Hotărârea nr. 122/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societatii Salubris S.A. Iaşi pentru anul 2018, a listei de investiţii pentru anul 2018, precum si aprobarea bugetelor estimative pentru anii 2019 -2020, impreuna cu listele de investitii estimative pentru anii 2019 -2020


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societatii Salubris S.A. Iași pentru anul 2018, a listei de investiții pentru anul 2018, precum si aprobarea bugetelor estimative pentru anii 2019 -2020, impreuna cu listele de investitii

estimative pentru anii 2019 -2020

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30.03.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 27680/20.03.2018 întocmit de către D.E.F.P.L ;

Având în vedere nota de fundamentare a Societatii Salubris S.A.;

Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Societatii

Salubris S.A. nr. 1/13.03.2018;

Având în vedere Decizia Consiliului de Administratie a Societatii Salubris

S.A. nr. 1/12.03.2018;

Având în vedere bugetul de venituri și cheltuieli si lista de investiții pe anul 2018, precum si bugetul estimativ pentru anii 2018 -2019, impreuna cu liste de investitii estimative pentru anii 2019 -2020;

Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 3145/2017, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

Având în vedere prevederile O.U.G. 26/2013, privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara;

Având în vedere Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018;

Având în vedere Legea nr. 3/2018 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018;

Având în vedere Legea nr. 31/1990, privind societățile comerciale -

republicată;

Având în vedere Legea nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilități

publice;

Având în vedere Legea nr. 101/2006 privind serviciile de salubrizare a

localităților;

Având în vedere H.C.L. 239/2002, privind înființarea Societatii Salubris

S.A.;

Având în vedere H.C.L. 491/2007, privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare a Municipiului Iași, în mod direct, Societății Comerciale Salubris S.A, prin contract de concesiune;

Având în vedere faptul că Societatii Salubris S.A. are ca unic acționar Consiliul Local Iași;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aproba bugetul de venituri și de cheltuieli și a listei de investitii a Societatii Salubris S.A., pentru anul 2018, precum si bugetulul estimativ pentru anii 2019 - 2020, impreuna cu listele de investitii estimative pentru anii 2019 -2020.

(2) Anexele nr. 1 - 5 la bugetul de venituri și de cheltuieli pentru anul 2018 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale Iasi, Societatii Salubris S.A. Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată totdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Societatea Salubris S.A. Iași.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Mihail Pintilei    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 122 din 30 martie 2018

Total consilieri locali

26

Prezenți

20

Pentru

20

Împotrivă

0

Abțineri

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 122 din 30 martie 2018