Hotărârea nr. 119/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2018 al S.C. SERVICII PUBLICE IASI S.A.


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 al S.C. SERVICII PUBLICE IASI S.A.

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30.03.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 27757/20.03.2018, întocmit de către Directia Generală Economică și Finanțe Publice Locale;

Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Servicii Publice Iasi S.A. nr. 90/13.03.2018;

Având în vedere Bugetul de venituri și cheltuieli a S.C. Servicii Publice Iasi S.A. pe anul 2018, anexele 1, 2, 3, 4 și 5;

Având în vedere Fundamentarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 a S.C. Servicii Publice Iasi S.A;

Având în vedere prevederile Legii nr. 2/03.01.2018, privind Bugetul de stat pe anul 2018;

Având în vedere prevederile Legii nr. 3/03.01.2018, privind Bugetul asigurărilor sociale pe anul 2018;

Având în vedere prevederile Ordinul Ministerului de Finanțe nr. 3145/05.12.2017, privind aprobarea formatului și structurii Bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr.26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari, sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii contabilității nr.82/1991, republicată, modificată și completată;

Având în vedere prevederile Legii nr. 277/2015, privind Codul Fiscal,

modificat;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri și cheltuieli pentru anul 2018 a S.C. Servicii Publice Iasi S.A., cuprins în anexele 1, 2, 3, 4 și 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. (1) - Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale, prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli, reprezintă limite maxime și nu poate fi depășit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Consiliului Local, la propunerea S.C. Servicii Publice Iasi S.A.

(2) In cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului

Municipiului Iași; Directiei Generale Economice și Finanțe Publice Locale Iași, S.C. Servicii Publice Iași S.A. și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată totdeauna cu respectarea cadrului legal incident de S.C. Servicii Publice Iași.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Mihail Pintilei    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 119 din 30 martie 2018

Total consilieri locali

26

Prezenți

21

Pentru

21

Împotrivă

0

Abțineri

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 119 din 30 martie 2018