Hotărârea nr. 118/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al S.C. TEHNOPOLIS S.R.L.


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018

al S.C. TEHNOPOLIS S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30.03.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de specialitate nr.16794/16.02.2018 întocmit de către Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale;

Având în vedere Bugetul activității S.C.”Tehnopolis” S.R.L. pe anul 2018;

Având în vedere Fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli a S.C.”Tehnopolis” S.R.L. pe anul 2018;

Având în vedere prevederile Legii nr. 3/2018 privind bugetul de stat pe

anul 2018;

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile și completarile ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar internațional;

Având în vedere prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 republicată, modificată și completată;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aproba bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 al

S.C. Tehnopolis S.R.L.

(2) Anexele nr.1 - 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului

Municipiului Iași; Consiliului Judetean Iași; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale Iași; SC “Tehnopolis” SRL și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată totdeauna cu respectarea cadrului legal incident de S.C. “Tehnopolis” S.R.L.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Mihail Pintilei    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 118 din 30 martie 2018

Total consilieri locali

26

Prezenți

21

Pentru

14

Împotrivă

0

Abțineri

7

2 / 2 la H.C.L. nr. 118 din 30 martie 2018