Hotărârea nr. 130/2018

HOTĂRÂRE privind modificarea si completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, nr. 48/2009, încheiat între ARSACIS și SC APAVITAL SA, conform Actului Adițional nr. 24


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, nr. 48/2009, încheiat între ARSACIS și SC APAVITAL SA, conform Actului Adițional nr. 24

>    ’    J

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30.03.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și

Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De

Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Protectia

Mediului, Turism si Agricultura a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de specialitate nr.20.062 din 26.02.2018

întocmit de Direcția Tehnică și Servicii Comunitare - Serviciul Eficienta Energetica si Utilitati Publice;

Având în vedere Adresa Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal

Iași - ARSACIS înregistrată sub numărul 18.075 din 20.02.2018;

Având în vedere Hotararea nr. 72 din 31.10.2017 a Consiliului Local

Prajeni, judetul Botosani - privind delegarea gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare catre SC Apavital SA Iasi;

Având în vedere Nota de fundamentare ARSACIS nr. 338/19.02.2018 cu privire la modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 încheiat între Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS și SC APAVITAL SA;

Având în vedere prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, nr. 48/2009, încheiat între Asociația

Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS și SC APAVITAL SA;

Având în vedere prevederile Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, republicată;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se acordă mandat special reprezentantului Municipiului Iași în Adunarea Generală a Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS să aprobe în Adunarea Generală a Asociaților a Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS, în numele și pe seama Municipiului Iași modificarea și completarea prin Actul Adițional nr. 24 a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.48/2009, încheiat între Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS și SC APAVITAL SA.

Art. 2. Se acordă mandat special Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS, prin Adunarea Generală a Asociaților, să exercite în numele și pe seama Municipiului Iași atribuțiile referitoare la modificarea și completarea prin Actul Adițional nr.24 a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, încheiat între Asociația Regională a

Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS și SC APAVITAL SA.

Art. 3. Se aprobă semnarea, prin reprezentantul legal al ARSACIS, Președintele Asociației, a Actului Adițional nr. 24 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, Anexa, ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 4. Celelalte prevederi ale Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, nr. 48/2009, încheiat între Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS și SC APAVITAL SA, cu modificările și completările ulterioare prin Actele Adiționale nr. 1 - 23 care nu contravin prevederilor Actului Adițional nr. 24 rămân neschimbate și își produc efectele.

Art. 5. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS, SC APAVITAL SA; Directiei Tehnice si Servicii Comunitare și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 6 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS, SC APAVITAL SA si Directia Tehnica si Servicii Comunitare.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar, Denisa Liliana Ionascu


Mihail Pintilei Consilier local,

Nr. 130 din 30 martie 2018

Total consilieri locali

26

Prezenți

21

Pentru

21

Împotrivă

0

Abțineri

0

ANEXA nr.1 la H.CL. Nr. 130/30.03.2018

ACTUL ADIȚIONAL NR. 24

LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE nr.48/2009

PĂRȚILE CONTRACTANTE:

Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS, cu sediul în Iași, Str. Mihai Costăchescu nr. 6, Clădirea administrativă nr. 3, înscrisă în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor cu nr. 84/A/07.07.2005, reprezentată de Președinte - Victor Chirilă, în numele și pe seama unităților administrativ teritoriale:

1.    Județul Iași, în baza Hotărârii CJ

2.    Municipiul Iași, în baza Hotărârii CL

3.    Municipiul Pașcani, în baza Hotărârii CL

4.    Orașul Hârlău, în baza Hotărârii CL

5.    Orașul Podu Iloaiei, în baza Hotărârii CL

6.    Orașul Târgu Frumos, în baza Hotărârii CL

7.    Comuna Al. I. Cuza, în baza Hotărârii CL

8.    Comuna Andrieșeni, în baza Hotărârii CL

9.    Comuna Aroneanu, în baza Hotărârii CL

10.    Comuna Balș, în baza Hotărârii CL

11.    Comuna Bălțați, în baza Hotărârii CL

12.    Comuna Bârnova, în baza Hotărârii CL

13.    Comuna Belcești, în baza Hotărârii CL

14.    Comuna Bivolari, în baza Hotărârii CL

15.    Comuna Brăești, în baza Hotărârii CL

16.    Comuna Bunești-Averești, jud. Vaslui, în baza Hotărârii CL

17.    Comuna Butea, în baza Hotărârii CL

18.    Comuna Ceplenița, în baza Hotărârii CL

19.    Comuna Ciortești, în baza Hotărârii CL

20.    Comuna Ciohorăni, în baza Hotărârii CL

21.    Comuna Ciurea, în baza Hotărârii CL

22.    Comuna Coarnele Caprei, în baza Hotărârii CL

23.    Comuna Comarna, în baza Hotărârii CL

24.    Comuna Costești, în baza Hotărârii CL

25.    Comuna Cotnari, în baza Hotararii CL

26.    Comuna Costuleni, în baza Hotărârii CL

27.    Comuna Cozmești, în baza Hotărârii CL

28.    Comuna Cristești, în baza Hotărârii CL

29.    Comuna Cucuteni, în baza Hotărârii CL

30.    Comuna Dagâța, în baza Hotărârii CL

31.    Comuna Deleni, în baza Hotărârii CL

32.    Comuna Dobrovăț, în baza Hotărârii CL

33.    Comuna Dolhești, în baza Hotărârii CL

34.    Comuna Doljești, jud.Neamț, în baza Hotărârii CL

35.    Comuna Drăgușeni, în baza Hotărârii CL

36.    Comuna Dumești, în baza Hotărârii CL

37.    Comuna Erbiceni, în baza Hotărârii CL

38.    Comuna Fântânele, în baza Hotărârii CL

39.    Comuna Focuri, în baza Hotărârii CL

40.    Comuna Gherăești, jud. Neamț, în baza Hotărârii CL

41.    Comuna Golăiești, în baza Hotărârii CL

42.    Comuna Gorban, în baza Hotărârii CL

43.    Comuna Grajduri, în baza Hotărârii CL

44.    Comuna Gropnița, în baza Hotărârii CL

45.    Comuna Grozești, în baza Hotărârii CL

46.    Comuna Hălăucești, în baza Hotărârii CL

47.    Comuna Hărmănești, în baza Hotărârii CL

48.    Comuna Heleșteni, în baza Hotărârii CL

49.    Comuna Holboca, în baza Hotărârii CL

50.    Comuna Horlești, în baza Hotărârii CL

51.    Comuna Ion Neculce, în baza Hotărârii CL

52.    Comuna Ipatele, în baza Hotărârii CL

53.    Comuna Lespezi, în baza Hotărârii CL

54.    Comuna Lețcani, în baza Hotărârii CL

55.    Comuna Lungani, în baza Hotărârii CL

56.    Comuna Mădârjac, în baza Hotărârii CL

57.    Comuna Mircești, în baza Hotărârii CL

58.    Comuna Mironeasa, în baza Hotărârii CL

59.    Comuna Miroslava, în baza Hotărârii CL

60.    Comuna Miroslovești, în baza Hotărârii CL

61.    Comuna Mogoșești-Iași, în baza Hotărârii CL

62.    Comuna Mogoșești-Siret, în baza Hotărârii CL

63.    Comuna Moșna, în baza Hotărârii CL

64.    Comuna Moțca, în baza Hotărârii CL

65.    Comuna Movileni, în baza Hotărârii CL

66.    Comuna Oțeleni, în baza Hotărârii CL

67.    Comuna Plugari, în baza Hotărârii CL

68.    Comuna Popești, în baza Hotărârii CL

69.    Comuna Popricani, în baza Hotărârii CL

70.    Comuna Prăjeni, jud. Botoșani, în baza Hotărârii CL

71.    Comuna Prisăcani, în baza Hotărârii CL

72.    Comuna Probota, în baza Hotărârii CL

73.    Comuna Răchiteni, în baza Hotărârii CL

74.    Comuna Răducăneni, în baza Hotărârii CL

75.    Comuna Rediu, în baza Hotărârii CL

76.    Comuna Românești, în baza Hotărârii CL

77.    Comuna Roșcani, în baza Hotărârii CL

78.    Comuna Ruginoasa, în baza Hotărârii CL

79.    Comuna Sagna, jud. Neamț, în baza Hotărârii CL

80.    Comuna Scânteia, în baza Hotărârii CL

81.    Comuna Schitu Duca, în baza Hotărârii CL

82.    Comuna Scobinți, în baza Hotărârii CL

83.    Comuna Sinești, în baza Hotărârii CL

84.    Comuna Sirețel, în baza Hotărârii CL

85.    Comuna Stolniceni Prăjescu, în baza Hotărârii CL

86.    Comuna Strunga, în baza Hotărârii CL

87.    Comuna Șcheia, în baza Hotărârii CL

88.    Comuna Șipote, în baza Hotărârii CL

89.    Comuna Tansa, în baza Hotărârii CL

90.    Comuna Tătăruși, în baza Hotărârii CL

91.    Comuna Timișești, jud. Neamț, în baza Hotărârii CL

92.    Comuna Todirești, în baza Hotărârii CL

93.    Comuna Tomești, în baza Hotărârii CL

94.    Comuna Trifești, în baza Hotărârii CL

95.    Comuna Țibana, în baza Hotărârii CL

96.    Comuna Țibănești, în baza Hotărârii CL

97.    Comuna Țigănași, în baza Hotărârii CL

98.    Comuna Țuțora, în baza Hotărârii CL

99.    Comuna Ungheni, în baza Hotărârii CL

100.    Comuna Valea Lupului, în baza Hotărârii CL

101.    Comuna Valea Seacă, în baza Hotărârii CL

102.    Comuna Vânători, în baza Hotărârii CL

103.    Comuna Victoria, în baza Hotărârii CL

104.    Comuna Vlădeni, în baza Hotărârii CL

105.    Comuna Voinești, în baza Hotărârii CL și

S.C. APAVITAL S.A., cu sediul în mun. Iași, str. Mihai Costăchescu nr. 6, jud. Iași, având cod unic de înregistrare 1959768, înmatriculată la Oficiul Registrul Comerțului Iași cu numărul J22/1/1991, reprezentată prin dr. ing. Ion Toma în calitate de Director General

Având în vedere:

a)    Prevederile art. 58 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 - Dispoziții Generale;

b)    Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

c)    Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, cu modificările și completările ulterioare;

d)    Statutul ARSACIS;

e)    Hotărârea Consiliului Local al com. Prăjeni-jud. Botoșani nr. 72/31.10.2017,

f)    Nota de fundamentare ARSACIS nr.338/19.02.2018 cu privire la modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, nr. 48/2009,

g)    Hotărârile autorităților deliberative ale unităților administrativ teritoriale cu privire la modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. 5 și alin. 51 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare,

h)    Procesul verbal al ședinței Adunării Generale a Asociaților ARSACIS din data

de: ______________________;

i)    Hotărârea Adunării Generale a Asociaților ARSACIS nr. ______________,

au hotărât, de comun acord, modificarea și completarea Contractului de delegare

a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.48/2009, după cum urmează:

Art.1. Comuna Prăjeni - jud. Botoșani deleagă către SC APAVITAL SA

gestiunea serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare și aprobă Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.48/2009, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a aderării la Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași-ARSACIS.

Celelalte clauze ale Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 rămân neschimbate.

Prezentul Act Adițional a fost încheiat astăzi,_, în 2 (două)

exemplare originale și face parte integrantă din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009.

Presedinte de Sedinta Mihail Pintilei

7 / 7 la H.C.L. nr. 130 din 30 martie 2018