Hotărârea nr. 148/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA MANTA ROSIE NR. 16, NUMAR CADASTRAL 133316, Intocmit in vederea construirii de locuinte colective, spatii comerciale si birouri pe teren proprietate, persoana juridical


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA MANTA ROSIE NR. 16, NUMAR CADASTRAL 133316,

Intocmit in vederea construirii de locuinte colective, spatii comerciale si birouri pe teren proprietate, persoana juridica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 30 martie

2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 3877 din 25.11.2016 eliberat de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 100275 din 09.10.2017 prin care SC CONSTRUCTII HIDROTEHNICE SA solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, STRADA MANTA ROSIE NR. 16, NUMAR CADASTRAL 133316 întocmit în vederea construirii de locuinte colective,spatii comerciale si birouri pe teren proprietate, persoana juridica.

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 719 din 31.05.2017;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi in sedinta din data de 22.12.2017.

Avand in vedere avizul unic nr. 10/PUZ/2018 ;

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr. 50 din 09.03.2018;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 27160/19.03.2018 intocmită de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aproba Planul Urbanistic Zonal IASI, STRADA MANTA ROSIE NR.16, NUMAR CADASTRAL 133316 întocmit în vederea construirii de locuinte colective, spatii comerciale si birouri pe teren proprietate, persoana juridica.

(2) Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 9.454,57 mp, conform certificatului de atestare asupra terenurilor seria M14, nr. 0003 din 09.07.1993 emis de Ministerul Apelor, Padurilor si Mediului (proces verbal de predare primire din data de 24.09.1980 + anexa nr. 2), detinut de SC CONSTRUCTII HIDROTEHNICE SA.

INDICATORI URBANISTICI:

•    H max = 22,00 m masurat de la CTN la cornisa, regim de inaltime

S+ P+6E;

•    POT max = 30 %;

•    CUT max = 1,5 mp.ADC/mp.teren;

Aliniament stradal 9,00 m fata de limita de proprietate (spre E)- strada Manta Rosie, respectiv 16,0 m fata de bordura si minim 20,0 m din axul strazii Manta Rosie.

Alinierea constructiei - 4,00 m in zona limitei de proprietate a SC

Energomontaj SA.

Alinierea constructiei - in zona limitei de proprietate a R A Apele Romane, aliniament propus de minim 4,0 m la sud si minim 9,0 la vest.

Anexa U2 la plansa de reglementari urbanistice face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării.

Art.3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire locuinte colective pe teren proprietate, persoana juridica.

Art.4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Consiliului Judetean Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism; Oficiului pentru Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; SC CONSTRUCTII HIDROTEHNICE SA și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Directia Arhitectura si Urbanism - Serviciul Autorizare Constructii.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Consilier    Denisa Liliana Ionașcu

Mihail Pintilei

Total

Consilieri

Locali

26

Prezenți

22

Pentru

14

Împotrivă

0

Abțineri

8

Nr. 148 din 30 martie 2018

3 / 3 la H.C.L. nr. 148 din 30 martie 2018