Hotărârea nr. 115/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea înfrăţirii între Municipiul Iași din România și Orașul Hîncești, din Raionul Hîncești, Republica Moldova


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea înfrățirii între Municipiul Iași din România și Orașul Hîncești, din Raionul Hîncești, Republica Moldova

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30.03.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social Culturala Invatamant Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 29989/26.03.2018;

Având în vedere Avizul conform nr. H 2-2/223 înregistrat la Primăria

Municipiului Iași cu nr 20322/26.02.2018;

Având în vedere prevederile art. 41 din Legea nr. 590/2003 privind

tratatele, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta

decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.

24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația

publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă semnarea Acordului de cooperare/înfrățire între Municipiul Iași din România și Orașul Hîncești, din Raionul Hîncești, Republica Moldova.

Art. 2. Se împuternicește Primarul Municipiului Iași, domnul Mihai Chirica să semneze în numele Municipiului Iași Acordul de cooperare și înfrățire între Municipiul Iași din România și Orașul Hîncești, din Raionul Hîncești, Republica Moldova.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Serviciului Relații Internaționale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Relații Internaționale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Mihail Pintilei    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 115 din 30 martie 2018

Total consilieri

locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 115 din 30 martie 2018