Hotărârea nr. 146/2018

HOTĂRÂRE privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile proprietate privată a Statului Român şi aflate în administrarea Municipiului Iaşi


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile

proprietate privată a Statului Român și aflate în administrarea Municipiului Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30.03.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 27519/19.03.2018 întocmită de către Direcția Exploatare Patrimoniu ;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Iași nr. 126/1997 privind trecerea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Iași a spațiilor cu altă destinație decât locuință din fondul locativ de stat;

Având în vedere măsurătorile efectuate de SC Grup Cinci SRL în baza contractelor de prestări servicii;

Având în vedere prevederile Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă completarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile proprietate privată a Statului Român și aflate în administrarea Municipiului Iași, cuprinse în anexa ce face parte integrantă din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 126/21.07.1997, după cum urmează:

1.1.    La numărul de ordine 68„ Spațiu comercial proprietate privată a Statului Român aflat în administrarea Municipiului Iași, situat în municipiul Iași, str. Arcu nr. 23, parter, județul Iași, având suprafață totală de 33,36 mp (suprafață utilă 29,12 mp + 4,24 mp terasa) și teren în suprafață 29,62 mp (cota parte indiviză de 21,94%) din imobilul (teren intravilan cu suprafața 135 mp)”.

1.2.    La numerele de ordine 95-99:

a)    „ Spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință proprietate privată a Statului Român aflat în administrarea Municipiului Iași, situat în municipiul Iași, str. Bașotă nr. 4, parter, județul Iași, având suprafață construită de 20 mp (suprafață utilă 14,11 mp) și teren în suprafață 12,10 mp (cota de 1,26%) din imobilul (teren intravilan cu suprafața 583 mp) identificat cu nr.cadastral 13085, înscris în Cartea Funciară nr. 129350”.

b)    „ Spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință proprietate privată a Statului Român aflat în administrarea Municipiului Iași, situat în municipiul Iași, str. Bașotă nr. 4, etaj 1, județul Iași, având suprafață construită de 26 mp (suprafață utilă 21 mp) și teren în suprafață 15,72 mp (cota de 1,63%) din imobilul (teren intravilan cu suprafața 583 mp) identificat cu nr.cadastral 13085, înscris în Cartea Funciară nr. 129350”.

c)    „ Spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință proprietate privată a Statului Român aflat în administrarea Municipiului Iași, situat în municipiul Iași, str. Bașotă nr. 4, etaj 1, județul Iași, având suprafață construită de 31 mp (suprafață utilă 23,70 mp) și teren în suprafață 18,75 mp (cota de 1,95%) din imobilul (teren intravilan cu suprafața 583 mp) identificat cu nr.cadastral 13085, înscris în Cartea Funciară nr. 129350”.

d)    „ Spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință proprietate privată a Statului Român aflat în administrarea Municipiului Iași, situat în municipiul Iași, str. Bașotă nr. 4, etaj 1, județul Iași, având suprafață construită de 102 mp (suprafață utilă 75,64 mp) și teren în suprafață 61,69 mp (cota de 6,40%) din imobilul (teren intravilan cu suprafața 583 mp) identificat cu nr.cadastral 13085, înscris în Cartea Funciară nr. 129350”.

e)    „ Spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință proprietate privată a Statului Român aflat în administrarea Municipiului Iași, situat în municipiul Iași, str. Bașotă nr. 4, etaj 1, județul Iași, având suprafață construită de 133 mp (suprafață utilă 90,48 mp) și teren în suprafață 80,43 mp (cota de 8,34%) din imobilul (teren intravilan cu suprafața 583 mp) identificat cu nr.cadastral 13085, înscris în Cartea Funciară nr. 129350”.

1.3.    La numărul de ordine 416 „ Spațiu comercial proprietate privată a Statului Român aflat în administrarea Municipiului Iași, situat în municipiul Iași, Bdul Socola nr.53-55, parter, județul Iași, având suprafață construită de 45 mp (suprafață utilă 34,16 mp) și teren în suprafață 21,11 mp (cota de 9,26%) din imobilul (teren intravilan cu suprafața 228 mp) identificat cu nr.cadastral 3350, înscris în Cartea Funciară nr. 120439”.

1.4.    La numerele de ordine 634 -635:

a)    „Spațiu comercial proprietate privată a Statului Român aflat în administrarea Municipiului Iași, situat în municipiul Iași, Șos. Nicolina nr. 23, bloc 954, sc.B, demisol, județul Iași, având suprafață construită de 85 mp (suprafață utilă 74,68 mp) și teren în suprafață 9,44 mp (cota de 1,20%) din imobilul (teren intravilan cu suprafața de 787 mp) identificat cu nr.cadastral 2672, înscris în Cartea Funciară nr. 120728”;

b)    „Spațiu comercial proprietate privată a Statului Român aflat în administrarea Municipiului Iași, situat în municipiul Iași, Șos. Nicolina nr. 21, bloc 954, sc.A, demisol, județul Iași, având suprafață construită de 78 mp (suprafață utilă 67,36 mp) și teren în suprafață 8,66 mp (cota de 1,10%) din imobilul (teren intravilan cu suprafața de 787 mp) identificat cu nr.cadastral 2672, înscris în Cartea Funciară nr. 120728”.

1.5. La numerele de ordine 778-786 :

a)    „Spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință proprietate privată a Statului Român aflat în administrarea Municipiului Iași, situat în municipiul Iași, str. Petre Țuțea nr. 19, nloc 915, tr.2, parter, județul Iași, având suprafață construită de 19 mp (suprafață utilă 13,61 mp) și teren în suprafață 3,17 mp (cota de 0,22%) din imobilul (teren intravilan cu suprafața de 1414 mp) identificat cu nr.cadastral 122412, înscris în Cartea Funciară nr. 122412”;

b)    „Spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință proprietate privată a Statului Român aflat în administrarea Municipiului Iași, situat în municipiul Iași, str. Petre Țuțea nr. 19, nloc 915, tr.1, parter, județul Iași, având suprafață construită de 85 mp (suprafață utilă 73,87 mp) și teren în suprafață 14,17 mp (cota de 1%) din imobilul (teren intravilan cu suprafața de 1414 mp) identificat cu nr.cadastral 122412, înscris în Cartea Funciară nr. 122412”;

c)    „Spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință proprietate privată a Statului Român aflat în administrarea Municipiului Iași, situat în municipiul Iași, str. Petre Țuțea nr. 19, nloc 915, tr.3, parter, județul Iași, având suprafață construită de 114 mp (suprafață utilă 97,10 mp) și teren în suprafață 19 mp (cota de 1,34%) din imobilul (teren intravilan cu suprafața de 1414 mp) identificat cu nr.cadastral 122412, înscris în Cartea Funciară nr. 122412”;

1.6. La numărul de ordine 823 „Spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință proprietate privată a Statului Român aflat în administrarea Municipiului Iași, situat în municipiul Iași, str. Bradului nr. 3, bloc 907, tr.5. parter, județul Iași, având suprafață construită de 18 mp (suprafață utilă 14,85 mp) și teren în suprafață 3,11 mp (cota de 0,13%) din imobilul (teren intravilan cu suprafața de 2398 mp) identificat cu nr.cadastral 120435, înscris în Cartea Funciară nr. 120435”.

Art. 2. Se modifică în mod corespunzător orice alte hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Iași privind imobilele de la adresele menționate în prezenta hotărâre.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului

Municipiului Iași; Direcției Evidenta Patrimoniul Public și Privat și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Evidenta Patrimoniul Public și Privat.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Mihail Pintilei    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 146 din 30 martie 2018

Total consilieri locali

26

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0

5 / 5 la H.C.L. nr. 146 din 30 martie 2018