Hotărârea nr. 125/2018

HOTĂRÂRE privind organizarea proiectului cultural „Iași, orașul studenției tale. Porți deschise la universitățile ieșene” și înființarea a unui traseu de transport public gratuit „Traseul Universitar”, în perioada 21 - 25 aprilie 2018


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind organizarea proiectului cultural „Iași, orașul studenției tale. Porți deschise la universitățile ieșene” și înființarea a unui traseu de transport public gratuit „Traseul Universitar”, în perioada 21 - 25 aprilie 2018

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30.03.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Pentru Tineret si Sport a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social Culturala, Invatamant Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 27156/19.03.2018 întocmit de către Biroul Relații cu Societatea Civilă;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere adresa nr. 21270/01.03.2018, înaintată de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”, Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa”, Universitatea de Științe Agricole și Medicină

Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” și Universitatea Națională de Arte „George Enescu” ;

Având în vedere Avizul Comisie de circulație nr. 18450/07.03. 2018 ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă organizarea proiectului cultural „Iași, orașul studenției tale. Porți deschise la universitățile ieșene” în perioada 21 - 25 aprilie și alocarea sumei de 42.000 lei din capitolul bugetar 54.50.00.20.01.30 - Alte servicii publice generale, poziția „Sărbători și alte evenimente publice desfășurate în municipiul Iași”, pentru organizarea proiectului.

Art. 2 Se aprobă înființarea unui traseu de transport public gratuit -„Traseul Universitar” - pentru perioada desfășurării evenimentului, 21 - 25 aprilie a.c. Punerea în aplicare a prevederilor acestui articol se va realiza de către Societatea Compania de Transport Public Iași.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Direcției Juridice; Serviciului Relații Comunitare și Politici Publice; Biroului Relații cu Societatea Civilă; Societatii Compania de Transport Public Iași; Universitatii „Alexandru Ioan Cuza”, Universitatii Tehnice „Gheorghe Asachi”, Universitatii de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa”, Universitatii de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” și Universitatii Naționale de Arte „George Enescu” și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată totdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generala Economică și Finanțe Publice Locale, Serviciul Relații Comunitare și Politici Publice,

Biroul Relații cu Societatea Civilă, Societatea Compania de Transport Public Iași, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”, Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa”, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” și Universitatea Națională de Arte „George Enescu”.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Mihail Pintilei    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 125 din 30 martie 2018

Total consilieri locali

26

Prezenți

19

Pentru

19

Împotrivă

0

Abțineri

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 125 din 30 martie 2018