Hotărârea nr. 120/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al S.C. Termo - Service SA Iași


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al S.C. Termo - Service SA Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30.03.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de specialitate nr. 28142 /20.03.2018 întocmit de către D.G.E.F.P.L;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 4589/13.03.2018;

Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor S.C. Termo-

Service S.A. nr. 8/12.03.2018;

Având în vedere Bugetul de venituri și cheltuieli al SC Termo-Service SA pe anul 2018;

Având în vedere prevederile Legii 329/05.11.2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 al

S.C.Termo - Service SA. conform Anexelor 1-5 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului

Municipiului Iași; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; SC Termo -Service S.A. și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată totdeauna cu respectarea cadrului legal incident de S.C.Termo - Service SA.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Mihail Pintilei    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 120 din 30 martie 2018

Total consilieri locali

26

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 120 din 30 martie 2018