Hotărârea nr. 144/2018

HOTĂRÂRE privind modificarea HCL 509/23.12.2009 de includere în inventarul domeniul privat al Municipiului Iaşi a unor terenuri în vederea punerii în aplicare a Programului municipal de sprijinire a tinerilor pentru construirea de locuinţe proprietate personală


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL 509/23.12.2009 de includere în inventarul domeniul privat

al Municipiului Iași a unor terenuri în vederea punerii în aplicare a Programului municipal de sprijinire a tinerilor pentru construirea de locuințe proprietate personală

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30.03.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 17547/19.02.2018 intocmita de Directia Evidenta Patrimoniu Public si Privat;

Având în vedere Referatul nr. 23999/09.03.2018 al Directiei Implementare Strategie Integrata de Dezvoltare Urbana;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 509/2009 privind includerea în inventarul domeniul privat al Municipiului Iași a unor terenuri în vederea punerii în aplicare a Programului municipal de sprijinire a tinerilor pentru construirea de locuințe proprietate personală;

Având în vedere prevederile H.C.L. 153/2017, privind însușirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, reactualizat;

Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba modificarea art. 1 a H.C.L. nr. 509/23.12.2009, in sensul ca terenul in suprafata de 4420 mp, situat in str. Tabacului, proprietate privata a Municipiului Iasi, inscris in CF 126743, va fi utilizat de Municipiul Iasi in vederea implementarii proiectului ”Construire Gradinita in cartierul Dacia‘‘.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Evidenta Patrimoniu Public si Privat; Directiei Implementare Strategie Integrata de Dezvoltare Urbana; Directiei Arhitectura si Urbanism - Serviciul Gis- Cadastru și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Directia Evidenta Patrimoniu Public si Privat; Directia Implementare Strategie Integrata de Dezvoltare Urbana; Directia Arhitectura si Urbanism - Serviciul Gis- Cadastru.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Mihail Pintilei    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 144 din 30 martie 2018

Total consilieri locali

26

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 144 din 30 martie 2018