Hotărârea nr. 137/2018

HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei nr.1 din H.C.L. nr. 469/29.11.2017- nominalizarea reprezentantilor Consiliului Local in Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar din Municipiul Iasi pentru anul scolar 2017-2018


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei nr.1 din H.C.L. nr. 469/29.11.2017- nominalizarea reprezentantilor Consiliului Local in Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar din Municipiul Iasi pentru anul scolar 2017-2018

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30.03.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia De Munca si Protectie Sociala a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social Culturala Invatamant Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere propunerea formulata, aprobata in plenul sedintei si consemnata in procesul verbal al sedintei de Consiliul Local in sensul ca se inlocuieste Doamna Silvia Adomnitei (ALDE) cu Doamna Zaharia Elena (ALDE) ca membru in Consiliul de Administratie al Scolii « Mihai Codreanu » Iasi ;

Având în vedere Referatul de specialitate nr. 29617 din 23.03.2018, întocmit de către Direcția Generala Tehnică și Dezvoltare;

Având în vedere Adresa trimisa de catre Scoala Gimnaziala “Mihai Codreanu” Iasi nr.784/04.01.2018 prin care ne face cunoscut faptul ca doamna Silvia Adomnitei, numita prin HCL nr.374/29.09.2017 ca membru in Consiliul de Administratie a unitatii de invatamant s-a retras din motive personale si conform legilor invocate se solicita desemnarea unui nou membru in acest Consiliu de Administratie;

Avand in vedere OMEN nr.3160/11.02.2017, pentru modificarea si

completarea Metodologiei - cadru de organizare si funcționare a consiliului de administratie din unitatile de invatamant preuniversitar OMEN nr.4619/22.09.2014;

Avand in vedere H.C.L. nr. 469/29.11.2017 privind modificarea si completarea Anexei nr.1 din HCL nr. 374/29.09.2017, privind nominalizarea reprezentantilor Consiliului Local in Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar din Municipiul Iasi pentru anul scolar 2017-2018;

Având în vedere prevederile din Legea nr. 1/2011 a educației naționale cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 236 și art. 241 din Codul Civil aprobat prin Legea nr. 287/2009;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea Anexei nr.1 din H.C.L. nr. 469/29.09.2017 privind nominalizarea reprezentantilor Consiliului Local in Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar din Municipiul Iasi pentru anul scolar 2017-2018, in sensul ca se inlocuieste Doamna Silvia Adomnitei (ALDE) cu Doamna Elena Zaharia (ALDE) ca reprezentant in Consiliul de Administratie al Scolii “Mihai Codreanu” Iasi.

Art. 2 : Anexa nr.1 din H.C.L. nr. 469/29.11.2017 se actualizeaza in mod corespunzator si face parte din prezenta hotarare.

Art. 3 : Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 469/29.11.2017 raman

neschimbate.

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului

Municipiului Iași; Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare, Scolii « M.Codreanu » Iași' Inspectoratului Scolar Judetean Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 5 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Scoala « M.Codreanu » Iași; Direcția Generale Tehnica și Dezvoltare și Inspectoratul Școlar Județean Iași.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Mihail Pintilei    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 137 din 30 martie 2018

Total consilieri locali

26

Prezenți

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 137 din 30 martie 2018