Hotărârea nr. 111/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA MOARA DE VANT – PODGORIA COPOU, NUMAR CADASTRAL 155218, CONSTRUIRE SPITAL CLINIC REGIONAL DE URGENTE IASI


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

IASI, ZONA MOARA DE VANT - PODGORIA COPOU,

NUMAR CADASTRAL 155218, CONSTRUIRE SPITAL CLINIC REGIONAL DE URGENTE IASI

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data de

21 martie 2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 4104 din 27.11.2017 eliberat de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 101302 din 10.10.2017 prin care MINISTERUL SANATATII prin MUNICIPIUL IASI solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, ZONA MOARA DE VANT - PODGORIA COPOU, NUMAR CADASTRAL 155218 întocmit în vederea construirii SPITAL CLINIC REGIONAL DE URGENTE IASI.

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 793 din 22.12.2017 modificat prin avizul nr. 827/14.03.2018 ;

Având în vedere avizul Arhitectului Sef nr. 60 din 09.03.2018 ;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 26160/15.03.2018 intocmită de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului

nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Planului Urbanistic Zonal - Iași, ZONA MOARA DE VANT -PODGORIA COPOU, NUMAR CADASTRAL 155218 întocmit în vederea construirii SPITALULUI CLINIC REGIONAL DE URGENTE IASI.

Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 120.000,00 mp, detinut de MINISTERUL SANATATII conform Hotărârii Guvernului României nr. 681 din 21.09.2017.

INDICATORI URBANISTICI:

•    H max = 29,00 m masurat de la CTA, regim de inaltime 2S+P+5E+Eth

•    POT max = 30,00 %;

•    CUT max = 2,5 mp. ADC/mp.

Anexa U2 planșa de reglementări urbanistice face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării.

Art.3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire Spital Clinic Regional de Urgente Iasi, pe teren proprietate.

Art.4 Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi, Ministerului Sănătății si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Consilier    Denisa Liliana Ionașcu

Mihail Pintilei

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 111 din 21 martie 2018


Suprafața

teren

120.000mp

1 i

79

‘liPLAN URBANISTIC ZONAL SPITAL CUNIC REGIONAL DE URGENTA IAȘI

IEGBON

...... UMIIA TONASTUOIArA

■ ■■■■■ IWIIA AM1ASAMCMSIUDWI

| P»ft | HGWDCWAtW

-    secretariu

AiMAMam

Circulat» pretemate

Spa.1i* verzi su aliniamente cu roi de proiecție. itnclusiv dale tntcrtxjf© — cont HG rw 525 *1 7J iunie 1990, minim 70% din suprafața lerenulm

5

■ -

79

am-

'ziX. al


PLAN URBANISTIC ZONAL SPITAL CLINIC REGIONAL DE URGENTA IAȘI

13,P>„ pmpJPj_7»

Profil stradal 1


UMlIllkln

I p,<( I

*vi4iii«iv

EZZ1


I I

EEE1

• I


1F«MD*

uuiiArONAsnjriiAtA liWIA AMPLASAMENTSIUUIAI

STCWW naiume

AINAMEME

SUfKAfAÎAlA CONSTRURA

zona te dezvolta»

ACCtî auto/petonai

ȘPArt vwt CU ra. K fTOFECTÎ CSCUtAtll

(BCUI AII CAJKBASILE DE IMPCHfTANl A ZONALA

OSCUL», n CAUOLAJHF Df MFCATANIA1OCA1A

CBCULA.il CAKBABLE 8 PAÎCAJE Pf IWJPBftAtț

CMCUAB PBONAlf

Bilanțul teritorial existent:

Zone functtdnaici

Suprafața

(mp)

%

din tot»l

ConsinKfti exisiente

0

0% !

Iciftriun Bbrre - we, drum

120 000 00

100%

TOTAL lortonu studufl pnn PUZ

120 000 00

100%


Bilanțul teritorial maxim propus:

ZCWW liinCliorualc

Supralxu max. (mp)

%

din

total

CorreSnxJu prgpuse pentru POT maxim

30%

36 000

30%

Circulații carosabile parcan

42 000

35%

Circulat» pteiqnale

lâoou

15%

Spotti verzi si aliniamente cu rol de proiect». undiusiv dale imertuvle - cor«f

HG rw 525 din 27 iunie 1906 mrum 20% din SuprfăfcMâi toronuiui

24 OM

20.00

%

TOTAL leren studtat prin PUZ

120 000

100%


INDICATORI URBANISTICI

POT maxim 30% C.U.T. maxim 2-Soiplmp. teren REGN DE ÎNĂLȚIME

- regimul de inaltime = 2S+P+5Er£Th • inaltimea min. admisa =6.00 m, inaltimea REGN DE ALIMCRE    /


■ aliniament stradal ahraamertul este la distanta de nai. 9.W m fae fanta i partea de nord. respect» est

. aiteiamenti posterioare mm 9,00 m poMeiiot tate i

propnwale vestea, prepnelar mm lași, terenep' rtr,£#l 15 . AUniamante tetende: afawnenlul taleral va 6 de mm. 9,00 m de tenta de prtpnetatc sadea, teren pmpnțtate faun fa», nr.

rad 156699


\    !ls 'CETJȚZîeiT Al

|    Refacerea peeagistata și
Unhvniorti IVriu .CbwrrXK Ajutai" dai tați

CaartâKtnn, ai* AiiuikmvaviKM Z' li n.iri ■ m iJmji-

racurarca vt Anumciui? n. uawunazma

1‘roieclai

(t urn Mirt Dracu

PmiKint

it cm. oraore OcHacij    _J

fioteioi

itd txli Lucian Coama

Sd traiect

tk arh. Mirai Coctear mp


OEGlEmEntari urbanistice


>>


< *

x

X

>

Executant

P.F.A. Simeanu Adrian Autorizație Seria RO-GL-F. Nri 0083.

BENEFICIAR: MUNICIPIUL IAÎ

"STUDIU Dl H Z.kftfL.nvlT: P17.-SplukClime k.țîi.mal J

canftxtn Caiiflutiulm ilr luhtnittn a. 4.111.14i 1 2.ÎQ

Lmr-JuuJuL U»t, ZuiuMeura Jc ViM- PaJgwtltiCy|htii, Nr.<aRBHaaam.'lS$Zis,Nuid. 15521.»

*■ .pilr»4m tor ■> 12Q womp. S mauniu • I2P i>«l

Imocmu    ff'A Â urse <iiu .kan.ni

Sen

MANDiSmMtlF

Knrueuc    |*FA Sumara Aunnn

1:500

Snlrm de peuiccsic-Strrco 70

Plan «fe refer ima-Marvu Seupr*

Verific*    «H

12 201*7

Luh.iiSiâlur.la turbelor Je nivcl-lm