Hotărârea nr. 128/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea Calendarului evenimentelor pentru luna aprilie – mai 2018


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Calendarului evenimentelor pentru luna aprilie - mai 2018

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30.03.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social Culturala Invatamant Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia pentru Tineret si Sport a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 27173/19.03.2018 cu Anexa 1 - Calendarul manifestărilor;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă calendarul evenimentelor din luna aprilie - mai 2018, conform programului precizat în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cheltuielile pentru organizarea evenimentelor cuprinse în calendarul lunii aprilie - mai 2018 vor fi alocate cu respectarea normelor legale incidente din bugetul local în sumă de 568.150 lei din: capitolul bugetar 54.50.00.20.01.30 -Sărbători și alte evenimente publice desfășurate în Municipiul Iași pentru evenimente, cheltuielile pentru olimpiade și concursuri din capitolul bugetar 54.50.00.20.30.30 -Olimpiade și concursuri, iar cheltuielile de logistică - din capitolul bugetar 70.50.00.20.01.30.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale, Serviciului Relații Comunitare și Politici Publice, Centrului de Informații pentru Cetățeni, Biroului Relații cu Societatea Civilă, Biroului Evenimente Publice, Direcției Juridice și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată totdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale, Serviciul Relații Comunitare și Politici Publice, Centrul de Informații pentru Cetățeni, Direcția Juridică, Biroul Relații cu Societatea Civilă, Biroul Evenimente Publice.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Mihail Pintilei    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 128 din 30 martie 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

20

Pentru

19

Împotrivă

0

Abțineri

0

*Domnul consilier local Crucianu Teodor Bogdan nu participa la vot.

Anexa 1 la H.C.L. Nr. 128/30 martie 2018

Calendarului evenimentelor din luna aprilie - mai 2018

Nr.

Titlu

Proiect / Eveniment

Perioada

Organizator / parteneri

Sumă

1

Olimpiada Națională de Științe Socio-Umane

pentru clasele VIII-XII

2 - 6 aprilie

Inspectoratul

Școlar Județean Iași

5.000

2

A V-a Conferință Internațională de Educație a Adulților „Educația pentru valori, continuitate și context” (coord. Prof. univ. dr. Laurențiu Șoitu)

25 - 28 aprilie

Universitatea „Alexandru Ioan

Cuza”

30.000

3

Teritoriul românesc la 100 de ani de la Marea Unire (Coord. Prof. univ. dr. C.

Rusu)

3 aprilie - 25 septembrie

Universitatea

„Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Geografie și Geologie

18.150

4

Semimaraton Iași, ed. a

IV-a

22 aprilie

Rotary Club

Copou

Asociația Salvați Copiii

0

5

Congresul Studenților de la Științe Social - Umaniste

19 - 22 aprilie

Universitatea

„Alexandru Ioan Cuza” din Iași

4.000

6

Calendarul estival al evenimentelor asociate

FIE: evenimentele artistice, artă urbană, teatru stradal,concerte în aer liber, food-festival, eveniment IT „Virtualia”, Forza Zu

mai

Primăria Municipiului Iași

450.000

conform Anexei nr.

7 la HCL privind aprobarea bugetului general al

Municipiului Iași nr.66/19.02.2018

7

Târgul de Paște

aprilie

Primăria Iași

10.000

8

Concursul Național de

Estetica și Igiena Corpului Omenesc & Consiliul Național al Elevilor din România și Republica Moldova

2 - 6 aprilie

Inspectoratul

școlar Județean Iași

Colegiul I.C. Ștefănescu

11.000

TOTAL

528.150

Presedinte de Sedinta

Mihail Pintilei

Anexa 1.1 la H.C.L. Nr. 128/30 martie 2018

Calendarului evenimentelor din luna aprilie - mai 2018

1

FEstudIS

2 - 13 mai

Casa de Cultură

a Studenților Iași

40.000

conform Anexei nr.

7.1 la HCL privind aprobarea bugetului general al

Municipiului Iași nr.66/19.02.2018

Total

40.000

Presedinte de Sedinta Mihail Pintilei

4 / 4 la H.C.L. nr. 128 din 30 martie 2018