Hotărârea nr. 143/2018

HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al Statului Roman si administrarea Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Iasi in domeniul public al Municipiului Iasi si administrarea Consiliului Local Iasi, a unui imobil


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al Statului Roman si administrarea Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Iasi in domeniul public al Municipiului Iasi si administrarea Consiliului Local Iasi, a unui imobil

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30.03.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 25177/13.03.2018, întocmit de Directia Evidenta Patrimoniu Public si Privat;

Având în vedere adresa nr. 53282/19.05.2017, prin care Municipiul Iasi a solicitat trecerea cladirii Corp B (constructie si teren aferent) situat in Iasi, B-dul Stefan cel Mare si Sfant nr. 11, ce face parte din imobilul inscris in CF 123113, din domeniul public al Statului Roman si administrarea Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Iasi in domeniul public al Municipiului Iasi si administrarea Consiliului Local Iasi;

Având în vedere adresa nr. 78265/07.08.2017 a Ministerului Finanatelor Publice - Direcția Generala Economica, privind care se comunica avizul favorabil;

Având în vedere adresa nr. 112208/09.11.2017 a Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene prin care isi arata sprijinul pentru acest demers si solicita demararea procedurii, in sensul intocmirii proiectului de hotarare de guvern privind trecerea corpului de cladire situat in Iasi, B-dul Stefan cel

Mare si Sfant nr. 11, din domeniul public al Statului Roman si administrarea Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Iasi in domeniul public al Municipiului Iasi si administrarea Consiliului Local Iasi;

Având în vedere Extrasul de Carte Funciara nr. 123113 pentru imobilul situat in b-dul Stefan cel Mare si Sfant nr. 11 (fost 47-49);

Având în vedere Planul de amplasament al corpului de cladire cu suprafata construita la sol de 358,63 mp, avand suprafata utila totala de 715.52 mp si regim de inaltime P+1, precum si a terenului aferent acestuia, situat in Iasi, B-dul Stefan cel Mare si Sfant nr. 11, ce fac parte din imobilul inscris in CF 123113;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 154/2017 privind insusirea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, reactualizat;

Având în vedere dispozitiile Legii nr. 213/17.11.1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se solicita Guvernului Romaniei trecerea din domeniul public al Statului Roman si administrarea Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Iasi in domeniul public al Municipiului Iasi si administrarea Consiliului Local Iasi, a corpului de cladire cu suprafata construita la sol de 358,63 mp, avand suprafata utila totala de 715.52 mp si regim de inaltime P+1, avand o valoare contabila de 418.702,94 lei, precum si a terenului aferent acestuia, situat in Iasi, B-dul Stefan cel Mare si Sfant nr. 11, ce fac parte din imobilul inscris in CF 123113, identificat in Anexa 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Corpul de cladire cu suprafata construita la sol de 358,63 mp, avand suprafata utila totala de 715.52 mp si regim de inaltime P+1, situat in Iasi, B-dul

Stefan cel Mare si Sfant nr. 11 si terenul aferent, se declara din bun de interes public national in bun de interes public local.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Evidenta Patrimoniu Public si Privat; Direcției Generale Economice și de Finanțe Publice Locale; Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene; Ministerului Finantelor Publice - Directiei Generale Economice; Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Directia Evidenta Patrimoniu Public si Privat; Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene; Ministerul Finanatelor Publice - Directia Generala Economica; Direcția Generala Regionala a Finanțelor Publice Iași.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Mihail Pintilei    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 143 din 30 martie 2018

Total consilieri locali

26

Prezenți

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 143 din 30 martie 2018