Hotărârea nr. 147/2018

HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 280 din 28 iulie 2017 referitoare la acordul UAT Municipiul Iasi pentru realizarea obiectivului de investitii “Construire camin studentesc” pe terenul situat in Iasi, str. Codrescu nr.6, de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, prin Compania Nationala de Investitii SA, avand ca beneficiar Univesitatea Nationala de Arte “George Enescu “


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 280 din 28 iulie 2017 referitoare la acordul UAT Municipiul Iasi pentru realizarea obiectivului de

investitii “Construire camin studentesc” pe terenul situat in Iasi, str. Codrescu nr.6, de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, prin Compania Nationala de Investitii SA, avand ca beneficiar Univesitatea Nationala de Arte

“George Enescu “

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30.03.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social Culturala Invatamant Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 30389/26.03.2018, întocmită de Direcția Exploatare Patrimoniu;

Având în vedere adresa nr. 23263/07.03.2018 a Universitatii Nationale de Arta „G.Enescu”;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 154/2017 privind însusirea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, reactualizat;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 112/31.03.2017 privind darea in administrare catre Univesitatea Nationala de Arte “George Enescu“ a unor constructii si a terenului aferent acestora, din Iasi, str. Codrescu nr. 6;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr 455/09.11.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata Iasi - Strada Codrescu nr. 6, numar cadastral 156413 intocmit pentru investitia «Construire camin studentesc» pe teren aflat in administrarea Universitatii Nationale de Arte «George Enescu», persoana juridica;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr 280 din 28 iulie 2017 privind acordul UAT Municipiul Iasi pentru realizarea obiectivului de investitii “Construire camin studentesc” pe terenul situat in Iasi, str. Codrescu nr.6, de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, prin Compania Nationala de Investitii SA, avand ca beneficiar Univesitatea Nationala de Arte “George Enescu;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se modifică Hotărârea Consiliului Local nr. 280 din 28 iulie 2017 care va avea următorul cuprins:

Articolul 1: Se revoca.

Articolul 2: Se revoca:

Articoul 3: UAT Municipiul Iasi isi exprima acordul pentru realizarea obiectivului de investitie “Construire camin studentesc” pe terenul situat in Iasi, str. Codrescu nr. 6, avand suprafata de 1543 mp, aflat in administrarea Universitatii Nationale de Arte „George Enescu”, de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si

Administratiei Publice, prin Compania Nationala de Investitii SA. Beneficiarul investitiei va fi Universitatea Nationala de Arte „George Enescu”.

Articoul 4 Se inlocuieste cu un alt articol care va avea urmatorul cuprins:

Se aproba darea in administrarea Universitatii Nationale de Arte „George Enescu” din Iasi a terenului in suprafata de 1543 mp situat in Municipiul Iasi, str. Codrescu nr. 6, pe perioada nedeterminata, în vederea realizării obiectivului de investiții “Construire camin studentesc”.

Art. 5. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Exploatare Patrimoniu; Universitatii Nationale de Art„George Enescu” și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 6 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Exploatare Patrimoniu.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Mihail Pintilei    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 147 din 30 martie 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 147 din 30 martie 2018