Hotărârea nr. 129/2018

HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.48/2009, prin Actul Adițional nr. 23


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.48/2009, prin Actul Adițional nr. 23

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30.03.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Protectia Mediului, Turism si Agricultura a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de specialitate nr.20.255/26.02.2018 întocmit de Direcția Tehnică și Servicii Comunitare - Serviciul Eficienta Energetica si Utilitati Pubice;

Având în vedere Adresa nr. 23631/07.03.2018 a Biroului Analiza Economica, Avizari Tarife si Ajutor de Stat;

Având în vedere Adresa Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS nr.361/20.02.2018 înregistrată sub numărul 18.075/20.02.2018;

Având în vedere Nota de fundamentare ARSACIS nr.187/06.02.2018 la proiectul de Hotărâre de Consiliul Local privind aprobarea modificării Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.48/2009 încheiat între ARSACIS și SC APAVITAL SA prin Actul Adițional nr. 23;

Având în vedere Raportul ARSACIS nr.114/25.01.2018 privind solicitarea SC APAVITAL SA de modificare a prețurilor/tarifelor pentru apa potabilă, apa industrială, apa redistribuită și apa uzată;

Având în vedere Memoriul SC APAVITAL SA nr.3663/25.01.2018 privind solicitarea de modificare a prețului pentru apa potabilă, apa industrială, apa redistribuită și a tarifelor de canalizare și epurare;

Având în vedere Adresa SC APAVITAL SA nr. 5426/06.02.2018 referitoare la actualizarea Planului de afaceri al SC APAVITAL SA;

Având în vedere Nota de fundamentare ARSACIS nr. 216/08.02.2018 privind completarea art.72 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 - Dispoziții generale;

Având în vedere Procesul verbal al ședinței AGA ARSACIS nr.126/29.01.2018;

Având în vedere prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.48/2009, încheiat între Municipiul Iasi,

Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS și SC APAVITAL SA;

Având în vedere prevederile Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv - cadru și a statutului - cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate - serviciile de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, republicată;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se acordă mandat special reprezentantului Municipiului Iași în Adunarea Generală a Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS să aprobe în Adunarea Generală a Asociațiilor Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS, în numele și pe seama Municipiului Iași, încheierea Actului Adițional nr.23 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.48/2009, încheiat între Municipiul Iasi, Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS și SC APAVITAL SA.

Art. 2. Se acordă mandat special Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS, prin Adunarea Generală a Asociaților, să exercite în numele și pe seama Municipiului Iași atribuțiile referitoare la încheierea Actului Adițional nr.23 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.48/2009, încheiat între Municipiul Iasi, Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS și SC APAVITAL SA.

Art. 3. Se aprobă semnarea, prin reprezentantul legal al ARSACIS, Președintele Asociației, a Actului Adițional nr. 23 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009.

Art. 4. Celelalte prevederi ale Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.48/2009, încheiat între Municipiul Iasi, Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS și SC APAVITAL SA, cu modificările și completările ulterioare prin Actele Adiționale nr.1-22 care nu contravin prevederilor Actului Adițional nr. 23 rămân neschimbate și își produc efectele.

Art. 5. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS, SC APAVITAL SA; Directiei Tehnice si Servicii Comunitare și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 6 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS, SC APAVITAL SA si Directia Tehnica si Servicii Comunitare.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Mihail Pintilei    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 129 din 30 martie 2018

Total consilieri locali

26

Prezenți

20

Pentru

20

Împotrivă

0

Abțineri

0

ANEXA 1 la H.C.L Nr. 129/30.03.2018

ACTUL ADIȚIONAL NR. 23

LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE nr. 48/2009

PĂRȚILE CONTRACTANTE:

Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași-ARSACIS. cu sediul în Iași, Str. Mihai Costăchescu nr. 6, Clădirea administrativă nr. 3, înscrisă în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor cu nr.84/A/07.07.2005, reprezentată de Președinte - Victor Chirilă, în numele și pe seama unităților administrativ teritoriale:

1.    Județul Iași, în baza Hotărârii CJ

2.    Municipiul Iași, în baza Hotărârii CL

3.    Municipiul Pașcani, în baza Hotărârii CL

4.    Orașul Hârlău, în baza Hotărârii CL

5.    Orașul Podu Iloaiei, în baza Hotărârii CL

6.    Orașul Târgu Frumos, în baza Hotărârii CL

7.    Comuna Al. I. Cuza, în baza Hotărârii CL

8.    Comuna Andrieșeni, în baza Hotărârii CL

9.    Comuna Aroneanu, în baza Hotărârii CL

10.    Comuna Balș, în baza Hotărârii CL

11.    Comuna Bălțați, în baza Hotărârii CL

12.    Comuna Bârnova, în baza Hotărârii CL

13.    Comuna Belcești, în baza Hotărârii CL

14.    Comuna Bivolari, în baza Hotărârii CL

15.    Comuna Brăești, în baza Hotărârii CL

16.    Comuna Bunești-Averești, jud. Vaslui, în baza Hotărârii CL

17.    Comuna Butea, în baza Hotărârii CL

18.    Comuna Ceplenița, în baza Hotărârii CL

19.    Comuna Ciortești, în baza Hotărârii CL

20.    Comuna Ciohorăni, în baza Hotărârii CL

21.    Comuna Ciurea, în baza Hotărârii CL

22.    Comuna Coarnele Caprei, în baza Hotărârii CL

23.    Comuna Comarna, în baza Hotărârii CL

24.    Comuna Costești, în baza Hotărârii CL

25.    Comuna Cotnari, în baza Hotararii CL

26.    Comuna Costuleni, în baza Hotărârii CL

27.    Comuna Cozmești, în baza Hotărârii CL

28.    Comuna Cristești, în baza Hotărârii CL

29.    Comuna Cucuteni, în baza Hotărârii CL

30.    Comuna Dagâța, în baza Hotărârii CL

31.    Comuna Deleni, în baza Hotărârii CL

32.    Comuna Dobrovăț, în baza Hotărârii CL

33.    Comuna Dolhești, în baza Hotărârii CL

34. Comuna Doljești, Jud.Neamț, în baza Hotărârii CL

35.    Comuna Drăgușeni, în baza Hotărârii CL

36.    Comuna Dumești, în baza Hotărârii CL

37.    Comuna Erbiceni, în baza Hotărârii CL

38.    Comuna Fântânele, în baza Hotărârii CL

39.    Comuna Focuri, în baza Hotărârii CL

40.    Comuna Gherăești, jud. Neamț, în baza Hotărârii CL

41.    Comuna Golăiești, în baza Hotărârii CL

42.    Comuna Gorban, în baza Hotărârii CL

43.    Comuna Grajduri, în baza Hotărârii CL

44.    Comuna Gropnița, în baza Hotărârii CL

45.    Comuna Grozești, în baza Hotărârii CL

46.    Comuna Hălăucești, în baza Hotărârii CL

47.    Comuna Hărmănești, în baza Hotărârii CL

48.    Comuna Heleșteni, în baza Hotărârii CL

49.    Comuna Holboca, în baza Hotărârii CL

50.    Comuna Horlești, în baza Hotărârii CL

51.    Comuna Ion Neculce, în baza Hotărârii CL

52.    Comuna Ipatele, în baza Hotărârii CL

53.    Comuna Lespezi, în baza Hotărârii CL

54.    Comuna Lețcani, în baza Hotărârii CL

55.    Comuna Lungani, în baza Hotărârii CL

56.    Comuna Mădârjac, în baza Hotărârii CL

57.    Comuna Mircești, în baza Hotărârii CL

58.    Comuna Mironeasa, în baza Hotărârii CL

59.    Comuna Miroslava, în baza Hotărârii CL

60.    Comuna Miroslovești, în baza Hotărârii CL

61.    Comuna Mogoșești-Iași, în baza Hotărârii CL

62.    Comuna Mogoșești-Siret, în baza Hotărârii CL

63.    Comuna Moșna, în baza Hotărârii CL

64.    Comuna Moțca, în baza Hotărârii CL

65.    Comuna Movileni, în baza Hotărârii CL

66.    Comuna Oțeleni, în baza Hotărârii CL

67.    Comuna Plugari, în baza Hotărârii CL

68.    Comuna Popești, în baza Hotărârii CL

69.    Comuna Popricani, în baza Hotărârii CL

70.    Comuna Prisăcani, în baza Hotărârii CL

71.    Comuna Probota, în baza Hotărârii CL

72.    Comuna Răchiteni, în baza Hotărârii CL

73.    Comuna Răducăneni, în baza Hotărârii CL

74.    Comuna Rediu, în baza Hotărârii CL

75.    Comuna Românești, în baza Hotărârii CL

76.    Comuna Roșcani, în baza Hotărârii CL

77.    Comuna Ruginoasa, în baza Hotărârii CL

78.    Comuna Sagna, jud. Neamț, în baza Hotărârii CL

79.    Comuna Scânteia, în baza Hotărârii CL

80.    Comuna Schitu Duca, în baza Hotărârii CL

81.    Comuna Scobinți, în baza Hotărârii CL

82.    Comuna Sinești, în baza Hotărârii CL

83.    Comuna Sirețel, în baza Hotărârii CL

84.    Comuna Stolniceni Prăjescu, în baza Hotărârii CL

85.    Comuna Strunga, în baza Hotărârii CL

86.    Comuna Șcheia, în baza Hotărârii CL

87.    Comuna Șipote, în baza Hotărârii CL

88.    Comuna Tansa, în baza Hotărârii CL

89.    Comuna Tătăruși, în baza Hotărârii CL

90.    Comuna Timișești, jud. Neamț, în baza Hotărârii CL

91.    Comuna Todirești, în baza Hotărârii CL

92.    Comuna Tomești, în baza Hotărârii CL

93.    Comuna Trifești, în baza Hotărârii CL

94.    Comuna Țibana, în baza Hotărârii CL

95.    Comuna Țibănești, în baza Hotărârii CL

96.    Comuna Țigănași, în baza Hotărârii CL

97.    Comuna Țuțora, în baza Hotărârii CL

98.    Comuna Ungheni, în baza Hotărârii CL

99.    Comuna Valea Lupului, în baza Hotărârii CL

100.    Comuna Valea Seacă, în baza Hotărârii CL

101.    Comuna Vânători, în baza Hotărârii CL

102.    Comuna Victoria, în baza Hotărârii CL

103.    Comuna Vlădeni, în baza Hotărârii CL

104.    Comuna Voinești, în baza Hotărârii CL și

S.C. APAVITAL S.A., cu sediul în mun. Iași, str. Mihai Costăchescu nr. 6, jud. Iași, având cod unic de înregistrare 1959768, înmatriculată la Oficiul Registrul Comerțului Iași cu numărul J22/1/1991, reprezentată prin dr. ing. Ion Toma în calitate de Director General

Având în vedere:

a)    prevederile art. 58 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 - Dispoziții Generale;

b)    Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

c)    Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, cu modificările și completările ulterioare;

d)    Statutul ARSACIS;

e)    nota de fundamentare ARSACIS nr. 187/06.02.2018 la proiectul de Hotărâre de Consiliu Local privind aprobarea modificării Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 încheiat între ARSACIS și SC APAVITAL SA prin Actul Adițional nr. 23;

f)    raportul ARSACIS nr. 114/25.01.2018 privind solicitarea SC APAVITAL SA de modificare a prețurilor/tarifelor pentru apa potabilă, apa industrială, apa redistribuită și apa uzată;

g) memoriul SC APAVITAL SA nr. 3663/25.01.2018 privind solicitarea de modificare a prețului pentru apa potabilă, apa industrială, apa redistribuită și a tarifelor de canalizare și epurare;

h) adresa SC APAVITAL SA nr. 5426/06.02.2018 referitoare la actualizarea Planului de afaceri al SC APAVITAL SA;

i) nota de fundamentare ARSACIS nr.216/08.02.2018 cu privire la completarea art. 72 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009-Dispoziții generale;

j) procesul verbal al ședinței AGA ARSACIS nr. 126/29.01.2018;

k) hotărârile autorităților deliberative ale unităților administrativ teritoriale cu

privire la modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, în conformitate cu

prevederile art. 10 alin. 5 și alin. 51 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de

utilități publice, cu modificările și completările ulterioare,

l) procesul verbal al ședinței Adunării Generale a Asociaților ARSACIS din data

m) hotărârea Adunării Generale a Asociaților ARSACIS nr. ______________,

au hotărât, de comun acord, modificarea și completarea Contractului de delegare

a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, după cum urmează:

Art.1. Se completează art. 36 Tarifele pct. 6 din Contractul de delegare a

gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare- Dispoziții generale, astfel:

Operatorul Regional SC APAVITAL SA va aplica formula privind ajustarea cu inflația a prețurilor și tarifelor pentru apa potabilă, apa industrială, apa redistribuită și a tarifelor de canalizare și epurare, având ca termen inițial de calcul a inflației data de

01.01.2017:

Tarif n+i = Tarif n x I n+i Unde:

Tarif n+i -tariful la data n+i

Tarif n - tariful inițial, ce reprezintă tariful în vigoare la data încheierii prezentului act adițional

I n+i - inflația aferentă ajustării n+i care se calculează conform următoarei formule:

I n+i = CPI x (1+INF)^12

IPI

Unde:

CPI - cel mai recent indice al prețurilor de consum disponibil (evoluția IPC între luna celui mai recent IPC disponibil și luna decembrie 2016),

IPI - Indicele prețurilor inițial, de la data de Tarifului n (luna ianuarie 2017 față de decembrie 2016), 99,81%,

INF - inflația pentru perioada de 12 luni înainte de cel mai recent Indice al prețurilor disponibil,

m - numărul de luni între data celui mai recent indice de preț disponibil și data efectivă a noului tarif.

Art.2. Se completează Anexa 1(a) ”Zonele Urbane pentru Serviciul Public de alimentare cu apă potabilă” din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare - Dispoziții speciale, prin includerea unităților administrativ teritoriale com. Movileni- jud. Iași și com. Costești- jud. Iași, astfel că Anexa 1 (a) va avea următorul conținut:

Anexa 1 (a) - Zonele Urbane - Pentru Serviciul Public de Alimentare cu Apă

Potabilă

Nr.Crt.

Data preluării

Orașul/Comuna

1

1911

Iași

2

1965

Hârlău

3

1966

Târgu Frumos

4

1967

Podu Iloaiei

5

1970

Ciurea

6

1971

Holboca

7

1976

Hălăucești

8

1982

Belcești

9

9-Mai-1984

Vlădeni

10

27-Aug-2003-

Aroneanu

11

28-Oct-2003

Valea Lupului

12

22-Dec-2003

Gorban

13

11-Feb-2004

Șipote

14

27-Mai-2004

Ceplenița

15

31-Mai-2004

Țibănești

16

3-Iun-2004

Răducăneni

17

28-Iun-2004

Coarnele Caprei

18

2-Iul-2004

Butea

19

5-Iul-2004

Focuri

20

29-Nov-2004

Bârnova

21

8-Iun-2005

Scobinți

22

27-Iun-2005

Tansa

23

27-Iun-2005

Lețcani

24

6-Iul-2005

Strunga

25

6-Iul-2005

Ipatele

26

7-Iul-2005

Victoria

27

13-Iul-2005

Miroslovești

28

13-Iul-2005

Ciohorăni

29

21-Iul-2005

Deleni

30

6-Iun-2006

Mircești

31

27-Iun-2006

Lespezi

32

27-Iun-2006

Sirețel

33

8-Mai-2007

Prisăcani

34

8-Mai-2007

Ungheni

35

31-Mai-2007

Răchiteni

36

8-Oct-2007

Bivolari

37

10-Oct-2007

Andrieșeni

38

16-Oct-2007

Golăiești

39

29-Oct-2008

Țigănași

40

27-Nov-2008

Plugari

41

17-Mar-2009

Lungani

42

30-Apr-2009

Bălțați

43

2-Iun-2009

Mogoșești Siret

44

9-Iun-2009

Brăești

45

1-Oct 2009

Moșna

46

19-Apr-2010

Ion Neculce

47

21-Iul-2010

Tomești

48

29-Apr-2011

Balș

49

13-Iul-2011

Țuțora

50

23-Sep-2011

Rediu

51

4-Oct-2012

Dumești

52

28-Nov-2012

Gropnița

53

11-Ian-2013

Miroslava

54

21-Feb-2013

Cotnari

55

6-Mar-2013

Fântânele

56

15-Mar-2013

Dagâța

57

4-Iul-2013

Mironeasa

58

24-Sep-2013

Doljești

59

15-Apr-2014

Horlești

60

1-Iul-2014

Pașcani

61

14-Oct-2014

Moțca

62

9-Dec-2014

Todirești

63

17-Mar-2015

Stolniceni-Prăjescu

64

20-Aug-2015

Erbiceni

65

04-Sep-2015

Probota

66

14-Iul-2016

Trifești

67

15-Nov-2016

Gherăești

68

12-Dec-2016

Popricani

69

28-Dec-2016

Românești

70

04-Feb-2017

Hărmănești

71

14-Apr-2017

Comarna

72

11-Mai-2017

Cristești

73

19-Mai-2017

Voinești

74

06-Iun-2017

Timișești

75

31-Iul-2017

Mogoșești

76

04-Sep-2017

Alexandru Ioan Cuza

77

13-Oct-2017

Movileni

78

29-Nov-2017

Costești

Art.3. Se completează Anexa 1(b) ”Zonele Urbane pentru Serviciul Public de Canalizare” din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu

apă și de canalizare - Dispoziții speciale, prin includerea unităților administrativ teritoriale com.Erbiceni-jud. Iași, com.Movileni-jud. Iași, com.Strunga-jud. Iași, com.Plugari-jud. Iași și com.Mircești-jud. Iași, astfel că Anexa 1 (b) va avea următorul conținut:

Anexa 1

(b) - Zonele Urbane - Pentru Serviciul Public de Canalizare

Nr.Crt.

Data preluării

Orașul/Comuna

1

1965

Iași

2

1970

Ciurea

3

1971

Holboca

4

1971

Tomești

5

1976

Podu Iloaiei

6

1980

Țibănești

7

1980

Răducăneni

8

1982

Belcești

9

1985

Hârlău

10

1985

Târgu Frumos

11

9-Mai-1984

Vlădeni

12

29-Iun-2005

Hălăucești

13

19-Apr-2010

Ion Neculce

14

21-Dec-2010

Moșna

15

14-Iul-2011

Tansa

16

24-Aug-2011

Țigănași

17

25-Iun-2012

Prisăcani

18

22-Aug-2012

Valea Lupului

19

21-Nov-2012

Scobinți

20

10-Ian-2013

Gorban

21

11-Ian-2013

Miroslava

22

6-Mar-2013

Fântânele

23

15-Mar-2013

Dagâța

24

19-Mar-2013

Bivolari

25

15-Apr-2013

Brăești

26

4-Iul-2013

Mironeasa

27

8-Aug-2013

Ceplenița

28

24-Sep-2013

Doljești

29

16-Oct-2013

Lețcani

30

27-Nov-2013

Cotnari

31

1-Iul-2014

Pașcani

32

14-Oct-2014

Moțca

33

17-Mar-2015

Stolniceni-Prăjescu

34

29-Mai-2015

Dumești

35

29-Iun-2016

Victoria

36

15-Nov-2016

Gherăești

37

02-Dec-2016

Ipatele

38

24-Iul-2017

Bălțați

39

25-Iul-2017

Șipote

40

27-Iul-2017

Todirești

41

02-Oct-2017

Erbiceni

42

13-Oct-2017

Movileni

43

18-Oct-2017

Strunga

44

30-Oct-2017

Plugari

45

11-Ian-2018

Mircești

Art.4. Se actualizează art. 72 alin. 1 lit. b) ”Caietul de sarcini” din Contractul de

delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare-Partea generală, cu privire la Caietele de sarcini aferente sistemelor puse la dispoziție operatorului regional de unitățile administrativ teritoriale Brăiești-jud. Iași, Dagâța-jud. Iași, Ipatele-jud. Iași, Movileni-jud. Iași, Tomești-jud. Iași, Strunga-jud. Iași, Plugari-jud. Iași, Erbiceni-jud. Iași, Podu Iloaiei-jud. Iași, Costești-jud. Iași, Bivolari-jud. Iași, Bîrnova-jud. Iași, Miroslava-jud. Iași, Cotnari-jud. Iași, Mircești-jud. Iași.

Art.5. Se completează art. 72 alin. 1 lit. d) ”Lista bunurilor proprietate publică

și privată, aferente Serviciilor și care sunt transmise spre folosință Operatorului pe durata contractului”, din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare-Partea generală, cu Listele bunurilor proprietate publică și privată, aferente Serviciilor și care sunt puse la dispoziție operatorului regional de unitățile administrativ teritoriale Brăiești-jud.Iași, Dagâța-jud.Iași, Ipatele-jud.Iași, Movileni-jud.Iași, Tomești-jud.Iași, Erbiceni-jud.Iași, Podu Iloaiei-jud.Iași, Costești-jud.Iași, Bîrnova-jud.Iași, Miroslava-jud. Iași, Cotnari-jud.Iași, Mircești-jud.Iași.

Art.6. Se completează art. 72 alin. 1 lit. e) ”Procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor necesare realizării Serviciilor”, din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare - Partea generală, cu următoarele:

•    procesul verbal nr.48022/02.10.2017 de predare-preluare a bunurilor de retur aferente investiției „Extindere sistem de alimentare cu apă localitatea Buda, comuna Brăiești“;

•    procesul verbal nr.45297/18.09.2017 de predare-preluare a bunurilor de retur aferente investiției „Terenuri aferente sistemului de canalizare din comuna Dagâța, județul Iași“;

•    procesul verbal nr.50003/12.10.2017 de predare-preluare a bunurilor de retur aferente investiției „Rețea de canalizare și stație de epurare ape uzate menajere în comuna Ipatele, jud.Iași“;

• procesul verbal nr.50406/13.10.2017 de predare-preluare a bunurilor de retur aferente investiției „Sistem integrat de alimentare cu apă, canalizare și stație de epurare, comuna Movileni, satele Movileni, Larga-Jijia“;

• procesul verbal nr.52349/25.10.2017 de predare-preluare a bunurilor de retur aferente investiției „Extindere sistem de canalizare în zona limitrofă a orașului Iași (comuna Tomești) POS Mediu“;

• procesul verbal nr.51134/18.10.2017 de predare-preluare a bunurilor de retur aferente investiției „Sistem canalizare și epurare a apelor uzate din localitatea Strunga, jud. Iași“;

• procesul verbal nr.52876/30.10.2017 de predare-preluare a bunurilor de retur aferente investiției „Sistem de alimentare cu apă, canalizare și stație de epurare din UAT Plugari, jud. Iași“;

• procesul verbal nr.53810/02.10.2017 de predare-preluare a bunurilor de retur aferente investiției „Sistem canalizare și epurare ape uzate în comuna Erbiceni, jud. Iași“;

• procesul verbal nr.56127/15.11.2017 de predare-preluare a bunurilor de retur aferente investiției „Modernizare sistemelor de apă și canalizare în orașul Podu Iloaiei, realizate în cadrul POS Mediu“;

• procesul verbal nr.1745/29.11.2017 de predare-preluare a bunurilor de retur aferente investiției „Alimentare cu apă potabilă și incendiu în localitățile Costești și Giurgești, comuna Costești, jud. Iași“;

• procesul verbal nr.58587/29.11.2017 de predare-preluare a bunurilor de retur aferente investiției „CL 12 POS Mediu Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă uzată în jud. Iași“;

• procesul verbal nr.59254/05.12.2017 de predare-preluare a bunurilor de retur aferente investiției „Sistem de canalizare și stații de epurare din UAT Bivolari“;

• procesul verbal nr.56796/17.11.2017 de predare-preluare a bunurilor de retur aferente investiției „Extindere sistem de canalizare zona limitrofă Bîrnova“ CL 15 POS Mediu;

• procesul verbal nr.61034/14.12.2017 de predare-preluare a bunurilor de retur aferente investiției „Extindere sistem de canalizare în localitatea Valea Adâncă, com. Miroslava, jud. Iași“;

• procesul verbal nr.61030/14.12.2017 de predare-preluare a bunurilor de retur aferente investiției „Extindere sistem de alimentare cu apă în localitățile Vorovești și Brătuleni, com. Miroslava, jud. Iași“;

• procesul verbal nr.61950/20.12.2017 de predare-preluare a bunurilor de retur aferente investiției „Înființare sistem apă satele Hodora, Bahluiu, Iosupeni, și extindere canalizare Cotnari“;

• procesul verbal nr.1587/11.01.2018 de predare-preluare a bunurilor de retur aferente investiției „Sistem de canalizare și stație de epurare a apelor uzate în satele Mircești și Iugani comuna Mircești jud. Iași“;

• procesul verbal nr. 1585/11.01.2018 de predare-preluare a bunurilor de retur aferente investiției „Extindere sistem de alimentare cu apă potabilă din comuna Mircești jud. Iași“

• procesul verbal nr. 1633/11.01.2018 de predare-preluare a „Terenului aferent sistemului de alimentare cu apă potabilă din comuna Mircești jud. Iași“.

Celelalte clauze ale Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de

alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 rămân neschimbate.

Prezentul Act Adițional a fost încheiat astăzi, _, în 2 (două)

exemplare originale și face parte integrantă din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009.

Presedinte de Sedinta Mihail Pintilei

14 / 14 la H.C.L. nr. 129 din 30 martie 2018