Hotărârea nr. 149/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, BULEVARDUL CHIMIEI FN, NUMAR CADASTRAL 157779, Intocmit in vederea construirii de locuinte colective, persoana fizica


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, BULEVARDUL CHIMIEI FN, NUMAR CADASTRAL 157779, Intocmit in vederea construirii de locuinte colective, persoana fizica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30 martie 2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 2894 din 30.08.2017 eliberat de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 117286 din 23.11.2017 prin care SCHNEIER ARMIN solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, BULEVARDUL CHIMIEI FN, NUMAR CADASTRAL 157779, intocmit in vederea construirii de locuinte colective, persoana fizica;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 775 din 19.10.2017;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi in sedinta din data de 25.01.2018 ;

Avand in vedere avizul unic nr. 9/PUZ/2018;

Avand in vedere avizul arhitectului Sef nr. 51 din 09.03.2018;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 4262/16.01.2018 intocmită de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aproba Planul Urbanistic Zonal IASI, BULEVARDUL CHIMIEI FN, NUMAR CADASTRAL 157779, intocmit in vederea construirii de locuinte colective, persoana fizica.

(2) Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 6.390,00 mp, detinut de SCHNEIER ARMIN in cota de 2/4, Goldberg Keren in cota de %, Goldberg Limor in cota de % prin act administrative nr. 998/24.03.2017 emis de Primaria Municipiului Iasi, Hotararea Judecatoreasca nr. 1520/2016 emis de Tribunalul Iasi si act administrativ nr. 2530/2017 emis de Primaria Municipiului Iasi.

INDICATORI URBANISTICI:

•    H max = 28,00 m masurat de la CTN la atic, regim de inaltime

2S+P+8E;

•    POT max = 35 %;

•    CUT max = 3,00 mp. ADC/mp.teren;

Alinierea constructiei - 5,00 m fata de limita de Nord;

Alinierea constructiei - 3,00 m fata de limita de Vest;

Alinierea construcției - 14,50 m fata de axul caii de acces Bulevardul Chimiei respectiv 3,00 m fata de limita proprietatii, limita Sud;

Alinierea constructiei - 5,00 m fata de limita Est;

Anexa la plansa de reglementari urbanistice 3 face parte integranta

din prezenta hotarare.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării.

Art.3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire locuinte colective pe teren proprietate, persoana juridica.

Art.4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Consiliului Judetean lasi; Directiei Arhitectura si Urbanism; Oficiului pentru Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; beneficiarului SCHNEIER ARMIN și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Directia Arhitectura si Urbanism - Serviciul Autorizare Constructii.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Consilier    Denisa Liliana Ionașcu

Mihail Pintilei

Total

Consilieri

Locali

26

Prezenți

23

Pentru

15

Împotrivă

0

Abțineri

8

Nr. 149 din 30 martie 2018

3 / 3 la H.C.L. nr. 149 din 30 martie 2018