Hotărârea nr. 142/2018

HOTĂRÂRE privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi, insusit prin H.C.L. 153 /2017, in vederea implementarii unor proiecte ale municipalitatii


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi, insusit prin H.C.L. 153 /2017, in vederea implementarii unor proiecte ale municipalitatii

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30.03.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 31682/29.03.2018 întocmită de Direcția Exploatare Patrimoniu;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 16885/16.02.2018, întocmită de Direcția Evidenta Patrimoniu Public și Privat;

Având în vedere Raportul nr. 10213/12.02.2018 al Directiei Implementare Strategie Integrata de Dezvoltare Urbana;

Având în vedere adresele nr. 127240/21.12.2017 si nr. 16367/15.02.2018 ale Direcției Juridice - Serviciul Contencios;

Având în vedere adresa 12463/22.12.2017 a Serviciului Gis Cadastru -Compartimentul de Aplicare a Legilor proprietatii;

Având în vedere adresa nr. 12072/05.02.2018 a Serviciului Gis Cadastru; Având în vedere planurile de amplasament intocmite de SC Grup Cinci

SRL;

Având în vedere prevederile H.C.L. 153/2017 privind însusirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi, reactualizat;

Având în vedere prevederile Legii 213/1989 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi, insusit prin HCL 153/2017, cu urmatoarele terenuri in vederea implementarii unor proiecte ale municipalitatii:

-    teren Aleea Prof. I. Simionescu f.n. (Zona Dacia, situat intre str. Tabacului si Scoala Gimnaziala G. Cosbuc), suprafata 2664 mp, identificat cadastral in T22, CAT 2076, CR 2050, conform planului de amplasament - Anexa 1;

-    teren str. Egalitatii f.n., suprafata 2519 mp, identificat cadastral in T10, CR 466, conform planului de amplasament - Anexa 2 ;

-    teren b-dul Poitiers - intersectie cu str. Cetatuia (in spatele bl. G2 de la nr. 55), suprafata 1762 mp, identificat cadastral in T51, CR 2712, conform planului de amplasament - Anexa 3;

-    teren str. Butnari f.n. (Zona Bularga langa bl. B41-B42), suprafata 1673 mp, identificat cadastral in T16, CAT 6726, conform planului de amplasament - Anexa 4 ;

-    teren str. Romana f.n., suprafata 1635 mp, identificat cadastral in T31, CR 726, CAT 728, CR 726/1, conform planului de amplasament - Anexa 5 ;

Art. 2. Anexele 1-5 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului

Municipiului Iași; Directiei Evidenta Patrimoniu Public si Privat; Directiei Generale Economice si de Finante Publice Locale; Directiei Implementare Strategie Integrata de Dezvoltare Urbana S.C. Servicii Publice S.A. Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Directia Evidenta Patrimoniu Public si Privat; Directia Generala Economica si de Finante Publice Locale; Directia Implementare Strategie Integrata de Dezvoltare Urbana.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Mihail Pintilei    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 142 din 30 martie 2018

Total consilieri locali

26

Prezenți

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 142 din 30 martie 2018