Hotărârea nr. 121/2018

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2018 AL S.C. CITADIN S.A.IASI


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2018 AL S.C. CITADIN S.A.IASI

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30.03.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 28155/20.03.2018 întocmit de catre Directia Economică si Finante Publice Locale,

Având în vedere Hotărarea Adunarii Generale a Actionarilor al SC CITADIN SA IASI nr.97 din 9 martie 2018 ;

Având în vedere Fundamentarea BUGETULUI de VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2017 al S.C. CITADIN S.A. IASI ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii contabilitătii nr. 82/1991 republicată, modificată si completată în temeiul art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 102/2007;

Având în vedere prevederile ORDIN Nr. 3145/2017 din 5 decembrie 2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare publicat in MONITORUL OFICIAL NR. 1009 din 20 decembrie 2017;

Având în vedere prevederile Legii nr. 3 din 3 ianuarie 2018 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 publicata în Monitorul Oficial cu numărul 5 din data de 3 ianuarie 2018;

Având în vedere prevederile Legii nr. 2 din 3 ianuarie 2018 a bugetului de stat pe anul 2018 publicata în Monitorul Oficial cu numărul 4 din data de 3 ianuarie 2018;

Având în vedere prevederile Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273 /2006 privind finantele publice locale,cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru S.C. CITADIN S.A. IASI cu anexele 1,2,3,4 si 5 ce fac parte integrantă din prezenta hotarare.

(2) In cazul in care se inregistreaza depasiri sau nerealizari ale veniturilor totale aprobate, se pot efectua cheltuieli totale, proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu incadrarea in indicatorii de eficienta aprobati.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului

Municipiului Iași; Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale Iasi, S.C. CITADIN S.A. IASI și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată totdeauna cu respectarea cadrului legal incident de S.C. CITADIN S.A. IASI.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Mihail Pintilei    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 121 din 30 martie 2018

Total consilieri locali

26

Prezenți

22

Pentru

15

Împotrivă

0

Abțineri

7

3 / 3 la H.C.L. nr. 121 din 30 martie 2018