Hotărârea nr. 14/2018

HOTĂRÂRE privind stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul Poliţiei Locale Iaşi, începând cu data de 01.01.2018


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici și personalului

contractual din cadrul Poliției Locale Iași, începând cu data de 01.01.2018

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30.01.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Munca si Protectie Sociala a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate al directorului general adjunct al Poliției Locale Iași;

Având în vedere prevederile HCL Iasi nr. 304/2017, modificata si completata prin HCL Iasi nr. 531/2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Politiei Locale Iasi;

Având în vedere prevederile art. 11 si 38 din Legea-cadru nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice;

Având în vedere adresa nr. 22 din 22.01.2018 a Organizatiei sindicale “PRO LEX Iasi”;

Având în vedere prevederile OUG nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

Având în vedere prevederile Legii nr. 155/2010(r)- Legea Politiei Locale; Având în vedere prevederile HG nr. 1332/2010 privind Regulamentul-

cadru de organizare si functionare a Politiei locale ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta

decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.

24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația

publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Începând cu data de 01.01.2018, cuantumul brut al salariilor de bază ale funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul Politiei Locale Iași se majorează cu 20% față de nivelul acordat în luna decembrie 2017, stabilit potrivit prevederilor Hotararii Consiliului Local nr.304/2017, modificata si completata prin Hotararea Consiliului Local nr. 531/2017, pentru acoperirea sarcinii fiscale care translează de la angajator la angajat conform OUG nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Art. 2. Incepand cu data de 01.01.2018, inceteaza efectele Hotararii Consiliului Local nr. 304/2017 si Hotararii Consiliului Local nr. 531/2017.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Serviciului Resurse Umane; Politiei Locale Iasi și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată Politia Locala Iasi.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Florentin Traian Ciobotaru    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 14 din 30 ianuarie 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 14 din 30 ianuarie 2018