura si Urbanism - Serviciul Autorizare Constructii.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Consilier    Denisa Liliana Ionașcu

Mihail Pintilei

Total

Consilieri

Locali

26

Prezenți

22

Pentru

14

Împotrivă

0

Abțineri

8

Nr. 157 din 30 martie 2018

3 / 3 la H.C.L. nr. 157 din 30 martie 2018