Hotărârea nr. 113/2018

HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Iași domnului Nicolae Dabija


Municipiul Iași Cosiliul Local

HOTĂRÂRE

privind acordarea titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Iași domnului Nicolae Dabija

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data de

21 martie 2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere Referatul de specialitate nr. 27291/19.03.2018 intocmit de catre Serviciul Relații Internaționale;

Având în vedere scrisoarea propunere din partea Primăriei Iași de acceptare a titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Iași, nr. 22055/05.03.2018

Având în vedere Scrisoarea acceptare din partea domnului Nicolae Dabija, pentru acceptarea titlului de Cetățean de Onoare nr. 22017/05.03.2018;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se acordă titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului Iași domnului Nicolae Dabija.

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Serviciului Relații Internaționale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Relații Internaționale.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Consilier    Denisa Liliana Ionașcu

Mihail Pintilei

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 113 din 21 martie 2018

1 / 1 la H.C.L. nr. 113 din 21 martie 2018