Hotărârea nr. 13/2018

HOTĂRÂRE privind modificarea Hotararii Consiliului Local Iasi nr. 529/2017 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Iasi si directiile subordonate, pentru anul 2018


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotararii Consiliului Local Iasi nr. 529/2017 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Iasi si directiile subordonate, pentru anul 2018

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30.01.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Munca si Protectie Sociala a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate al Directorului general adjunct al Poliției Locale Iași, prin care se propune modificarea Planului de ocupare a functilor publice (Anexa nr.3 la HCL nr. 529/2017);

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local Iasi nr. 530/2017 privind aprobarea Organigramei, a Statului de functii si a ROF-ului Politiei Locale Iasi;

Având în vedere Ordinul nr. 7660/2006 al presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici ;

Având în vedere prevederile Legea nr. 188/1999 (r2) privind Statutul functionarilor publici, modificata si completata;

Având în vedere prevederile Legii nr. 155/2010(r)- Legea Politiei Locale;

Având în vedere prevederile HG nr. 1332/2010 privind Regulamentul-cadru de organizare si functionare a Politiei locale ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea Anexei nr. 3 la Hotararea Consiliului Local Iasi nr. 529/2017 - privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Iasi si directiile subordonate, pentru anul 2018, in forma prevazuta in Anexa, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Local lasi nr. 529/2017 raman neschimbate.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Serviciului Resurse Umane; Politiei Locale Iasi și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată Politia Locala Iasi.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Florentin Traian Ciobotaru    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 13 din 30 ianuarie 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 13 din 30 ianuarie 2018