Hotărârea nr. 138/2018

HOTĂRÂRE privind inlocuirea Presedintelui Comisiei de selecție la nivelul autorității publice tutelare


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind inlocuirea Presedintelui Comisiei de selecție la nivelul autorității publice tutelare

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30.03.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Munca si Protectie Sociala a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 29353/22.03.2018 întocmit de Biroul Guvernanță Corporativă din cadrul Direcției Juridice prin care se propune inlocuirea Presedintelui Comisiei de selecție a membrilor Consiliilor de Administrație la societățile la care unitatea administrativ teritorială are calitatea de acționar unic;

Având în vedere dispozițiile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile HG nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

Având in vedere HCL nr. 355/08.09.2017 privind constituirea Comisiei de selecție la nivelul autorității publice tutelare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se inlocuieste Presedintele comisiei de selecție a membrilor

f

Consiliilor de Administrație pentru întreprinderi publice aflate sub autoritatea UAT Municipiul Iași, Comisie consituita prin Hotararea Consiliului Local nr. 355/08.09.2017 privind constituirea Comisiei de selecție la nivelul autorității publice tutelare, respectiv domnul Harabagiu Vasile Gabriel cu domnul Gabriel Teodorescu.

Art. 2. De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice altă prevedere contrară, se abrogă.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Juridice - Biroul Guvernanță Corporativă, Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale, Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare, Serviciului Audit Public Intern și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Juridica - Biroul Guvernanță Corporativă, Direcția Generala Economica și Finanțe Publice Locale, Direcția Generala Tehnica și Dezvoltare, Serviciul Audit Public Intern.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Mihail Pintilei    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 138 din 30 martie 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

20

Pentru

20

Împotrivă

0

Abțineri

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 138 din 30 martie 2018