Hotărârea nr. 136/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi Anul 2018


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Direcția de Asistență Socială Iași Anul 2018

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30.03.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia De Munca si Protectie Sociala a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 6/17.01.2005 prin care s-a înființat Direcția de Asistență Comunitară Iași, serviciu public de interes local cu personalitate juridică;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 7/2017 privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții ale Direcției de Asistență Comunitară Iași pe anul 2017;

Având în vedere Dispozițiile Legii nr. 53/2003 republicată - Codul Muncii;

Având în vedere H.G. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;

Având în vedere Dispozițiile Legii nr.188/1999 republicată 2 și modificată privind Statutul Funcționarilor Publici;

Având în vedere Dispozițiile Legii - Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

Având în vedere Anexa 2 din H.G. nr. 797/8.11.2017 Regulamentul -cadru de organizare și funcționare al Drecției de Asistență Socială în subordinea consiliilor locale ale municipiilor și orașelor;

Având în vedere Referatul de specialitate nr.7835/09.03.2018 întocmit de către Serviciul Resurse Umane din cadrul Direcției de Asistență Socială Iași;

Având în vedere Avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici pentru Direcția de Asistență Socială;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Direcția de Asistență Socială Iași pe anul 2018, conform anexelor 1,2,3,3.1, 3.2, 3.3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului

Municipiului Iași; Directiei de Asistenta Sociala Iasi și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Directia de Asistenta Sociala Iasi.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Mihail Pintilei    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 136 din 30 martie 2018

Total consilieri locali

26

Prezenți

21

Pentru

21

Împotrivă

0

Abțineri

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 136 din 30 martie 2018