Hotărârea nr. 135/2018

HOTĂRÂRE privind transformarea unor posturi/ functii publice vacante in Statul de functii al Poliţiei Locale Iaşi


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind transformarea unor posturi/ functii publice

vacante in Statul de funcții al Poliției Locale Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30.03.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia De Munca si Protectie Sociala a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate al Directorului general adjunct al Poliției Locale Iași, prin care se propune modificarea Statului de functii al Politiei Locale Iasi, prin transformarea unor posturi/functii publice vacante;

Având în vedere prevederile HCL Iasi nr. 530/2017 privind aprobarea Organigramei, a Statului de functii si a ROF-ului Politiei Locale Iasi;

Având în vedere prevederile Legii nr. 53/2003 (r) privind Codul muncii, modificata si completata;

Având în vedere prevederile Legii nr. 188/1999(r2) privind Statutul functionarilor publici, modificata si completata;

Având în vedere prevederile Legii nr. 155/2010 (r)- Legea Politiei Locale;

Având în vedere prevederile H.G. nr. 1332/2010 privind Regulamentul-cadru de organizare si functionare a Politiei locale ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă transformarea unui post vacant de personal contractual de executie si a 7 (sapte) funcții publice de execuție vacante in Statul de funcții al Poliției Locale Iași, în post/funcții publice de nivel inferior, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Politiei Locale; Serviciului Resurse Umane și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Politia Locala Iasi.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Mihail Pintilei    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 135 din 30 martie 2018

Total consilieri locali

26

Prezenți

21

Pentru

21

Împotrivă

0

Abțineri

0

MUNICIPIUL IASI

Anexa la HCL nr. 135 din 30.03.2018


POLITIA LOCALA IAȘI

TABEL

cu postul de personal contractual si functiile publice de executie vacante transformate in Statul de functii al Politiei Locale Iasi

Nr.

crt.

ID Post

Postul/Functia publica vacanta care se transforma

Postul/ Functia publica vacanta in care se transforma

1.

Personal

contractual

Consilier, studii superioare, grad 1A (Biroul Achizitii)

Referent, studii medii, grad 1A (Biroul Achizitii)

2.

476396

Consilier, clasa I, grad profesional superior

Consilier, clasa I, grad profesional principal

3.

476381

Politist local, clasa I, grad profesional superior

Politist local, clasa I, grad profesional principal

4.

476393

Politist local, clasa I, grad profesional superior

Politist local, clasa I, grad profesional debutant

5.

451670

Politist local, clasa I, grad profesional superior

Politist local, clasa I, grad profesional debutant

6.

348447

Politist local, clasa I, grad profesional principal

Politist local, clasa I, grad profesional debutant

7.

451526

Politist local, clasa III, grad profesional superior

Politist local, clasa III, grad profesional debutant

8.

455651

Politist local, clasa III, grad profesional superior

Politist local, clasa III, grad profesional debutant

Presedinte de Sedinta Mihail Pintilei

3 / 3 la H.C.L. nr. 135 din 30 martie 2018