Hotărârea nr. 132/2018

HOTĂRÂRE Privind modificarea, completarea şi aprobarea Regulamentului privind finanțarea proiectelor societății civile din Iași, în baza Legii nr. 350/2005, privind finanțările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

Privind modificarea, completarea și aprobarea Regulamentului privind finanțarea proiectelor societății civile din Iași, în baza Legii nr. 350/2005, privind finanțările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30.03.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social Culturala Invatamant Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia pentru Tineret si Sport a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Sanatate, Familie, Protectie a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de specialitate nr. 27755/20.03.2018 cu Anexa 1 la referat: Regulamentul privind finanțarea proiectelor societății civile din Iași, în baza Legii nr. 350/2005, privind finanțările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes generalși anexele sale;

Având în vedere prevederile art. 36 alin. 2 litera (d), punctul 6 lit. (a) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 350/2005 privind finanțările

nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii tinerilor nr. 350/2006 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 54 din 7 martie 2016 privind aprobarea Regulamentului privind finanțarea proiectelor societății civile din Iași, în baza Legii nr. 350/2005, privind finanțările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes generalși anexele sale;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se modifică, se completează și se aprobă Regulamentului privind finanțarea proiectelor societății civile din Iași, în baza Legii nr. 350/2005, privind finanțările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general și anexele sale, identificată în Anexa 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2. Prevederile Prezentului Regulament privind finanțarea proiectelor societății civile din Iași, în baza Legii nr. 350/2005, privind finanțările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general și anexele sale, identificată în Anexa 1, parte integrantă a prezentei hotărâri, nu se aplică contractelor de finanțare nerambursabilă atribuite anterior datei intrării în vigoare a Regulamentului.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului

Municipiului Iași; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale, Serviciului Relații Comunitare și Politici Publice, Centrului de Informații pentru Cetățeni, Biroului Relații cu Societatea Civilă, Biroului Evenimente Publice, Direcției Juridice, organizațiilor neguvernamentale din Municipiul Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată totdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale, Serviciul Relații Comunitare și Politici Publice, Centrul de Informații pentru Cetățeni, Direcția Juridică, Biroul Relații cu Societatea Civilă, Biroul Evenimente Publice, organizațiilor neguvernamentale din Municipiul Iași.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Mihail Pintilei    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 132 din 30 martie 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

21

Pentru

21

Împotrivă

0

Abțineri

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 132 din 30 martie 2018