Hotărârea nr. 139/2018

HOTĂRÂRE privind trecerea, din proprietatea publică a Unității Administrativ Teritoriale Județul Iași și administrarea Consiliului Județean Iași în proprietatea publică a Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Iași și administrarea Consiliului Local Iași, a bunurilor mobile – echipamente de colectare separată și transport achiziționate prin proiectul ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Iași”


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind trecerea, din proprietatea publică a Unității Administrativ Teritoriale Județul Iași și administrarea Consiliului Județean Iași în proprietatea publică a

Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Iași și administrarea Consiliului Local

Iași, a bunurilor mobile - echipamente de colectare separată și transport achiziționate prin proiectul ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Iași”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30.03.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Munca si Protectie Sociala a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Protectia Mediului, Turism si Agricultura a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 39/27.02.2009 -privind aprobarea asocierii județului Iași cu alte unități administrativ - teritoriale din județ în vederea înființării Asociație de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate ADIS Iași pentru realizarea proiectului ” Proiectul major de investiții în domeniul deșeurilor din județul Iași”;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 146/23.05.2012 privind aprobarea ”Documentului de poziție” pentru proiectul ” Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Iași”;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Iași nr. 166/24.04.2017

privind integrarea UAT - Municipiul Iași în Sistemul de management integrat al deșeurilor în Județul Iași;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 420/27.10.2017 prin care s-a aprobat Actul adițional nr.2 la ”Documentul de poziție” privind modul de implementare a proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Iași”, prin care ADIS, în numele și pe seama Consiliilor Locale implicate va iniția și derula procedurile de achiziție publică din cadrul Proiectului pentru contractul privind colectarea și transportul deșeurilor pentru întreg județul;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Iași nr. 491/29.11.2007 privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare a Municipiului Iași, în mod direct, SC Salubris SA, prin contract de concesiune;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Iași nr. 150/26.07.2012, privind prelungirea Contractului de concesiune nr. 90979/05.12.2007 prin încredințarea directă a gestiunii serviciului de salubrizare al Municipiului Iași până la data de 04.12.2022;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Iași nr. 200/15.07.2016 privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare aferent Sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Iași;

Având în vedere Dispozițiile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere Dispozițiile art. 867 - 870 din Noul Cod Civil, referitoare la constituirea, exercitarea, stingerea și apărarea dreptului de administrare;

Având în vedere Referatul nr. 24566/12.03.2018 întocmit de Serviciul Promovare și Monitorizare Calitate Mediu - Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare;

Având în vedere Adresa nr. 16782/16.02.2018 emisă de ADIS prin care se comunică necesitatea întocmirii și aprobării în Consiliul Local Iași a proiectului de hotărâre privind preluarea în administrare a bunurilor mobile - echipamente de colectare separată și transport achiziționate prin proiectul SMID;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă trecerea, din proprietatea publică a Unității Administrativ Teritoriale Județul Iași și administrarea Consiliului Județean Iași în proprietatea publică a Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Iași și administrarea Consiliului Local Iași, a bunurilor mobile - echipamente de colectare separată și transport achiziționate prin proiectul ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Iași”, conform Anexei nr. 1, care face parte integrată din prezenta hotărâre.

Art. 2. Bunurile menționate la Art.1 vor fi concesionate de către Municipiul Iași, prin Hotărâre de Consiliu Local, operatorului SC Salubris SA care le va prelua spre exploatare.

Art. 3. Predarea - primirea bunurilor mobile - echipamente de colectare și transport menționate la Art.1, se va face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în maxim 90 zile de la data comunicării prezentei hotărâri.

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare - Serviciului Monitorizare și Promovare Calitate Mediu; SC Salubris SA Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 5 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Generala Tehnica și Dezvoltare - Serviciului Monitorizare și Promovare Calitate Mediu; SC Salubris S.A.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Mihail Pintilei    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 139 din 30 martie 2018

Total consilieri locali

26

Prezenți

21

Pentru

21

Împotrivă

0

Abțineri

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 139 din 30 martie 2018