Hotărârea nr. 127/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării şi completării HCL-ului nr. 410/31.10.2017 prin care a fost aprobat Calendarul proiectelor, manifestărilor și acțiunilor incluse în Programul Centenar al Primăriei Municipiului Iași pentru perioada 2017 - 2020


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării și completării HCL-ului nr. 410/31.10.2017 prin care a fost aprobat Calendarul proiectelor, manifestărilor și acțiunilor incluse în Programul Centenar al Primăriei Municipiului Iași pentru perioada 2017 - 2020

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30.03.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social Culturala Invatamant Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 27968/20.03.2018, întocmit de către Compartimentul Centenar;

Având în vedere Anexa 1 conținând modificările Calendarul proiectelor, manifestărilor și acțiunilor de marcare a Centenarului Primului Război Mondial și al Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, incluse în Programul Centenar al Primăriei Municipiului Iași;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 133/11.04.2017, prin care a fost constituit, la nivelul Primăriei Municipiului Iași, Compartimentul Centenar, în cadrul Serviciului are Programe Culturale;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 410/31.10.2017 prin care a fost aprobat Calendarului proiectelor, manifestărilor și acțiunilor incluse în

Programul Centenar al Primăriei Municipiului Iași pentru perioada 2017 - 2020;

Având în vedere adresa nr. 26752/16.03.2018 înaintată de Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor a Universității „Al.I. Cuza” din Iași;

Având în vedere adresa nr. 27044/16.03.2018 înaintată de Fundația Universitară „Gheorghe Asachi” din Iași;

Având în vedere nota justificativă nr. 27034/16.03.2018 a Compartamentului Centenar privind amânarea Simpozionului Internațional „Gândirea economică românească după Marea Unire” pentru perioada 17 - 18 mai 2018;

Având în vedere nota justificativă nr. 27113/16.03.2018 a Compartamentului Centenar privind amânarea pentru perioada mai-iunie 2018 a Evenimentului omagial „Obuzierele Krupp - Iași”;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea și completarea HCL-ului nr. 410/31.10.2017 prin care a fost aprobat Calendarul proiectelor, manifestărilor și acțiunilor incluse în Programul Centenar al Primăriei Municipiului Iași pentru perioada 2017-2019, cu Anexele 1, 2 și 3, care conțin proiectele, manifestările și acțiunile de marcare a Centenarului Primului Război Mondial și al Marii Uniri de la 1 Decembrie 2018, cu Anexa 2 la prezentul proiectul de hotărâre - Calendarul modificat al Programului Centenar - cu păstrarea acelorași alocări financiare inițiale.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Serviciului Coordonare Programe Culturale - Compartimentul Centenar, Direcției Generale Tehnice și Investiții, Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale, Serviciului de Dezvoltare a Capacității Administrative, Serviciului Relații Internaționale, Centrului de Informații pentru Cetățeni, Biroului Relații cu Societatea Civilă, Biroului Comunicare, Biroului Organizare Evenimente Publice, Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, S.C. Servicii Publice Iași SA, RATP, Poliției Locală Iași, Casei de Cultură a Municipiului Iași ”Mihai Ursachi”, Ateneului Tătărași, Editurei Junimea și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Coordonare Programe Culturale - Compartimentul Centenar, Direcția Generală Tehnică și Investiții, Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale, Serviciul de Dezvoltare a Capacității Administrative, Serviciul Relații Internaționale, Centrul de Informații pentru Cetățeni, Biroul Relații cu Societatea Civilă, Biroul Comunicare, Biroul Organizare Evenimente Publice, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Servicii Publice Iași SA, RATP, Poliția Locală Iași, Casa de Cultură a Municipiului Iași ”Mihai Ursachi”, Ateneul Tătărași, Editura Junimea.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Mihail Pintilei    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 127 din 30 martie 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

19

Pentru

19

Împotrivă

0

Abțineri

0

Anexa 1 la H.C.L. Nr. 127/30 martie 2018

Calendarul modificat al Programului Centenar

Nr.

crt.

Denumire eveniment

Organizator

Perioada de implementare

Observații

1

Simpozionul Internațional „Gândirea economică

românească după

Marea Unire”

Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor a Universității „Al.I. Cuza” din Iași

Institutul „Friedrich von Hayek” România

17 - 18 mai 2018

Din 15-16 martie 2018 se amână pentru

17 - 18 mai

2018

2

Evenimentul omagial

„Obuzierele Krupp -

Iași”

f

Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iași

mai - iunie 2018

Din 18 aprilie

2018 se amână

pentru mai-iunie 2018

Presedinte de Sedinta Mihail Pintilei

4 / 4 la H.C.L. nr. 127 din 30 martie 2018