Hotărârea nr. 124/2018

HOTĂRÂRE Privind încheierea unui protocol de colaborare între Municipiul Iaşi şi “Asociaţia RE: START CAUZA BUNĂ” în vederea derulării la Iaşi, în perioada 15 aprilie- 15 decembrie 2018, a proiectului “ASISTEL”, ce oferă servicii gratuite de asistenţă psihologică şi asistenţă juridică persoanelor care au venit mai mic sau egal cu salariul minim pe economie


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

Privind încheierea unui protocol de colaborare între Municipiul Iași și “Asociația RE: START CAUZA BUNĂ” în vederea derulării la Iași, în perioada 15 aprilie- 15 decembrie 2018, a proiectului “ASISTEL”, ce oferă servicii gratuite de asistență psihologică și asistență juridică persoanelor care au venit mai mic sau egal cu

salariul minim pe economie

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30.03.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia De Sanatate, Familie, Protectie Copii a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia De Munca si Protectie Sociala a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social Culturala, Invatamant Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 28022 / 20.03.2018 întocmit de către Biroul Relații cu Societatea Civilă;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă încheierea unui protocol de colaborare cu “Asociația RE: START CAUZA BUNĂ” în vederea derulării la Iași, în perioada 15 aprilie-15 decembrie 2018, a proiectului „ASISTEL”, ce oferă servicii gratuite de asistență psihologică și asistență juridică persoanelor care au venit mai mic sau egal cu salariul minim pe economie.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Juridice; Serviciului Relații Comunitare și Politici Publice; Biroului Relații cu Societatea Civilă și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Juridica; Serviciul Relații Comunitare și Politici Publice; Biroul Relații cu Societatea Civilă.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Mihail Pintilei    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 124 din 30 martie 2018

Total consilieri locali

26

Prezenți

19

Pentru

19

Împotrivă

0

Abțineri

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 124 din 30 martie 2018