Hotărârea nr. 151/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA MELODIEI NR. 25 (STRADA PROF.DR.DOC.DIMITRIE MANGERON nr. 55B), NUMAR CADASTRAL 148520, întocmit in vederea construiirii unui bloc de locuinte pe teren proprietate privata, persoana juridica


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA MELODIEI NR. 25

(STRADA PROF.DR.DOC.DIMITRIE MANGERON nr. 55B), NUMAR CADASTRAL

148520, întocmit in vederea construiirii unui bloc de locuinte pe teren proprietate privata, persoana juridica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30 martie 2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatul de urbanism nr.1525 din 16.05.2016 eliberat de Primăria municipiului Iași ;

Având în vedere cererea nr. 87565 din 06.09.2017 si cererea nr. 23328 din 07.03.2018 prin care S.C. COMPLEX HOTELIER UNIREA S.A. solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, STRADA MELODIEI NR. 25 (STRADA PROF.DR.DOC.DIMITRIE MANGERON nr. 55B), NUMAR CADASTRAL 148520, întocmit in vederea construiirii unui bloc de locuinte pe teren proprietate privata, persoana juridica;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară ;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 749 din 25.08.2017;

Având în vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi în sedinta din 28.11.2017;

Având in vedere avizul unic al Consiliului Judetean nr. 12/PUZ/2018;

Având în vedere avizul Arhitectului Șef nr. 44 din 09.03.2018;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 27046 din 16.03.2018 intocmită de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente; Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare ;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Având în vedere prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal-Iași, STRADA MELODIEI NR. 25 (STRADA PROF.DR.DOC.DIMITRIE MANGERON nr. 55B), NUMAR CADASTRAL 148520, întocmit in vederea construiirii unui bloc de locuinte pe teren proprietate privata, persoana juridica;

Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 1321,00 mp si este detinut in baza contractului de vanzare cumparare nr.1791/17.04.2008 si actului de alipire nr.8159/15.10.2014.

Prevederi P.U.Z. / R.L.U.: UTR 1 - LA - locuinte colective mari și medii în ansambluri recent realizate cu mai mult de P+10 niveluri;

Utilizari admise

- locuinte în proprietate privata;

- spatii comerciale amenajate la parterul construcțiilor, organizate în unitati a căror suprafață să nu depaseasca 200 mp/unitate;

- spatii conexe functiunii de locuire;

- amenajari aferente locuintelor: cai de acces carosabile și pietonale private, parcaje, garaje, spatii plantate, locuri de joaca pentru copii, amenajari sportive etc.

Utilizări permise cu condiții

-    spatii de birouri și servicii cu profil liberal (maxim 50% din total);

-    spații pentru sport și agrement;

-    construcții aferente echiparii tehnico-edilitare;

-    cazare tip hotelier, hostel, camin studențesc;

-    se admite conversia locuintelor de la parter în spatii comerciale exclusiv pentru aprovizionarea cu produse zilnice, numai la intersectii de strazi și în limitele unei raze de servire de 250 m;

-    se admit echipamente publice : cabinete medicale individuale sau de specialitate la parterul blocurilor de locuit cu conditia sa aiba acces separat;

Interdicții de utilizare

-    se interzice conversia locuintelor în alte functiuni cu exceptia celor specificate anterior;

-    se interzice utilizare spatiilor care deja au facut obiectul conversiei pentru depozite, alimentatie publica și alte activitati de natura sa incomodeze locuintele;

Amplasarea clădirilor fata de aliniere

Regimul de aliniere al constructiilor este reprezentat în plansa de reglementari cu linie rosie și au urmatoarele distante:

-    aliniament - se propune amplasarea construcției pe aliniament - pe limita proprietății față de str. Prof. Dr. Doc. Dimitrie Mangeron, la minim 11,30m față de axul străzii.

-    aliniament lateral

la vest - minim 3,00 m fata de limitele de proprietate; la est - minim 3,00 m fata de limitele de proprietate;

-    aliniament posterior

minim 3,00 m fata de limita de proprietate.

Indicatori urbanistici:

Procentul de Ocupare a Terenului va fi P.O.T. de maxim 50,00 %

Coeficientul de Utilizare a Terenului va fi:CUT maxim pentru înaltimi 2S+P+8E = 4,00 mp ADC/mp.teren

Inaltimea maxima : înaltimea maxima de 34,00 metri, masurata de la CTN pina

la atic.

Anexa (plansa U 2) planșa de reglementări urbanistice face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării.

Art.3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire bloc de locuinte.

Art.4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Consiliului Judetean Iasi; Directiei Arhitectura si Urbanism; Oficiului pentru Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; beneficiarului S.C. COMPLEX HOTELIER UNIREA S.A și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Directia Arhitectura si Urbanism - Serviciul Autorizare Constructii.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Consilier    Denisa Liliana Ionașcu

Mihail Pintilei

Total

Consilieri

Locali

26

Prezenți

23

Pentru

15

Împotrivă

0

Abțineri

8

Nr. 151 din 30 martie 2018

4 / 4 la H.C.L. nr. 151 din 30 martie 2018