Hotărârea nr. 140/2018

HOTĂRÂRE privind scoaterea din funcţiune a unui mijloc fix aflat in domeniul public al Municipiului Iași, trecerea acestuia din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iaşi, in vederea casarii


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind scoaterea din funcțiune a unui mijloc fix aflat in domeniul public al Municipiului Iași, trecerea acestuia din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iași, in vederea casarii

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30.03.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate întocmit de către Direcția Tehnică si Servicii Comunitare nr. 28096 din 20.03.2018;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 154/24.04.2017 privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, reactualizat;

Având în vedere prevederile Ordonanței de Guvern nr. 112/2000 privind reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ -teritoriale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art.17 din Legea 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba scoaterea din funcțiune a mijlocului fix identificat conform Anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă trecerea mijlocului fix identificat conform Anexei 1, din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iași, în vederea casării acestuia.

Art. 3. Domeniul public al Municipiului Iași așa cum a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 154/24.04.2017 privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, reactualizat - Anexa 3.1.2. Birou Versanți - Fântâni Arteziene, va fi reactualizat în mod corespunzător cu bunul identificat în Anexa 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași ;Direcției Generale Economice si Finanțe Publice Locale, Direcției de Evidență a Patrimoniului Public și Privat, Direcției Tehnice si Servicii Comunitare și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 5 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Generală Economica si Finanțe Publice Locale, Direcția de Evidență a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Tehnică si Servicii Comunitare.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Mihail Pintilei    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 139 din 30 martie 2018

Total consilieri locali

26

Prezenți

21

Pentru

21

Împotrivă

0

Abțineri

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 140 din 30 martie 2018