Hotărârea nr. 153/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA BUCIUM NR. 55F, NUMAR CADASTRAL 16595, Intocmit in vederea modificarii PUZ-ului aprobat prin HCL nr. 285/2007 pentru construire cladire de birouri, spatii de depozitare si de productie, persoana juridical


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA BUCIUM NR. 55F, NUMAR CADASTRAL 16595,

Intocmit in vederea modificarii PUZ-ului aprobat prin HCL nr. 285/2007 pentru construire cladire de birouri, spatii de depozitare si de productie, persoana juridica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30 martie 2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 1073 din 14.04.2017 eliberat de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 114885 din 16.11.2017 prin care SC ACCORDING GROUP SRL solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, SOSEAUA BUCIUM NR. 55F, NUMAR CADASTRAL 16595, intocmit in vederea modificarii PUZ-ului aprobat prin HCL nr. 285/2007 pentru construire cladire de birouri, spatii de depozitare si de productie, persoana juridica.

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vedere avizul de oportunitate nr.730 din 10.08.2017;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi in sedinta din data de 10.01.2018.

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr. 53 din 09.03.2018;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 27672 din 20.03.2018 intocmită de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aproba Planul Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA BUCIUM NR. 55F, NUMAR CADASTRAL 16595, intocmit in vederea modificarii PUZ-ului aprobat prin HCL nr. 285/2007 pentru construire cladire de birouri, spatii de depozitare si de productie, persoana juridica.

(2) Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 5.000 mp, detinut de SC ACCORDING GROUP SRL conform: contractului de vanzare cumparare nr. 4644/2005, detinut de SC ACCORDING GROUP SRL.

INDICATORI URBANISTICI:

•    H max = 9,00 m masurat de la CTN la cornisa, regim de inaltime D+ P+2E;

•    POT max = 50 %;

•    CUT max = 1,2 mp.ADC/mp.teren;

Aliniament stradal 11,5 m fata de limita de proprietate - Șoseaua Bucium (drumul de acces pe amplasament);

Alinierea constructiei - 3,00 m fata de limitele laterale ale parcelei studiate; Alinierea constructiei - 3,0 m fata de limita posterioara a parcelei studiate; Anexa U2 la plansa de reglementari urbanistice face parte integranta din

prezenta hotarare.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării.

Art.3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire cladire de birouri, spatii de depozitare si de productie, persoana juridica.

Art.4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Consiliului Judetean lasi; Directiei Arhitectura si Urbanism; Oficiului pentru Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; beneficiarului SC ACCORDING GROUP SRL și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Directia Arhitectura si Urbanism - Serviciul Autorizare Constructii.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Consilier    Denisa Liliana Ionașcu

Mihail Pintilei

Total

Consilieri

Locali

26

Prezenți

22

Pentru

14

Împotrivă

0

Abțineri

8

Nr. 153 din 30 martie 2018

3 / 3 la H.C.L. nr. 153 din 30 martie 2018