Hotărârea nr. 141/2018

HOTĂRÂRE privind completarea si modificarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi, insusit prin HCL 153 /2017


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind completarea si modificarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi, insusit prin HCL 153 /2017

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30.03.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 27444/19.03.2018, întocmită de Direcția Evidenta Patrimoniu Public și Privat;

Având în vedere adresele nr. 106100/15.12.2017, nr. 111330/07.11.2017, nr. 111335/07.11.2017, nr. 108409/15.12.2017 și nr. 111349/07.11.2017 ale Serviciului Juridic;

Având în vedere adresele nr. 108408/07.02.2018, nr. 107379/26.01.2018, nr. 77390/2017 și nr. 94703/31.10.2017 ale Compartimentului de Implimentare a Legilor Proprietatii;

Având în vedere adresa nr. 106091/22.12.2017, a Serviciului Gis

Cadastru;

Având în vedere planurile de amplasament intocmite de persoane

autorizate;

Având în vedere corelarea intre evidenta contabila si evidenta tehnico-

operativa;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 153/2017 privind însusirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi, reactualizat;

Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1989 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă completarea si modificarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi, insusit prin HCL 153/2017, în sensul că:

I. Anexa 1(Direcția Exploatare Patrimoniu) se completează cu:

-    teren în suprafata de 32 mp, situat in str. Fericirii nr. 10, identificat cadastral prin tarla 29, parcela CAT 1025, conform Anexei 1;

-    teren în suprafata de 199 mp, situat in str. Str. Bucium T176/P(P97663/1/4), conform Anexei 2 ;

-    teren în suprafata de 152 mp, situat in str. Moldovei nr. 60, identificat cadastral prin tarla T30, parcela A1050, conform Anexei 3 ;

-    teren în suprafata de 37,77 mp, situat in str. Moldovei nr. 60, identificat cadastral prin tarla T30, parcela CAT 866/2, conform Anexei 4 ;

-    teren în suprafata de 158 mp, situat in str. Trei Fântâni nr. 8T, identificat cadastral prin tarla T0, parcela CD 4749/2, conform Anexei 5;

-    teren în suprafata de 181 mp, situat in str. Trei Fântâni nr. 8H, identificat cadastral prin tarla T0, parcela CD 4749/4, conform Anexei 6;

-    teren în suprafata de 209 mp, situat in str. Trei Fântâni nr. 8U, identificat cadastral prin tarla T0, parcela CD 4749/1, conform Anexei 7;

-    teren în suprafata de 180 mp, situat in str. Trei Fântâni nr. 8P, identificat cadastral prin tarla T0, parcela CD 4749/3, conform Anexei 8;

-    teren în suprafața de 240 mp, situat in șos. Bârnova nr. 98, identificat cadastral prin tarla 170, parcela L7298, conform Anexei 9;

-    teren în suprafata de 71 mp, situat in str. T. Vladimirescu nr. 83A, identificat cadastral prin tarla 31, parcela CAT 1625, conform Anexei 10;

-    teren în suprafata de 37,94 mp, situat in B-dul T. Vladimirescu nr. 24, identificat cadastral prin tarla 75, parcela CR 2639, conform Anexei 11;

-    teren în suprafata de 113 mp, situat in str. Plantelor nr. 17, identificat cadastral prin tarla 52, parcelele CAT 2787/4 și CAT 2787, conform Anexei 12;

-    teren în suprafata de 37,94 mp, situat in str. Poiters nr. 23, identificat cadastral prin tarla 53, parcela CAT 2790, conform Anexei 13;

-    teren în suprafata de 45,43 mp, situat in str-la Copou nr. 3, identificat cadastral prin tarla 53, parcela CAT 2790, conform Anexei 14;

II. Anexa 2, Direcția Fond Locativ, se modifică astfel:

-    teren în suprafata de 209 mp, situat in Fd. Codrescu nr. 4, nr. de inventar 800097, valoarea de inventar 67450,00 lei identificat cadastral prin cvartal 53, parcelele CC 1793, C 1793/1, C 1793/2, C1793/3, conform Anexei 15;

-    “teren Aleea Copou nr. 2”, lot.1, nr. de inventar 850, suprafața de 186 mp, valoarea de inventar 158250.00 lei; lot 2 nr. de inventar 800153, suprafața de 107 mp,valoarea de inventar 91036.00 lei, conform planului de amplasament - Anexa 16;

-    “teren str. Arcu nr. 26”, nr. de inventar 8379, va avea suprafața de 421 mp, valoarea de inventar 58951.84 lei, conform planului de amplasament - Anexa 17;

-    “teren str. Buna Vestire nr. 16A”, lot 1 nr. de inventar 8436, suprafața de 209 mp, valoarea de inventor 50522,70 lei; lot 2 suprafața de 142 mp, nr. de inventar 800154, valoarea de inventor 34325,66 lei, conform planului de amplasament - Anexa 18;

-    “teren str. Păcurari nr. 10” nr. de inventar 8284, suprafața de 514 mp, valoarea de inventar 75814,00 lei; lot 2 suprafața de 99 mp, nr. de inventar 800155, valoarea de inventar 14602,30 lei, conform planului de amplasament - Anexa 19;

-    “teren Aleea Veronica Micle nr. 1”, lot 1 nr. deinventar 8411, suprafața de 353 mp, valoarea de inventar 42362,44 lei; lot 2 , nr. de inventar 800158, suprafața de 42 mp, valoarea de inventar 21490,00 lei, conform planului de amplasament -Anexa 20;

-    “teren situat in str. Sărăriei nr. 69”, nr. de inventar 8076, va avea suprafața de 714 mp, valoarea de inventar 82067,11 lei, conform planului de amplasament - Anexa 21;

-    “teren situat in str-la Sf. Andrei nr. 4”, nr. de inventar 8427, va avea suprafața de 414 mp, valoarea de inventar 60455,02 lei, conform planului de amplasament - Anexa 22.

Anexele menționate de la Anexa 1 la Anexa 22, fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Evidenta Patrimoniu Public si Privat; Directiei Fond Locativ; Directiei Exploatare Patrimoniu; Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Directia Evidenta Patrimoniu Public si Privat;Directia Fond Locativ; Directia Exploatare Patrimoniu;Directia Generala Economica si de Finante Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Mihail Pintilei    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 141 din 30 martie 2018

Total consilieri locali

26

Prezenți

21

Pentru

21

Împotrivă

0

Abțineri

0

4 / 4 la H.C.L. nr. 141 din 30 martie 2018