Hotărârea nr. 126/2018

HOTĂRÂRE Privind aprobarea aderarii Municipiului Iasi la Conventia primarilor privind clima si energia


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea aderarii Municipiului Iasi la Conventia primarilor privind clima si energia

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30.03.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia De Protectia Mediului, Turism si Agricultura a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate numarul 27.200/19.03.2018, intocmit de Directia Geneala Tehnica si Dezvoltare ;

Având în vedere documentul de angajament oficial al Conventiei primarilor pentru clima si energie, comun tuturor semnatarilor aceteia ;

Având în vedere formularul tipizat ce urmeaza a fi semnat in vederea aderarii la Conventia primarilor pentru clima si energie ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba aderarea Municipiului Iași la Convenția primarilor pentru clima si energie .

Art. 2. Se aproba îndeplinirea de catre Municipiul Iași a angajamentelor stipulate in documentul oficial de angajament al Conventiei Primarilor, conform Anexei 1 la prezenta hotarare.

Art. 3. Se aproba mandatarea Primarului Municipiului Iasi in vederea șemnarii Formularului de adeziune, conform Anexei 2 la prezenta hotarare.

Art. 4. Hotararea intra in vigoare conform art. 49, alin. 1 din Legea nr. 215/2001, republicata.

Art. 5. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Juridice; Directiei Generale Tehnice si Dezvoltare, Directiei Arhitectura si Urbanism , Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord - Est, Oficiului Conventiei Primarilor pentru clima si energie durabila și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 6 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată Directia Generala Tehnica si Dezvoltare .

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Mihail Pintilei    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 126 din 30 martie 2018

Total consilieri locali

26

Prezenți

19

Pentru

19

Împotrivă

0

Abțineri

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 126 din 30 martie 2018