Hotărârea nr. 117/2018

HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iaşi pe anul 2018


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iași pe anul 2018

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30.03.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Amendamentul formulat, inregistrat sub nr. 30752 din 27.03.2018, aprobat in plenul sedintei si consemnat in procesul verbal al sedintei de Consiliul Local in sensul ca se actualizeaza Anexa 1.2.1. Programul Obiectivelor de Investitii pe anul 2018, precum si fisa obiectivului de investitii cu noua denumire ;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 28997/22.03.2018 întocmit de către Direcția Generala Economică și Finanțe Publice Locale, Serviciul Buget;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile Legii nr. 2/2018 - privind bugetul de stat pentru anul 2018;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului local pentru anul 2018, conform Anexei nr. 1 (Bugetul local), Anexei nr. 1.2 (Secțiunea de dezvoltare) si Anexei nr. 1.2.1 (Lista obiectivelor de investitii pe anul 2018 - activitate proprie), după cum urmează:

1.1.Se suplimentează bugetul local astfel:

la venituri cu suma de

+ 3.688,95 mii lei

+ 20,00 mii lei


39.02.07 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale

42.02.69 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale

necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fondurile

externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de + 550,35 mii lei programare 2014-2020

48.02.01.01 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

(Fondul European de Dezvoltare Regionala)    + 2.969,15 mii lei

48.02.01.02 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

(Fondul European de Dezvoltare Regionala)    + 149,45 mii lei

la cheltuieli cu suma de 3.688,95 mii lei

+ 20,00 mii lei

+ 3.668,95 mii lei


51.02.71 Autoritati publice si actiuni externe - cheltuieli de capital 67.02.58 Cultura, recreere si religie - proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

1.2 Se aprobă virări de credite in cadrul aceluiași capitol al clasificației

bugetare, astfel:

67.02.71 Cultura, recreere si religie - cheltuieli de capital    - 132,00 mii lei

67.02.58 Cultura, recreere si religie - proiecte cu finantare din fonduri

externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

+ 132,00 mii lei


Art. 2. Se aprobă actualizarea Anexei nr. 3 (Bugetul centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii), Anexei nr.3.2 (Secțiunea de dezvoltare), Anexei nr. 4 (Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2018), Anexei nr. 5 (Sinteza finantării programelor) si Anexei nr. 5.1 (Sinteza proiectelor finantate/propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare).

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Iasi; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată totdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generală Economică a Finanțelor Publice Locale și Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Mihail Pintilei    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 117 din 30 martie 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0

MUNICIPIUL IAȘI    ANEXA 1

HCL nr. 117/30.03.2018 BUGETUL LOCAL PE ANUL 2018

mii lei

DENUMIRE INDICATORI

BUGET

ACTUALIZAT

INFLUENTE

2018

BUGET

PROPUS

****** 00.01 TOTAL VENITURI

551.726,81

3.688,95

555.415,76

****** 48.02 VENITURI PROPRII

373.231,67

20,00

373.251,67

***** 00.02 I. VENITURI CURENTE

445.533,34

0,00

445.533,34

**** 00.03 A. VENITURI FISCALE

401.949,54

0,00

401.949,54

*** 00.04 A1. IMP.VENIT,PROFIT SI CAPITAL

210.571,90

0,00

210.571,90

** 00.06 A1.2 IMPOZIT PE VENIT,PROF.PERS

210.571,90

0,00

210.571,90

03.02 Impozit pe venit

3.627,90

0,00

3.627,90

03.02.18 Impozit pe venit. din transf propriet imob pat pub

3.627,90

0,00

3.627,90

* 04.02 Cote defalcate din imp.ven

206.944,00

0,00

206.944,00

04.02.01 Cota defalc imp.venit

204.795,00

0,00

204.795,00

04.02.04 Cota defalc pt.echil.buget

2.149,00

0,00

2.149,00

* 00.09 A3. IMPOZITE SI VENITURI PE PROPRIETATE

87.822,44

0,00

87.822,44

07.02    Impozite si taxe pe proprietate

87.822,44

0,00

87.822,44

07.02.01 Impozit si taxe pe cladiri

69.617,53

0,00

69.617,53

07.02.01.01 Impozit pe cladiri de la PF

16.899,06

0,00

16.899,06

07.02.01.02 Impozit pe cladiri de la PJ

52.718,47

0,00

52.718,47

07.02.02    Impozite si taxe pe teren

11.904,99

0,00

11.904,99

07.02.02.01 Impozit pe terenuri de la PF

5.568,68

0,00

5.568,68

07.02.02.02 Impozit pe terenuri de la PJ

6.200,89

0,00

6.200,89

07.02.02.03 Impozit pe terenuri din extravilan

135,42

0,00

135,42

07.02.03    Taxe judic timbru si alte taxede timbru

6.299,92

0,00

6.299,92

* 00.10 A4. IMPOZITE SI TAXE PT.BUNURI SI SERVICII

98.591,00

0,00

98.591,00

11.02    Sume defalcate din TVA

73.629,55

0,00

73.629,55

11.02.02 Sume defalcate din TVA pt municipiu

63.190,55

0,00

63.190,55

11.02.09 Sume defalcate din TVA pt invatamant particular

10.439,00

0,00

10.439,00

15.02 Taxe pt servicii specifice

1.177,26

0,00

1.177,26

15.02.01 Impozit pe spectacol

44,74

0,00

44,74

15.02.50 Alte taxe pe servicii specific

1.132,52

0,00

1.132,52

16.02 Taxa util.bunuri, autoriz utiliz bun.sau pedesf de act

23.784,19

0,00

23.784,19

16.02.02 Impozit pe mijloace de transport

18.059,52

0,00

18.059,52

16.02.02.01 Impozit mijl transp persoane fizice

11.434,38

0,00

11.434,38

16.02.02.02 Impozit mijl transp persoane juridice

6.625,14

0,00

6.625,14

16.02.03 Taxe si tarife eliberate licente si autoriz de funct

720,56

0,00

720,56

16.02.50 Alte taxe pt utiliz bunurilor

5.004,11

0,00

5.004,11

*    00.11 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

4.964,20

0,00

4.964,20

18.02 Alte impozite si taxe fiscale

4.964,20

0,00

4.964,20

18.02.50 Alte impozite si taxe

4.964,20

0,00

4.964,20

** 00.12 C. VENITURI NEFISCALE

43.583,80

0,00

43.583,80

*    00.13 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

19.804,43

0,00

19.804,43

30.02 Venituri din proprietate

19.804,43

0,00

19.804,43

30.02.05 Venituri din concesiuni si inchirieri

16.023,61

0,00

16.023,61

30.02.05.30 Alte venituri din concesiuni si inchirieri

16.023,61

0,00

16.023,61

30.02.08 Venituri din dividende

1.300,17

0,00

1.300,17

30.02.08.02 Venituiri din dividende de la alti platitori

1.300,17

0,00

1.300,17

30.02.50 Alte venituri din proprietate

2.480,65

0,00

2.480,65

DENUMIRE INDICATORI

BUGET

ACTUALIZAT

INFLUENTE

2018

BUGET

PROPUS

*    00.14 C2. VANZARI DIN BUNURI SI SERVICII

23.779,37

0,00

23.779,37

33.02 Venituri din prestari de servicii si alte activitati

425,09

0,00

425,09

33.02.12 Contributia pers. benefic. ale cantine aj. soc.

18,00

0,00

18,00

33.02.28 Ven recup. imputatii

0,00

0,00

0,00

33.02.50 Alte venituri din prestari de servicii si alte activit

407,09

0,00

407,09

34.02 Venituri din taxe administrative, elib.permise

553,74

0,00

553,74

34.02.02 Taxe extrajudiciare de timbru

0,00

0,00

0,00

34.02.50 Alte venituri din taxe administrative,elib permise

553,74

0,00

553,74

35.02 Amenzi, penalitati si confiscari

14.376,23

0,00

14.376,23

35.02.01 Venituri din amenzi si alte sanctiuni

14.373,91

0,00

14.373,91

35.02.01.02 Venituri din amenzi sanct si alte sancti apl lg

14.373,91

0,00

14.373,91

35.02.02 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarzie

re a declarati2e,i3d2e

impozite si 0ta,0x0e

2,32

36.02 Diverse venituri

8.424,31

0,00

8.424,31

36.02.01 Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive

20,39

0,00

20,39

36.02.06 Taxe speciale

4.346,45

0,00

4.346,45

36.02.31 Contrib. asoc.propriet pt lucrari de reabil. termica

13,00

0,00

13,00

36.02.50 Alte venituri

4.044,47

0,00

4.044,47

37.02 Transferuri voluntare, altele decat subventii

0,00

0,00

0,00

37.02.03 Varsaminte SF pt SD a BL

-40.154,35

0,00

-40.154,35

37.02.04 Varsaminte din secțiunea de funcționare

40.154,35

0,00

40.154,35

*    00.15 II. VENITURI DIN CAPITAL

1.327,88

20,00

1.347,88

39.02 Venituri din valorificarea unor bunuri

1.327,88

20,00

1.347,88

39.02.01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale ins publ

24,89

0,00

24,89

39.02.03 Venituri din vanz locuintelor const fd statului

611,66

0,00

611,66

39.02.07 Venituri din vanz unor bun apart dom.privat al stat

691,33

20,00

711,33

* 00.16 III. OPERATIUNI FINANCIARE

0,00

0,00

0,00

*    00.17 IV. SUBVENTII

44.168,24

550,35

44.718,59

*    00.18 SUBVENTII DE LA ALTE NIV.ADMIN.PUB

44.168,24

550,35

44.718,59

42.02 Subventii de la bugetul de stat

44.168,24

550,35

44.718,59

42.02.34 Subv pt acordarea aj pt incalzire

174,00

0,00

174,00

42.02.41 Subvenții din bug de stat pt finanțarea sănătății

198,02

0,00

198,02

42.02.51 Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea

unor programe de interes national

7.280,00

0,00

7.280,00

42.02.51.02 Subventii primite de la bugetul de stat pentru

finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local

7.280,00

0,00

7.280,00

42.02.66 Subventii aloc cf contr inch cu direct sanat publ

16.714,75

0,00

16.714,75

42.02.69 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale

necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020

19.801,47

550,35

20.351,82

48.02 Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor

efectuate si prefinantariaferente cadrului financiar 2014-2020

60.697,35

3.118,60

63.815,95

48.02.01 Fd European de Dezv Regionala

60.486,79

3.118,60

63.605,39

48.02.01.01 Sume plati an curent

50.689,67

2.969,15

53.658,82

48.02.01.02 Sume plt an anterior

2.481,72

149,45

2.631,17

48.02.01.03 Prefinantare

7.315,40

0,00

7.315,40

48.02.02 Fondul Social European

210,56

0,00

210,56

48.02.02.01 Sume plati an curent

85,00

0,00

85,00

48.02.02.03 Prefinantari

125,56

0,00

125,56

*** 49 TOTAL CHELTUIELI

614.899,88

3.688,95

618.588,83

** 50 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

91.524,11

20,00

91.544,11

DENUMIRE INDICATORI

BUGET

ACTUALIZAT

INFLUENTE

2018

BUGET

PROPUS

*    51.02 Autoritati publice - din care titlurile:

67.944,22

20,00

67.964,22

10 Cheltuieli de personal

55.214,00

0,00

55.214,00

20 Bunuri si servicii

6.550,00

0,00

6.550,00

55 Alte transferuri

81,13

0,00

81,13

59 Alte cheltuieli

547,20

0,00

547,20

71 Active nefinanciare

4.643,89

20,00

4.663,89

81 Rambursari de credite

908,00

0,00

908,00

*    54.02 Alte servicii publice generale - din care titluri:

14.313,89

0,00

14.313,89

20 Bunuri si servicii

5.900,00

0,00

5.900,00

50 Fond de rezerva

1.301,00

0,00

1.301,00

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

6.770,43

0,00

6.770,43

58 Proiecte cu finantare din FEN aferente cadrului financiar 2014

2020

342,46

0,00

342,46

* 55.02 Tranzactii privind datoria publică si imprumuturi - din

care titlurile:

9.266,00

0,00

9.266,00

20 Bunuri si servicii

315,00

0,00

315,00

30 Dobanzi

8.951,00

0,00

8.951,00

** 59 Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA

NATIONALA

31.977,79

0,00

31.977,79

* 61.02 Ordine publica si siguranta nationala - din care

titlurile:

31.977,79

0,00

31.977,79

20 Bunuri si servicii

85,00

0,00

85,00

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

31.892,79

0,00

31.892,79

** 63 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

207.913,46

3.668,95

211.582,41

*    65.02 Invatamant - din care titlurile:

53.080,30

0,00

53.080,30

20 Bunuri si servicii

26.564,20

0,00

26.564,20

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

225,00

0,00

225,00

55 Alte transferuri

10.439,00

0,00

10.439,00

57 Asistenta sociala

1.954,10

0,00

1.954,10

59 Alte cheltuieli

1.000,00

0,00

1.000,00

71 Active nefinanciare

12.898,00

0,00

12.898,00

*    66.02 Sanatate - din care titlurile:

22.858,50

0,00

22.858,50

10 Cheltuieli de personal

16.712,77

0,00

16.712,77

20 Bunuri si servicii

200,00

0,00

200,00

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

4.725,73

0,00

4.725,73

71 Active nefinanciare

1.220,00

0,00

1.220,00

*    67.02 Cultura, recreere si religie - din care titlurile:

55.052,64

3.668,95

58.721,59

10 Cheltuieli de personal

2.078,19

0,00

2.078,19

20 Bunuri si servicii

14.394,93

0,00

14.394,93

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

5.857,20

0,00

5.857,20

58 Proiecte cu finantare din FEN aferente cadrului financiar 2014

2020

7.204,21

3.800,95

11.005,16

59 Alte cheltuieli

8.682,00

0,00

8.682,00

71 Active nefinanciare

16.799,11

-132,00

16.667,11

81 Rambursari de credite

37,00

0,00

37,00

* 68.02 Asigurari si asistenta sociala - din care titlurile:

76.922,02

0,00

76.922,02

10 Cheltuieli de personal

44.313,40

0,00

44.313,40

20 Bunuri si servicii

8.360,39

0,00

8.360,39

57 Asistenta sociala

20.660,93

0,00

20.660,93

59 Alte cheltuieli

2.408,10

0,00

2.408,10

71 Active nefinanciare

1.173,20

0,00

1.173,20

81 Rambursari de credite

6,00

0,00

6,00

DENUMIRE INDICATORI

BUGET

ACTUALIZAT

INFLUENTE

2018

BUGET

PROPUS

** 69 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA,

LOCUINTE, MEDIU SI APE

48.765,80

0,00

48.765,80

* 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica - din care

titlurile:

36.230,86

0,00

36.230,86

20 Bunuri si servicii

18.504,00

0,00

18.504,00

71 Active nefinanciare

10.591,86

0,00

10.591,86

81 Rambursari de credite

7.135,00

0,00

7.135,00

*    74.02 Protectia mediului - din care titlurile:

12.534,94

0,00

12.534,94

20 Bunuri si servicii

11.514,00

0,00

11.514,00

71 Active nefinanciare

902,94

0,00

902,94

81 Rambursari de credite

118,00

0,00

118,00

** 79 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

234.718,72

0,00

234.718,72

*    80.02 Actiuni generale economice, comerciale si de munca -

din care titlurile:

509,72

0,00

509,72

58 Proiecte cu finantare din FEN aferente cadrului financiar 2014

2020

339,72

0,00

339,72

71 Active nefinanciare

170,00

0,00

170,00

*    81.02 Combustibili si energie- din care titlurile:

94.821,75

0,00

94.821,75

20 Bunuri si servicii

640,00

0,00

640,00

40 Subventii

9.000,00

0,00

9.000,00

55 Alte transferuri

529,00

0,00

529,00

58 Proiecte cu finantare din FEN aferente cadrului financiar 2014

2020

73.327,05

0,00

73.327,05

71 Active nefinanciare

10.730,70

0,00

10.730,70

81 Rambursari de credite

595,00

0,00

595,00

*    84.02 Transporturi - din care titlurile:

139.179,25

0,00

139.179,25

20 Bunuri si servicii

19.335,00

0,00

19.335,00

40 Subventii

50.700,00

0,00

50.700,00

71 Active nefinanciare

47.359,25

0,00

47.359,25

81 Rambursari de credite

21.785,00

0,00

21.785,00

*    87.02 Alte actiuni economice - din care titlurile:

208,00

0,00

208,00

20 Bunuri si servicii

208,00

0,00

208,00

******* 99 DEFICIT (cod 49.02-11.01)

63.173,07

0,00

63.173,07

Presedinte de Sedinta Mihail Pintilei

MUNICIPIUL IAȘI    ANEXA 1.2

HCL 117/30.03.2018

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2018 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

mii lei

DENUMIRE INDICATORI

BUGET

ACTUALIZAT

INFLUENTE

2018

BUGET

PROPUS

***** 00.01 TOTAL VENITURI SECTIUNE DEZVOLTARE

129.274,05

3.688,95

132.963,00

*** 00.02 VENITURI CURENTE

40.167,35

0,00

40.167,35

** 00.12 C VENITURI NEFISCALE

40.167,35

0,00

40.167,35

* 00.14 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

40.167,35

0,00

40.167,35

36.02.31 Contrib. asoc.propriet pt lucrari de reabil. termica

13,00

0,00

13,00

37.02 Transferuri voluntare, altele decat subventii

40.154,35

0,00

40.154,35

37.02.04 Varsaminte din secțiunea de funcționare

40.154,35

0,00

40.154,35

*    00.15 II. VENITURI DIN CAPITAL

1.327,88

20,00

1.347,88

39.02 Venituri din valorificarea unor bunuri

1.327,88

20,00

1.347,88

39.02.01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale ins publ

24,89

0,00

24,89

39.02.03 Venituri din vanz locuintelor const fd statului

611,66

0,00

611,66

39.02.07 Venituri din vanz unor bun apart dom.privat al stat

691,33

20,00

711,33

** 00.17 IV SUBVENTII

27.081,47

550,35

27.631,82

*    00.18 SUBVENTII DE LA ALTE NIV.ADMIN.PUB

27.081,47

550,35

27.631,82

42.02 Subventii de la bugetul de stat

27.081,47

550,35

27.631,82

42.02.51 Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea

unor programe de interes national

7.280,00

0,00

7.280,00

42.02.51.02 Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea

unor programe de interes national, destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local

7.280,00

0,00

7.280,00

42.02.69 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020

19.801,47

550,35

20.351,82

48.02 Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si

prefinantariaferente cadrului financiar 2014-2020

60.697,35

3.118,60

63.815,95

48.02.01 Fd European de Dezv Regionala

60.486,79

3.118,60

63.605,39

48.02.01.01 Sume plati an curent

50.689,67

2.969,15

53.658,82

48.02.01.02 Sume plt an anterior

2.481,72

149,45

2.631,17

48.02.01.03 Prefinantare

7.315,40

0,00

7.315,40

48.02.02 Fondul Social European

210,56

0,00

210,56

48.02.02.01 Sume plati an curent

85,00

0,00

85,00

48.02.02.03 Prefinantari

125,56

0,00

125,56

****** 49.02 TOTAL CHELTUIELI SECȚIUNE DEZVOLTARE

192.447,12

3.688,95

196.136,07

** 50 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

5.036,35

20,00

5.056,35

* 51.02 Autoritati publice - din care titlurile:

4.643,89

20,00

4.663,89

71 Active nefinanciare

4.643,89

20,00

4.663,89

* 54.02 Alte servicii publice generale - din care titluri:

392,46

0,00

392,46

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

50,00

0,00

50,00

58 Proiecte cu finantare din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020

342,46

0,00

342,46

** 59 Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA

NATIONALA

572,00

0,00

572,00

* 61.02 Ordine publica si siguranta nationala - din care titlurile:

572,00

0,00

572,00

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

572,00

0,00

572,00

DENUMIRE INDICATORI

BUGET

ACTUALIZAT

INFLUENTE

2018

BUGET

PROPUS

** 63 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

43.417,25

3.668,95

47.086,20

* 65.02 Invatamant - din care titlurile:

12.898,00

0,00

12.898,00

71 Active nefinanciare

12.898,00

0,00

12.898,00

* 66.02 Sanatate - din care titlurile:

5.042,73

0,00

5.042,73

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

3.822,73

0,00

3.822,73

71 Active nefinanciare

1.220,00

0,00

1.220,00

* 67.02 Cultura, recreere si religie - din care titlurile:

24.303,32

3.668,95

27.972,27

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

300,00

0,00

300,00

58 Proiecte cu finantare din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020

7.204,21

3.800,95

11.005,16

71 Active nefinanciare

16.799,11

-132,00

16.667,11

* 68.02 Asigurari si asistenta sociala - din care titlurile:

1.173,20

0,00

1.173,20

71 Active nefinanciare

1.173,20

0,00

1.173,20

** 69 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE,

MEDIU SI APE

11.494,80

0,00

11.494,80

* 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica - din care titlurile:

10.591,86

0,00

10.591,86

71 Active nefinanciare

10.591,86

0,00

10.591,86

* 74.02 Protectia mediului - din care titlurile:

902,94

0,00

902,94

71 Active nefinanciare

902,94

0,00

902,94

** 79 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

131.926,72

0,00

131.926,72

* 80.02 Actiuni generale economice - din care titlurile:

509,72

0,00

509,72

58 Proiecte cu finantare din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020

339,72

0,00

339,72

71 Active nefinanciare

170,00

0,00

170,00

* 81.02 Combustibili si energie- din care titluri:

84.057,75

0,00

84.057,75

58 Proiecte cu finantare din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020

73.327,05

0,00

73.327,05

71 Active nefinanciare

10.730,70

0,00

10.730,70

* 84.02 Transporturi - din care titlurile:

47.359,25

0,00

47.359,25

71 Active nefinanciare

47.359,25

0,00

47.359,25

***** 99 DEFICIT (cod 49.02-00.01)

63.173,07

0,00

63.173,07

Presedinte de Sedinta Mihail Pintilei

MUNICIPIUL IASI

ANEXA 1.2.1

HCL nr. 117/30.03.2018

PROGRAMUL OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PE ANUL 2018

Capitolul / Obiectivul

SOLICITĂRI 2018 TOTAL DIN CARE:

DIFERENȚE +/-

BUGET PROPUS

BUGET LOCAL

1

2

95.050,95

-112,00

94.938,95

CAP. 51.02 Autorități publice total din care:

4.643,89

20,00

4.663,89

B. Lucrări noi total din care:

450,00

0,00

450,00

71.01.01 Execuție lucrări proiect Drapelul național

450,00

450,00

C Alte cheltuieli - total din care:

4.193,89

20,00

4.213,89

b) Dotări independente

1.816,60

20,00

1.836,60

71.01.30 Licențe (sursa 40.02.14)

300,00

320,00

71.01.30 Licențe

20,00

71.01.02 Achiziție echipamente IT (sursa 40.02.14)

520,00

520,00

71.01.03 Mașini de numărat bani cu detectare bancnote false

27,00

27,00

71.01.02 Sistem Electronic de Dirijare și Ordonare (S.E.D.O.)

47,60

47,60

71.01.03 Dotări mobilier birou presă-sală expoziție temporară-magazin suveniruri

47,00

47,00

71.01.02 Achiziționare autoturisme și utilitare

435,00

435,00

71.01.02 Ceas P.M.I.

25,00

25,00

71.01.03 Centrală telefonică D.F.L.

15,00

15,00

71.01.30 Soft Smart Surveillance

50,00

50,00

71.01.03 Achiziție firme luminoase și televizoare pentru centrele de cartier P.M.I

110,00

110,00

71.01.02 Sistem alarmare, control acces și supraveghere video

240,00

240,00

c) Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate și alte studii

690,00

0,00

690,00

71.01.30 Proiectare, studii, taxe, avize - Centrul administrativ al Municipiului Iasi și sala Vasile Pogor P.M.I.

460,00

460,00

71.01.30 Proiectare, studii The Unique Eye - Centrul Unic de Monitorizare și Intervenție

30,00

30,00

71.01.30 Proiecte Memorialul reîntregirii neamului și casa Calimachi

200,00

200,00

e) Alte cheltuieli asimilate investițiilor

1.687,29

0,00

1.687,29

71.03 R.K. acoperiș P.M.I.

887,29

887,29

71.01.01 Reabilitare acces Primăria Municipiului Iași

600,00

600,00

71.01.30 Servicii de implementare și securitate informațională conf Regulament U.E. 679/2016

200,00

200,00

CAP. 65.02.71 Învățământ - total din care:

2.410,00

0,00

2.410,00

B. Lucrări noi total din care:

800,00

0,00

800,00

71.01.01 Amenajare creșă și grădiniță în str. Ciurchi nr.111 (sursa 40.02.14)

800,00

-800,00

0,00

71.01.01 Reabilitarea și modernizarea Grădiniței cu program prelungit nr.13 Iași (sursa 40.02.14)

800,00

800,00

C Alte cheltuieli total - din care:

1.610,00

0,00

1.610,00

b) Dotări independente

350,00

350,00

71.01.02 Achiziție echipamente IT (sursa 40.02.14)

350,00

350,00

c) Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate și alte studii

1.260,00

0,00

1.260,00

71.01.30 Poiectare "Construire gradinița în cartierul Dacia" (FEN)

200,00

200,00

71.01.30 Poiectare "Construire grădinița in cartierul Bucium" (FEN)

150,00

150,00

71.01.30 Proiecte FEN - Școala Da

10,00

10,00

71.01.30 Proiecte, taxe, avize pentru reabilitări termice și extinderi aferente unităților preuniversitare de stat inclusiv școli tehnice (FEN)

900,00

900,00

Cap.66.02.71 Sanatate

1.220,00

0,00

1.220,00

C Alte cheltuieli - total din care:

1.220,00

0,00

1.220,00

71.01.30 Proiecte, taxe, avize (ambulatorii) - FEN

720,00

720,00

71.01.30 Proiecte, studii, avize, taxe PUZ Zona Moara de Vant (Spitalul Clinic Regional de Urgență Iași)( sursa excedent 40.02.14)

300,00

300,00

71.01.30 Proiecte FEN - Spitalul de Recuperare

100,00

100,00

71.01.30 Proiecte, studii, avize taxe - Amenajare punct intermediar ambulanta zona Cartier Pacurari

100,00

100,00

CAP. 67.02.71 Cultură, recreere, religie - total din care:

16.799,11

-132,00

16.667,11

A. Lucrări în continuare total din care:

200,00

0,00

200,00

71.01.01 Iluminat nocturn terenuri sport Ciric

200,00

200,00

B. Lucrări noi total din care:

5.000,00

0,00

5.000,00

71.01.01 Consolidare și refuncționalizare Palat Braunstein - Iași, str. Cuza Vodă nr.2 (sursa 40.02.14)

1.159,63

1.159,63

71.01.01 Consolidare și refuncționalizare Palat Braunstein - Iași, str. Cuza Vodă nr.2

3.840,37

3.840,37

C Alte cheltuieli total - din care:

11.599,11

-132,00

11.467,11

b) Dotări independente

831,00

0,00

831,00

71.01.03 Achiziționare busturi personalități (Benjamin Funduianu, N. Iorga, N. Labiș, Cătălin Anuța)

71.01.03 Achiziționare busturi personalități (Benjamin Funduianu, N. Iorga, N. Labiș, Cătălin Anuța)

80,00

80,00

71.01.03 Achiziționare sistem pardoseală sportivă flotantă (sursa 40.02.14)

373,00

373,00

71.01.02 Achizitii tabela de marcaj (sursa 40.02.14)

107,00

107,00

71.01.02 Sistem acces stadion Emil Alexandrescu

209,00

209,00

71.01.01 Dotări cu stații de radiocomunicații cu amplasament fix pentru asigurarea sonorizării la Ceasul cu Carillon - Palatul Culturii

40,00

40,00

71.01.02 Pompe pentru stațiile de pompare ape Ciric

22,00

22,00

c) Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate și alte studii

2.696,00

-132,00

2.564,00

71.01.30 Proiectare, taxe, avize - parc de distracție pentru copii, locuri de joacă, inclusiv acces oraș

100,00

100,00

71.01.30 Proiecte, studii, taxe pentru construire stadioane, amenajare terenuri de sport aferente instituțiilor școlare și baze sportive, sala polivalentă (sursa 40.02.14)

600,00

600,00

71.01.30 Proiecte restaurare Monumente : Gh. Asachi, Monumentul Independenței; Grup Statuar Voievozi, Monumentul Eroilor din Divizia a 2 -a 1916-1919, 1945, Monumentul Eroilor Galata (proiectat de Henri Coanda)

80,00

80,00

71.01.30 Expertize tehnice, proiecte, taxe, avize pentru imobile de cultură/recreere/sport (cinematografe) din mun. Iași

300,00

300,00

71.01.30 Proiectare, taxe, avize amenajări și reabilitări spații verzi

100,00

100,00

71.01.30 Proiectare "Oaza de verdeata din cartierul nostru" Program comunitar de revitalizare a spațiilor publice abandonate/degradate de mici dimensiuni (FEN)

200,00

200,00

71.01.30 Proiectare "Reabilitare si modernizare zona de agrement C.A.Rosetti" FEN

150,00

150,00

71.01.30 Proiect "Conservare patrimoniul cultural" (transfrontalier)

50,00

50,00

71.01.30 Proiect integrat de regenerare urbană și socială in zona Cicoarei - Centrul multifuncțional Cicoarei

150,00

150,00

71.01.30 Proiectare, taxe, avize pentru reabilitarea/restaurarea Monumentului Eroilor din Primul Război Mondial, a mormintelor eroilor si ale medicilor ieseni cazuti in primul razboi mondial din Cimitirul Eternitatea din Iași

100,00

100,00

71.01.30 Proiecte FEN - Muzeul de Istorie Naturală

84,00

84,00

71.01.30 Proiecte FEN - Baia Turcească

132,00

-132,00

0

71.01.01 Proiectare și actualizare proiect studii, taxe,avize reabilitare esplanada Teatrul Național V.Alecsandri și esplanada Palatul Culturii

600,00

600,00

71.01.30 Expertize tehnice Obeliscul cu Lei, Monumentul Eroilor Galata (proiectat de Henri Coanda)

50,00

50,00

e) Alte cheltuieli asimilate investițiilor

8.072,11

0,00

8.072,11

71.01.03 Mobilier urban, inclusiv acces oraș

800,00

800,00

71.01.01 Amenajare terenuri sport aferente instituțiilor școlare și baze sportive (fotbal, handbal, etc) (sursa 40.02.14)

1.500,00

1.500,00

71.01.01 Modernizare spații de joacă

4.500,00

4.500,00

71.01.01 Soclu pentru monumentul Troița Regimentul 15 Infanterie

3,11

3,11

71.01.01 Soclu Statuie de Bronz Ferdinand I Întregitorul si Statuie Ferdinand I (copie Chisinau)

850,00

850,00

71.01.01 Execuție fundație pentru grup statuar "Maternitatea"

7,00

7,00

71.01.30 Lucrări de cultură și refacerea pădurii în zona Moara de Vânt și Cârlig

412,00

412,00

CAP 68.02.71 Asigurări și asistență socială

223,20

0,00

223,20

B. Lucrări noi total din care:

223,20

0,00

223,20

71.01.01 Modernizare, extindere si dotare Cresa nr.1 (PNDL) - cofinanțare

130,67

130,67

71.01.01 Modernizare, extindere si dotare Cresa nr.10 (PNDL) - cofinanțare

92,53

92,53

CAP.70.02.71 Locuințe, servicii, dezvoltare publică - total din care:

10.591,86

0,00

10.591,86

A. Lucrări în continuare - total din care:

2.000,00

0,00

2.000,00

71.01.01 Construire locuințe pentru tineri zona Grădinari (sursa 40.02.14)

2.000,00

2.000,00

B. Lucrări noi total din care:

673,00

0,00

673,00

71.01.01 Lucrări pentru asigurare utilități și sistematizare verticală pentru construire locuințe destinate tinerilor specialiști din sănătate

173,00

173,00

71.01.01 Lucrări Sistem integrat de supraveghere video pentru creșterea siguranței sociale și prevenirea criminalității în spațiile publice ale Municipiului Iași

500,00

500,00

C Alte cheltuieli - total din care:

7.918,86

0,00

7.918,86

a) Achizitii de imobile

5.000,00

0,00

5.000,00

71.01.01 Achiziții de imobile (sursa 40.02.14)

5.000,00

5.000,00

b) Dotări independente

590,00

0,00

590,00

71.01.01 Achiziție echipamente iluminat festiv

100,00

-100,00

0,00

71.01.02 Achiziție echipamente iluminat festiv

100,00

100,00

71.01.02 Achiziții parcometre

490,00

490,00

c) Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate și alte studii

1.138,86

0,00

1.138,86

71.01.30 Reactualizare PUG

217,36

217,36

71.01.30 Proiectare lucrări de consolidare versant zona Țicău-Sărărie

250,00

250,00

71.01.30 Registrul spațiilor verzi

21,50

21,50

71.01.30 Studii , rapoarte evaluare și proiecte pentru înființare Parc Industrial Fortus

100,00

100,00

71.01.30 Proiectare, taxe avize, studii de fezabilitate pentru extindere rețele de distribuție electrică la consumatori casnici și extindere rețea de iluminat public și S.F., taxe, avize pentru extinderea rețelei de distribuție a energiei electrice până la amplasamentul

Poligon, pentru pregătirea de specialitate a personalului de intervenție în situații de urgență din România și Republica Moldova, situat în bd. C. A. Rosetti; Studii de fezabilitate, taxe, avize - Iluminat arhitectural poduri /pasaje și obiective publice

250,00

250,00

71.01.30 Documentații tehnice în vederea obținerii autorizațiilor de gospodărire a apelor pentru poduri

30,00

30,00

71.01.30 Proiecte, studii, taxe, avize consolidare și reabilitare imobil str.General

Berthelot nr. 18

100,00

100,00

71.01.30 Expertiză, proiectare, taxe, avize pentru Reabilitare terasa circulabilă din zona spațiilor comerciale Anastasie Panu complex modular 28-40

70,00

70,00

71.01.30 Expertize imobile publice

100,00

100,00

e) Alte cheltuieli asimilate investițiilor

1.190,00

0,00

1.190,00

71.01.02 Preluare sistem iluminat public din Municipiul Iași conform Legii nr.230/2006

950,00

950,00

71.01.01 Racordare și contorizare individuală, la energie electrică și la sistemul centralizat de încălzire, imobil str. T.Vladimirescu nr.79A

240,00

240,00

Cap.74.02.71 Protecția mediului - total din care:

902,94

0,00

902,94

B. Lucrări noi total din care:

400,00

0,00

400,00

71.01.01 Canal evacuare ape pluviale zona Cicoarei

400,00

400,00

b) Dotări independente

50,00

0,00

50,00

71.01.02 Stație mobilă de măsurare calitate aer

50,00

50,00

c) Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate și alte studii

452,94

0,00

452,94

71.01.30 Elaborare studii proiecte, aplicații de finanțare pt. reducerea poluării aerului

111,00

111,00

71.01.30 Reactualizare harta de zgomot (conform HG nr.321/2005, republicată, cu modif. si completările ulterioare)

50,00

50,00

71.01.30 Elaborare strategie spații verzi

50,00

50,00

71.01.30 Studiu de fezabilitate parc&ride

100,00

100,00

71.01.30 Studiu de fezabilitate privind amplasarea unor stații de alimentare pentru autovehicule electrice

50,00

50,00

71.01.30 Aplicație de finanțare PAED

91,94

91,94

Cap.80.02.71 Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă - total din care:

170,00

0,00

170,00

C Alte cheltuieli - total din care:

170,00

0,00

170,00

c) Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate și alte studii

170,00

0,00

170,00

71.01.30 Realizare incubator afaceri

140,00

140,00

71.01.30 Proiect pentru Modernizare ansambluri stradale modulare demontabile

30,00

30,00

Cap.81.02.71 Combustibil și energie - total din care:

10.730,70

0,00

10.730,70

A. Lucrări în continuare total din care:

10.730,70

0,00

10.730,70

71.01.01 Racordarea cladirilor publice la sistemul centralizat de termoficare

330,70

0,00

330,70

71.01.01 Cofinanțare obiective de investiții prin Programul de Termoficare 2006-2020 caldură și confort:

Refacere a izolației magistralei de legătură 2xDn1100

2.120,00

0,00

2.120,00

71.01.01 Cofinanțare obiective de investiții prin Programul de Termoficare 2006-2020 caldură și confort:

Refacere a izolației magistralei de legătură 2xDn1100 B.S. (sursa 42.02.51.02)

4.946,67

0,00

4.946,67

71.01.01 Cofinanțare obiective de investiții prin Programul de Termoficare 2006-2020 caldură și confort:

Extindere rețele termice primare în vederea racordării de noi consumatori la SACET din Municipiul Iași

1.000,00

1.000,00

71.01.01 Cofinanțare obiective de investiții prin Programul de Termoficare 2006-2020 caldură și confort:

Extindere rețele termice primare în vederea racordării de noi consumatori la SACET din Municipiul Iași B.S. (sursa 42.02.51.02)

2.333,33

0,00

2.333,33

Cap. 84.02.71 Transporturi - total din care:

47.359,25

0,00

47.359,25

A. Lucrări în continuare total din care:

2.765,00

0,00

2.765,00

71.01.01 Sistem de management de trafic în Municipiul Iași

2.765,00

2.765,00

B. Lucrări noi total din care:

3.000,00

0,00

3.000,00

71.01.01 Construire pod peste râul Bahlui în zona Cicoarei (str Sarmizegetusa - str-la Sofia Nădejde) (sursa 40.02.14)

1.674,00

1.674,00

71.01.01 Construire pod peste râul Bahlui în zona Cicoarei (str Sarmizegetusa - str-la Sofia Nădejde)

1.326,00

1.326,00

C Alte cheltuieli - total din care:

41.594,25

0,00

41.594,25

b) Dotări independente

3.728,50

0,00

3.728,50

71.01.02 Achiziție mijloace transport urbane și taxe sursa excedent (40.02.14)

3.175,50

3.175,50

7101.02 Sistem de avertizare sonoră la trecerile de pietoni semaforizate pentru persoane cu deficiențe de vedere

3,00

3,00

71.01.02 Achiziție tramvaie FEN

100,00

100,00

71.01.02 Achiziție autobuze FEN

100,00

100,00

71.01.30 Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizînd stații automate de închiriere a bicicletelor - Iași Velocity

150,00

150,00

71.01.03 Achiziție copertine pentru peroane stații transport public

200,00

200,00

c) Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate și alte studii

2.659,14

0,00

2.659,14

71.01.30 Proiectare, expertize actualizare proiecte modernizare străzi, trotuare, alei pietonale, asistență tehnică,taxe, avize (zona Copu - Țicău, cartier Păcurari, Canta, drum de legătură spre Aeroportl Iași și alte străzi din cartiere)

1.500,00

1.500,00

71.01.30 Proiectare supratraversare râul Bahlui în zona Cicoarei - Dacia prin 3 poduri din beton armat (unul cu 2 benzi carosabile și 2 cu câte 4 benzi carosabile)

33,14

33,14

71.01.30 Proiectare, taxe, avize Smart Mobility - Sistem de parcare inteligentă

50,00

50,00

71.01.30 Proiectare, taxe, avize Smart Mobility - mai sigur, mai confortabil, mai rapid Modernizarea și digitizarea transportului public

50,00

50,00

71.01.30 Proiectare (revizuire studii,documentație cadastrală, documentație tehnico-economică) "Reabilitare infrastructură pentru tramvaie în Municipiul Iași" (POR - Axa 4)

158,00

158,00

71.01.30 Proiectare (revizuire studii,documentație cadastrală, documentație tehnico-economică) "Reabilitare infrastructură pentru tramvaie Iași - Dancu)" (POR - Axa 4)

238,00

238,00

71.01.30 Proiectare (revizuire studii, documentație cadastrală, documentație tehnico-economică) "Reorganizare circulație pe bd. Tudor Vladimirescu" (POR - Axa 4)

170,00

170,00

71.01.30 Proiectare Sistem e-ticketing pentru îmbunătățirea mobilității în zona metropolitană Iași (POR - Axa 4)

300,00

300,00

71.01.30 Studiu de fezabilitate pentru soluții alternative de transport

30,00

30,00

71.01.30 Studiu de fezabilitate, proiectare pod carosabil peste râul Vămășoia

30,00

30,00

71.01.30 Proiectare, taxe, avize, cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate și alte studii FEN

100,00

100,00

e) Alte cheltuieli asimilate investițiilor

35.206,61

0,00

35.206,61

71.01.01 Modernizare străzi contracte în derulare șos Bîrnova,str. Smîrdan, bd.

Primăverii, str. I.C Constantinescu, str.P.Vancea, str. Moșu, str. Ogorului, str.

Cazărmilor, str.Iancu Bacalu, str.Sf. Andrei, str. Tănăsescu, fundac Bucium, fundac

Păun, fundac Socola, str. Ralet, str. Pallady, str.M. Kogălniceanu (sursa 04.02.04)

2.149,00

2.149,00

71.01.01 Modernizare străzi contracte în derulare șos Bîrnova,str. Smîrdan, bd.

Primăverii, str. I.C Constantinescu, str.P.Vancea, str. Moșu, str. Ogorului, str.

Cazărmilor, str.Iancu Bacalu, str.Sf. Andrei, str. Tănăsescu, fundac Bucium, fundac

Păun, fundac Socola, str. Ralet, str. Pallady, str.M. Kogălniceanu (sursa 40.02.14)

10.851,00

10.851,00

71.01.01 Modernizare străzi contracte noi al.T. Neculai, al. și str. Strugurilor, șos T.Neculai, șos Iași-Voinești, str. Viticultori, str. Transilvaniei, str. Olteniei, str. Bucovinei, str. Semănătorului, supralărgire T. Vladimirecu,alte străzi din Municipiul Iași cu indicatori tehnică econoimici aprobați (sursa 40.02.14)

8.324,50

8.324,50

71.01.01 Proiectare și execuție Construire bandă suplimentară de circulație pentru direcția Arcu-Păcurari adiacent Pasaj Octav Băncilă (sursa 40.02.14)

605,00

605,00

70.01.01 Reabilitarea infrastructurii rutiere în zona industrială a Municipiului Iași (sursa 40.02.14)

3.695,00

3.695,00

71.01.01 Proiectare și execuție străzi în Municipiul Iași Bd. Cantemir și Gh. Asachi (sursa 40.02.14)

49,24

49,24

71.01.01 Modernizare trotuare, alei pietonale în cartiere(sursa 40.02.14)

6.000,00

6.000,00

71.01.01 Reabilitare Pasarela metalică Gara Iași km 75+532 (sursa 40.02.14)

3.532,87

3532,87

Președinte de Sedinta Mihail Pintilei

MUNICIPIUL IASI


ANEXA 3.2

HCL nr. 117/30.03.2018

BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE PE ANUL 2018

MII LEI

DENUMIRE INDICATORI

Buget aprobat 2018

INFLUENTE

Buget propus 2018

TOTAL VENITURI SECȚIUNE DEZVOLTARE

9.818,03

9.818,03

00.03 VENITURI FISCALE

00.04 MPOZITE SI TAXE PT.BUNURI SI SERVICII

00.12 C VENITURI NEFISCALE (00.14)

00.14 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

5.063,30

5.063,30

37. Transferuri voluntare

5.063,30

5.063,30

37.04 Varsaminte din secțiunea de funcționare

5.063,30

5.063,30

00.15 II. VENITURI DIN CAPITAL

39 Venituri din valorif.bunuri

10,00

10,00

39.01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale

10,00

10,00

39.50 Alte venituri din valorificarea unor bunuri

00.16 III OPERATII FINANCIARE

00.17 IV SUBVENTII

4.744,73

4.744,73

00.18 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE .ADMIN.PUBLICA

4.744,73

4.744,73

42.10 Subventii de la bugetul de stat

42.39 Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice

finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN

43 Subventii de la alte administratii

4.744,73

4.744,73

43.14 Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuelilor de capital din domeniul sanatatii

3.822,73

3.822,73

43.16. Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanantate

43.16.01 Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru

finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate

43.16.02 Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate

43.16.03 Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

43.17 Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate

43.17.01 Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

43.19 Subvenții pt instit publ destinate sectiunii de dezvoltare

922,00

922,00

45. Sume FEN postaderare

45.01 Fd European de Dezvoltare Regionala

45.01.01 Sume plati an curent

45.01.03 Prefinantare

DENUMIRE INDICATORI

Buget aprobat 2018

INFLUENTE

Buget propus 2018

49 TOTAL CHELTUIELI SECȚIUNE DEZVOLTARE

11.370,48

11.370,48

50 Partea I-a SERV PUBLICE GENERALE

50,00

50,00

* 54. Alte servicii publice generale

50,00

50,00

70 Cheltuieli de capital

50,00

50,00

71 Active nefinanciare

50,00

50,00

71.01.02 Masini ,echipamente si mijloace de transport

71.01.03 Mobilier,aparatura birotica si alte active corporale

30,00

30,00

71.01.30 Alte active fixe

20,00

20,00

di total capitol:

54.10.10 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

50,00

50,00

59 Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA

572,00

572,00

*61. Ordine publica si siguranta nationala

572,00

572,00

70 Cheltueli de capital

572,00

572,00

71 Active nefinanciare

572,00

572,00

71.01.01 Constructii

73,00

73,00

71.01.02 Masini,echipamente si mijloace de transport

395,50

395,50

71.01.03 Mobilier,aparatura birotica si alte active corporale

61,00

61,00

71.01.30 Alte active fixe

42,50

42,50

71.03 Reparatii capitale aferente activelor fixe

din total capitol:

61.10.03.04 Politia comunitara

572,00

572,00

63 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

10.748,48

10.748,48

* 65. Invatamant

143,00

143,00

70 Cheltuieli de capital

143,00

143,00

71 Active nefinanciare

143,00

143,00

71.01.01 Constructii

71.01.02 Masini,echipamente si mijloace de transport

85,00

85,00

71.01.03 Mobilier,aparatura birotica si alte acive corporale

52,00

52,00

71.01.30 Alte active fixe

71.03 Reparatii capitale aferente activelor fixe

6,00

din total capitol:

65.10.04 Invatamant secundar

143,00

143,00

65.10.04.01 Invatamant secundar inferior

6,00

6,00

65.10.04.02 Invatamnt secundar superior

137,00

137,00

65.10.04.03 Invatamant profesional

65.10.05 Invatamant postiliceal

* 66. Sanatate

10.055,48

10.055,48

70 Active nefinanciare

10.055,48

10.055,48

71 .01 Active fixe

10.055,48

10.055,48

71.01.01 Constructii

71.01.02 Masini,echipamente si mijloace de transport

4.478,37

4.478,37

71.01.03 Mobilier,aparatura birotica si alte active corporale

71.01.30 Alte active fixe

260,00

260,00

71.03 Reparatii capitale aferente activelor fixe

5.317,11

5.317,11

Din tot cap : 66.06 Unitati sanitare cu paturi

66.06.01 Spitale generale

10.055,48

10.055,48

*67. Cultura, recreere si religie

300,00

300,00

DENUMIRE INDICATORI

Buget aprobat 2018

INFLUENTE

Buget propus 2018

70 Cheltuieli de capital

300,00

300,00

71 Active nefinanciare

300,00

300,00

71.01.01 Constructii

215,00

-215,00

71.01.02 Masini,echipamente si mijloace de transport

85,00

215,00

300,00

71.01.03 Mobilier,aparatura birotica si alte acive corporale

71.01.30 Alte active fixe

din total capitol:

67.10.03.04 Institutii publice de spectacole si concerte

300,00

300,00

67.10.03.06 Case de cultura

67.03.11 Edituri

*68 Asigurari si asistenta sociala

250,00

250,00

70 Cheltuieli de capital

250,00

250,00

71 Active nefinanciare

250,00

250,00

71.01.02 Masini,echipamente si mijloace de transport

90,00

90,00

71.01.03 Mobilier,aparatura birotica si alte acive corporale

40,00

40,00

71.03 Reparatii capitale aferente activelor fixe

120,00

120,00

din total capitol:

68.10.04 Asistenta acordata persoanelor in varsta

250,00

250,00

99.10.97 DEFICIT SECTIUNE DE DEZVOLTARE

1.552,45

1.552,45

Presedinte de Sedinta Mihail Pintilei

JUDEȚUL_IASI_

MUNICIPIUL IASI

FORMULAR 14

I    - Credite de angajament    ANEXA 4

II    - Credite bugetare

HCL nr. 117/30.03.2018

PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE

- mii lei -

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2016

Execuția

2017

ESALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

anii

urmatori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

1. Total surse de finanțare

I

731366,98

82175,49

283527,76

307585,33

17577,04

19332,86

21168,5

0

II

594339,4

551,67

51232,91

220473,15

133393,3

92453,94

96234,4

0

02 Buget local

I

676435,7

82175,49

283527,76

282228,03

8643,44

9467,34

10393,64

0

din care:

II

539778,89

551,67

51232,91

195486,62

124459,7

82588,42

85459,54

0

51.02 Transferuri de capital

I

16921,79

0

0

4744,73

3440,44

4058,25

4678,37

0

II

16921,79

0

0

4744,73

3440,44

4058,25

4678,37

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

postaderare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

I

189353,5

81623,82

82798,75

24930,93

0

0

0

0

II

107729,68

0

8595,41

80563,99

13045,45

3456,76

2068,07

0

7101 Active fixe

I

407621,59

0

179584,35

221909,88

203

209,09

5715,27

0

II

373269,29

0

42173,53

97596,66

95252,76

64503,97

73742,37

0

7103 Reparatii capitale

I

19675,32

551,67

143,36

8780,29

5000

5200

0

0

II

19675,32

551,67

143,36

8780,29

5000

5200

0

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

06 Credite externe

I

13616,05

0

0

13616,05

0

0

0

0

II

13616,05

0

0

13616,05

0

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550109 Programe ISPA

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

postaderare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

13616,05

0

0

13616,05

0

0

0

0

II

13616,05

0

0

13616,05

0

0

0

0

7103 Reparatii capitale

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

10 Venituri proprii

I

41315,23

0

0

11741,25

8933,6

9865,52

10774,86

0

II

40944,46

0

0

11370,48

8933,6

9865,52

10774,86

0

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI

EFECTUATE

până la

31.12.2016

Executia

2017

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

anii

urmatori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

51.02 Transferuri de capital

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550109 Programe ISPA

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

postaderare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

aferente cadrului financiar 2014-2020

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

20609,84

0

0

5927,37

4665,43

4899,32

5117,72

0

II

20609,84

0

0

5927,37

4665,43

4899,32

5117,72

0

7103 Reparatii capitale

I

20778,39

0

0

5886,88

4268,17

4966,2

5657,14

0

II

20407,62

0

0

5516,11

4268,17

4966,2

5657,14

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

A Obiective (proiecte) de investiții în continuare

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

267000,25

81623,82

118396,56

61479,87

0

0

5500

0

II

174845,75

0

11911,84

97026,96

52351,44

5987,44

7568,07

0

02 Buget local

I

267000,25

81623,82

118396,56

61479,87

0

0

5500

0

din care:

II

174845,75

0

11911,84

97026,96

52351,44

5987,44

7568,07

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2016

Executia

2017

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

anii

urmatori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550109 Programe ISPA

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

postaderare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

I

189315,07

81623,82

82793,05

24898,2

0

0

0

0

II

107691,25

0

8589,71

80531,26

13045,45

3456,76

2068,07

0

7101 Active fixe

I

77685,18

0

35603,51

36581,67

0

0

5500

0

II

67154,5

0

3322,13

16495,7

39305,99

2530,68

5500

0

7103 Reparatii capitale

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

0

0

0

0

0

0

0

0

din cadrul clasificatiei bugetare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2016

Executia

2017

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

anii

urmatori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

II

B. Obiective (proiecte) de investiții noi

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

169565,96

0

44821,3

124744,66

0

0

0

0

II

125065,27

0

320,61

14547,15

32869,14

36463,23

40865,14

0

02 Buget local

I

169565,96

0

44821,3

124744,66

0

0

0

0

din care:

II

125065,27

0

320,61

14547,15

32869,14

36463,23

40865,14

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550109 Programe ISPA

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

postaderare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

126702,46

0

23820

102882,46

0

0

0

0

II

102882,46

0

0

10746,2

25148,06

31093,79

35894,41

0

7103 Reparatii capitale

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

0

0

0

0

0

0

0

0

din cadrul clasificatiei bugetare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2016

Executia

2017

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

anii

urmatori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

II

C. Alte cheltuieli de investiții

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

294680,77

551,67

120309,9

121360,8

17577,04

19332,86

15668,5

0

II

294308,38

551,67

39000,46

108899,04

48172,75

50003,27

47801,19

0

02 Buget local

I

239869,49

551,67

120309,9

96003,5

8643,44

9467,34

4893,64

0

din care:

II

239867,87

551,67

39000,46

83912,51

39239,15

40137,75

37026,33

0

51.02 Transferuri de capital

I

16921,79

0

0

4744,73

3440,44

4058,25

4678,37

0

II

16921,79

0

0

4744,73

3440,44

4058,25

4678,37

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550109 Programe ISPA

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

postaderare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

I

38,43

0

5,7

32,73

0

0

0

0

II

38,43

0

5,7

32,73

0,00

0

0

0

7101 Active fixe

I

203233,95

0

120160,84

82445,75

203

209,09

215,27

0

II

203233,95

0

38851,4

70354,76

30798,71

30879,5

32347,96

0

7103 Reparatii capitale

I

19675,32

551,67

143,36

8780,29

5000

5200

0

0

II

19675,32

551,67

143,36

8780,29

5000

5200

0

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

0

0

0

0

0

0

0

0

din cadrul clasificatiei bugetare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Credite externe

I

13616,05

0

0

13616,05

0

0

0

0

II

13616,05

0

0

13616,05

0

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550109 Programe ISPA

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

postaderare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

13616,05

0

0

13616,05

0

0

0

0

II

13616,05

0

0

13616,05

0

0

0

0

7103 Reparatii capitale

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

0

0

0

0

0

0

0

0

din cadrul clasificatiei bugetare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2016

Executia

2017

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

anii

urmatori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Venituri proprii

I

41195,23

0

0

11741,25

8933,6

9865,52

10774,86

0

II

40824,46

0

0

11370,48

8933,6

9865,52

10774,86

0

51.02 Transferuri de capital

I

120

0

0

0

0

0

0

0

II

120

0

0

0

0

0

0

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550109 Programe ISPA

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

postaderare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

20536,84

0

0

5927,37

4665,43

4899,32

5117,72

0

II

20536,84

0

0

5927,37

4665,43

4899,32

5117,72

0

7103 Reparatii capitale

I

20658,39

0

0

5886,88

4268,17

4966,2

5657,14

0

II

20287,62

0

0

5516,11

4268,17

4966,2

5657,14

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

0

0

0

0

0

0

0

0

din cadrul clasificatiei bugetare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II

a. Achizitii de imobile

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

5000

0

0

5000

0

0

0

0

II

5000

0

0

5000

0

0

0

0

02 Buget local

I

5000

0

0

5000

0

0

0

0

din care:

II

5000

0

0

5000

0

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550109 Programe ISPA

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

postaderare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

5000

0

0

5000

0

0

0

0

II

5000

0

0

5000

0

0

0

0

7103 Reparatii capitale

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

0

0

0

0

0

0

0

0

din cadrul clasificatiei bugetare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Credite externe

I

0

0

0

0

0

0

0

0

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2016

Executia

2017

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

anii

urmatori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

II

0

0

0

0

0

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550109 Programe ISPA

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

postaderare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7103 Reparatii capitale

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

0

0

0

0

0

0

0

0

din cadrul clasificatiei bugetare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II

b. dotari independente

TOTAL GENERAL

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2016

Executia

2017

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

anii

urmatori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

1. Total surse de finanțare

I

54302,91

0

13999,18

25184,57

4817,99

5043,76

5257,41

0

II

54301,29

0

10469,68

28712,25

4818,19

5043,76

5257,41

0

02 Buget local

I

21951,42

0

13999,18

5974,15

646,68

658,61

672,8

0

din care:

II

21949,8

0

10469,68

9501,83

646,88

658,61

672,8

0

51.02 Transferuri de capital

I

2935,09

0

0

957

646,68

658,61

672,8

0

II

2935,09

0

0

957

646,68

658,61

672,8

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550109 Programe ISPA

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

postaderare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

aferente cadrului financiar 2014-2020

I

38,43

0

5,7

32,73

0

0

0

0

II

38,43

0

5,7

32,73

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

18977,9

0

13993,48

4984,42

0

0

0

0

II

18976,28

0

10463,98

8512,1

0,2

0

0

0

7103 Reparatii capitale

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

0

0

0

0

0

0

0

0

din cadrul clasificatiei bugetare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Credite externe

I

13616,05

0

0

13616,05

0

0

0

0

II

13616,05

0

0

13616,05

0

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550109 Programe ISPA

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

postaderare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

aferente cadrului financiar 2014-2020

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

13616,05

0

0

13616,05

0

0

0

0

II

13616,05

0

0

13616,05

0

0

0

0

7103 Reparatii capitale

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

0

0

0

0

0

0

0

0

din cadrul clasificatiei bugetare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2016

Executia

2017

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

anii

urmatori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Venituri proprii

I

18735,44

0

0

5594,37

4171,31

4385,15

4584,61

0

II

18735,44

0

0

5594,37

4171,31

4385,15

4584,61

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550109 Programe ISPA

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

postaderare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

18735,44

0

0

5594,37

4171,31

4385,15

4584,61

0

II

18735,44

0

0

5594,37

4171,31

4385,15

4584,61

0

7103 Reparatii capitale

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

0

0

0

0

0

0

0

0

din cadrul clasificatiei bugetare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80 Alte surse

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550109 Programe ISPA

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

postaderare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7103 Reparatii capitale

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

II

c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

12612,85

0

0

11742,54

274,82

290,48

305,01

0

II

12612,85

0

0

11694,94

322,42

290,48

305,01

0

02 Buget local

I

11482,54

0

0

11482,54

0

0

0

0

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2016

Executia

2017

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

anii

urmatori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

din care:

II

11482,54

0

0

11434,94

47,6

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550109 Programe ISPA

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

postaderare

II

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

aferente cadrului financiar 2014-2020

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

11482,54

0

0

11482,54

0

0

0

0

II

11482,54

0

0

11434,94

47,6

0

0

0

7103 Reparatii capitale

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

0

0

0

0

0

0

0

0

din cadrul clasificatiei bugetare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Venituri proprii

I

1130,31

0

0

260

274,82

290,48

305,01

0

II

1130,31

0

0

260

274,82

290,48

305,01

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2016

Executia

2017

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

anii

urmatori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550109 Programe ISPA

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

postaderare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

aferente cadrului financiar 2014-2020

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

1130,31

0

0

260

274,82

290,48

305,01

0

II

1130,31

0

0

260

274,82

290,48

305,01

0

7103 Reparatii capitale

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

0

0

0

0

0

0

0

0

din cadrul clasificatiei bugetare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80 Alte surse

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550109 Programe ISPA

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

postaderare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

aferente cadrului financiar 2014-2020

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7103 Reparatii capitale

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

II

d. cheltuieli privind consolidarile

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

359

0

0

50

100

103

106

0

II

359

0

0

50

100

103

106

0

02 Buget local

I

359

0

0

50

100

103

106

0

din care:

II

359

0

0

50

100

103

106

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2016

Executia

2017

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

anii

urmatori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550109 Programe ISPA

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

0

0

0

0

0

0

0

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2016

Executia

2017

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

anii

urmatori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

550213 Programe de dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

postaderare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

aferente cadrului financiar 2014-2020

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

359

0

0

50

100

103

106

0

II

359

0

0

50

100

103

106

0

7103 Reparatii capitale

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

0

0

0

0

0

0

0

0

din cadrul clasificatiei bugetare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II

e. alte cheltuieli asimilate investitiilor

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

222526,01

551,67

106310,72

79383,69

12384,23

13895,62

10000,08

0

II

222155,24

551,67

28530,78

63441,85

42932,14

44566,03

42132,77

0

02 Buget local

I

201076,53

551,67

106310,72

73496,81

7896,76

8705,73

4114,84

0

din care:

II

201076,53

551,67

28530,78

57925,74

38444,67

39376,14

36247,53

0

51.02 Transferuri de capital

I

13986,7

0

0

3787,73

2793,76

3399,64

4005,57

0

II

13986,7

0

0

3787,73

2793,76

3399,64

4005,57

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550109 Programe ISPA

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

postaderare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

aferente cadrului financiar 2014-2020

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

167414,51

0

106167,36

60928,79

103

106,09

109,27

0

II

167414,51

0

28387,42

45357,72

30650,91

30776,5

32241,96

0

7103 Reparatii capitale

I

19675,32

551,67

143,36

8780,29

5000

5200

0

0

II

19675,32

551,67

143,36

8780,29

5000

5200

0

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

0

0

0

0

0

0

0

0

din cadrul clasificatiei bugetare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2016

Executia

2017

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

anii

urmatori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Venituri proprii

I

21449,48

0

0

5886,88

4487,47

5189,89

5885,24

0

II

21078,71

0

0

5516,11

4487,47

5189,89

5885,24

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550109 Programe ISPA

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

postaderare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

971,97

0

0

73

293,76

299,64

305,57

0

II

971,97

0

0

73

293,76

299,64

305,57

0

7103 Reparatii capitale

I

20477,51

0

0

5813,88

4193,71

4890,25

5579,67

0

II

20106,74

0

0

5443,11

4193,71

4890,25

5579,67

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

0

0

0

0

0

0

0

0

din cadrul clasificatiei bugetare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

NOTA: Reprezinta sinteza fiselor obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii

Presedinte de Sedinta Mihail Pintilei

JUDEȚUL_IASI_

MUNICIPIUL IASI


ANEXA 4


FORMULAR 14

I    - Credite de angajament

II    - Credite bugetare


HCL nr. 117/30.03.2018


PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE

CAPITOLUL 51 Autoritati publice si actiuni externe

- mii lei -

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2016

Executia

2017

ESALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

anii

urmatori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

1. Total surse de finanțare

I

5448,92

551,67

143,36

4753,89

0

0

0

0

II

5448,92

551,67

143,36

4663,89

90

0

0

0

02 Buget local

I

5448,92

551,67

143,36

4753,89

0

0

0

0

din care:

II

5448,92

551,67

143,36

4663,89

90

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

postaderare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

58 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

3866,6

0

0

3866,6

0

0

0

0

II

3866,6

0

0

3776,6

90

0

0

0

7103 Reparatii capitale

I

1582,32

551,67

143,36

887,29

0

0

0

0

II

1582,32

551,67

143,36

887,29

0

0

0

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

06 Credite externe

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI

EFECTUATE până la 31.12.2016

Executia

2017

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

anii

urmatori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

550109 Programe ISPA

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

postaderare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7103 Reparatii capitale

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

10 Venituri proprii

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550109 Programe ISPA

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI

EFECTUATE

până la

31.12.2016

Executia

2017

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

anii

urmatori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

postaderare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

aferente cadrului financiar 2014-2020

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7103 Reparatii capitale

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

A. Obiective (proiecte) de investiții în continuare

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Buget local

I

0

0

0

0

0

0

0

0

din care:

II

0

0

0

0

0

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

II

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

II

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila

I

0

II

0

550109 Programe ISPA

I

0

II

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

II

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

II

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

postaderare

II

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

II

0

7101 Active fixe

I

0

II

0

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2016

Executia

2017

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

anii

urmatori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

7103 Reparatii capitale

I

0

II

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

II

B. Obiective (proiecte) de investiții noi

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

540

0

0

540

0

0

0

0

II

540

0

0

450

90

0

0

0

02 Buget local

I

540

0

0

540

0

0

0

0

din care:

II

540

0

0

450

90

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

II

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

II

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila

I

0

II

0

550109 Programe ISPA

I

0

II

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

II

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

II

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

postaderare

II

0

58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

aferente cadrului financiar 2014-2020

I

0

II

0

7101 Active fixe

I

540

540

0

0

II

540

450

90

0

7103 Reparatii capitale

I

0

II

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2016

Executia

2017

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

anii

urmatori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

II

C. Alte cheltuieli de investiții

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

4908,92

551,67

143,36

4213,89

0

0

0

0

II

4908,92

551,67

143,36

4213,89

0

0

0

0

02 Buget local

I

4908,92

551,67

143,36

4213,89

0

0

0

0

din care:

II

4908,92

551,67

143,36

4213,89

0

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550109 Programe ISPA

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

postaderare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

aferente cadrului financiar 2014-2020

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

3326,6

0

0

3326,6

0

0

0

0

II

3326,6

0

0

3326,6

0

0

0

0

7103 Reparatii capitale

I

1582,32

551,67

143,36

887,29

0

0

0

0

II

1582,32

551,67

143,36

887,29

0

0

0

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

06 Credite externe

I

0

0

0

0

0

0

0

0

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI

EFECTUATE până la 31.12.2016

Executia

2017

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

anii

urmatori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

II

0

0

0

0

0

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550109 Programe ISPA

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

postaderare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7103 Reparatii capitale

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

10 Venituri proprii

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI

EFECTUATE până la 31.12.2016

Executia

2017

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

anii

urmatori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550109 Programe ISPA

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

postaderare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

aferente cadrului financiar 2014-2020

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7103 Reparatii capitale

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

II

a. Achizitii de imobile

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Buget local

I

0

0

0

0

0

0

0

0

din care:

II

0

0

0

0

0

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

II

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

II

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila

I

0

II

0

550109 Programe ISPA

I

0

II

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

II

0

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI

EFECTUATE până la 31.12.2016

Executia

2017

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

anii

urmatori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

II

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

postaderare

II

0

58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

aferente cadrului financiar 2014-2020

I

0

II

0

7101 Active fixe

I

0

II

0

7103 Reparatii capitale

I

0

II

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

06 Credite externe

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

II

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

II

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila

I

0

II

0

550109 Programe ISPA

I

0

II

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

II

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

II

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

postaderare

II

0

58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

aferente cadrului financiar 2014-2020

I

0

II

0

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI

EFECTUATE până la 31.12.2016

Executia

2017

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

anii

urmatori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

7101 Active fixe

I

0

II

0

7103 Reparatii capitale

I

0

II

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

II

b. dotari independente

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

1836,6

0

0

1836,6

0

0

0

0

II

1836,6

0

0

1836,6

0

0

0

0

02 Buget local

I

1836,6

0

0

1836,6

0

0

0

0

din care:

II

1836,6

0

0

1836,6

0

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

II

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

II

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila

I

0

II

0

550109 Programe ISPA

I

0

II

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

II

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

II

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

postaderare

II

0

58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

aferente cadrului financiar 2014-2020

I

0

II

0

7101 Active fixe

I

1836,6

1836,6

0

II

1836,6

1836,6

0

7103 Reparatii capitale

I

0

II

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI

EFECTUATE până la 31.12.2016

Executia

2017

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

anii

urmatori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

din cadrul clasificatiei bugetare

II

06 Credite externe

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

II

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

II

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare

nerambursabila

I

0

II

0

550109 Programe ISPA

I

0

II

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

II

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

II

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

postaderare

II

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

II

0

7101 Active fixe

I

0

II

0

7103 Reparatii capitale

I

0

II

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

10 Venituri proprii

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

II

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI

EFECTUATE până la 31.12.2016

Executia

2017

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

anii

urmatori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

II

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila

I

0

II

0

550109 Programe ISPA

I

0

II

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

II

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

II

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

postaderare

II

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

II

0

7101 Active fixe

I

0

II

0

7103 Reparatii capitale

I

0

II

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

80 Alte surse

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

II

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

II

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila

I

0

II

0

550109 Programe ISPA

I

0

II

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

II

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI

EFECTUATE până la 31.12.2016

Executia

2017

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

anii

urmatori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

550213 Programe de dezvoltare

I

0

II

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

postaderare

II

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

II

0

7101 Active fixe

I

0

II

0

7103 Reparatii capitale

I

0

II

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

II

c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

690

0

0

690

0

0

0

0

II

690

0

0

690

0

0

0

0

02 Buget local

I

690

0

0

690

0

0

0

0

din care:

II

690

0

0

690

0

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

II

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

II

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila

I

0

II

0

550109 Programe ISPA

I

0

II

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

II

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

II

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

postaderare

II

0

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI

EFECTUATE până la 31.12.2016

Executia

2017

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

anii

urmatori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

aferente cadrului financiar 2014-2020

I

0

II

0

7101 Active fixe

I

690

0

0

690

0

II

690

0

0

690

0

7103 Reparatii capitale

I

0

II

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

10 Venituri proprii

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

II

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

II

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila

I

0

II

0

550109 Programe ISPA

I

0

II

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

II

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

II

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

postaderare

II

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

II

0

7101 Active fixe

I

0

II

0

7103 Reparatii capitale

I

0

II

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI

EFECTUATE până la 31.12.2016

Executia

2017

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

anii

urmatori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

80 Alte surse

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

II

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

II

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare

nerambursabila

I

0

II

0

550109 Programe ISPA

I

0

II

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

II

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

II

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

postaderare

II

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

II

0

7101 Active fixe

I

0

II

0

7103 Reparatii capitale

I

0

II

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

II

d. cheltuieli privind consolidarile

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Buget local

I

0

0

0

0

0

0

0

0

din care:

II

0

0

0

0

0

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

II

0

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI

EFECTUATE până la 31.12.2016

Executia

2017

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

anii

urmatori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

II

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare

nerambursabila

I

0

II

0

550109 Programe ISPA

I

0

II

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

II

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

II

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

postaderare

II

0

58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

aferente cadrului financiar 2014-2020

I

0

II

0

7101 Active fixe

I

0

II

0

7103 Reparatii capitale

I

0

II

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

II

e. alte cheltuieli asimilate investitiilor

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

2382,32

551,67

143,36

1687,29

0

0

0

0

II

2382,32

551,67

143,36

1687,29

0

0

0

0

02 Buget local

I

2382,32

551,67

143,36

1687,29

0

0

0

0

din care:

II

2382,32

551,67

143,36

1687,29

0

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

II

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

II

0

CAPITOL/

I/II

TOTAL

CHELTUIELI

Executia

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

GRUPA/

EFECTUATE

PROGRAM

2018

ESTIMĂRI

SURSA

până la 31.12.2016

2017

2019

2020

2021

anii

urmatori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila

I

0

II

0

550109 Programe ISPA

I

0

II

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

II

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

II

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

postaderare

II

0

58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

aferente cadrului financiar 2014-2020

I

0

II

0

7101 Active fixe

I

800

800

0

II

800

800

0

0

7103 Reparatii capitale

I

1582,32

551,67

143,36

887,29

0

II

1582,32

551,67

143,36

887,29

0

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

10 Venituri proprii

I

II

o o

o o

o o

O o

o o

o o

o o

o o

51.02 Transferuri de capital

I

II

o o

55.01 Transferuri interne, din care:

I

II

o o

o o

o o

o o

o o

o o

o o

o o

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

II

o o

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila

I

II

o o

550109 Programe ISPA

I

II

o o

550118 Alte transferuri curente interne

I

II

o o

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI

EFECTUATE până la 31.12.2016

Executia

2017

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

anii

urmatori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

550213 Programe de dezvoltare

I

II

o o

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

postaderare

I

II

o o

75 Fond National de Dezvoltare

I

II

o o

7101 Active fixe

I

II

o o

7103 Reparatii capitale

I

II

o o

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

din cadrul clasificatiei bugetare

I

II

NOTA: Reprezinta sinteza fiselor obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii

Presedinte de Sedinta Mihail Pintilei

JUDEȚUL_IASI_

MUNICIPIUL IASI    ANEXA 4

FORMULAR 14

I    - Credite de angajament

II    - Credite bugetare

PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE

CAPITOLUL 54 Alte servicii publice generale

HCL nr. 117/30.03.2018

- mii lei -

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2016

Execuția

2017

ESALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

anii

urmatori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

1. Total surse de finanțare

I

416,86

0

5,7

100

102

103,04

106,12

0

II

416,86

0

5,7

100

102

103,04

106,12

0

02 Buget local

I

210,78

0

5,7

50

51

51,02

53,06

0

din care:

II

210,78

0

5,7

50

51

51,02

53,06

0

51.02 Transferuri de capital

I

205,08

0

0

50

51

51,02

53,06

0

II

205,08

0

0

50

51

51,02

53,06

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

postaderare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

58 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

I

5,7

0

5,7

0

0

0

0

0

II

5,7

0

5,7

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7103 Reparatii capitale

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

06 Credite externe

I

0

0

0

0

0

0

</