Hotărârea nr. 150/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADELA DEALUL ZORILOR NR. 6, NUMAR CADASTRAL 7536/1 întocmit in vederea construirii unei locuinte individuale si imprejmuire, pe teren proprietate privata, persoana fizica


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADELA DEALUL ZORILOR NR. 6, NUMAR CADASTRAL 7536/1

întocmit in vederea construirii unei locuinte individuale si imprejmuire, pe teren proprietate privata, persoana fizica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30 martie 2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 861 din 28.03.2017 eliberat de Primăria municipiului Iași ;

Având în vedere cererea nr. 60888 din 13.06.2017 si cererea nr. 21064 din 28.02.2018 prin care domnul PASCAL IULIAN solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - IASI, STRADELA DEALUL ZORILOR NR. 6, NUMAR CADASTRAL 7536/1, întocmit in vederea construirii unei locuinte individuale si imprejmuire, pe teren proprietate privata, persoana fizica;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară ;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 706 din 17.05.2017;

Având în vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi în sedinta din 29.08.2017;

Având in vedere avizul unic al Consiliului Judetean nr. 8/PUZ/2018;

Având în vedere avizul Arhitectului Șef nr.48 din 09.03.2018;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 27061 din 16.03.2018 intocmită de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare ;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Având în vedere prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal-Iași, STRADELA DEALUL ZORILOR NR. 6, NUMAR CADASTRAL 7536/1, întocmit in vederea construirii unei locuinte individuale si imprejmuire, pe teren proprietate privata, persoana fizica.

Suprafața terenului studiat prin PUZ este in suprafata de 1473,00 mp detinut in baza contractului de vanzare cumparare nr.2266/16.10.2014.

Prevederi P.U.Z. / R.L.U.: LC - zona locuințe individuale P, P+1,2 niveluri, retrase de la aliniament, cu regim de construire discontinuu.

Indicatori urbanistici :

POT max = 20 %; CUT max. = 0,5 mp.ADC/mp.teren, Regim de inaltime D+P+1E, Inaltimea maxima 10,0 m masurata de la cota cea mai inalta a terenului natural la cornisa;

AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT - retragere fata de aliniament minim 9,50m din axul stradelei Dealul Zorilor ;

AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR - minim 3,0m fata de limita proprietatii laterale si minim 5,0m fata de limita proprietatii posterioare;

Imprejmuirea se va retrage la distanta de 4,50 m din axul stradelei Dealul

Zorilor.

UTILIZĂRI ADMISE - locuinte individuale si dotari locuinte;

UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI - nu este cazul;

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 5 ani de la data aprobării.

Art.3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construirea locuinței individuale.

Art.4. In conformitate cu Plansa U4 (Proprietate asupra terenurilor), terenurile proprietate privata cu destinatia de drum (cale de acces) si daca este cazul retelele edilitare aferente, pot fi preluate in domeniul public al municipiului Iasi, cu acordul proprietarilor.

Art.5. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Consiliului Judetean Iasi; Directiei Arhitectura si Urbanism; Oficiului pentru Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; beneficiarului PASCAL IULIAN și Instituției Prefectului Județului Iași

Art.6. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Arhitectura si Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Consilier    Denisa Liliana Ionașcu

Mihail Pintilei

Total

Consilieri

Locali

26

Prezenți

22

Pentru

14

Împotrivă

0

Abțineri

8

Nr. 150 din 30 martie 2018

4 / 4 la H.C.L. nr. 150 din 30 martie 2018