Hotărârea nr. 110/2018

HOTĂRÂRE privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Iaşi


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind alegerea Președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

28 februarie 2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vederea propunerea formulată și adoptată în plenul ședinței privind alegerea în funcția de președinte de ședintă, a domnului consilier Pintilei Mihail, consemnată si in procesul verbal al sedintei ;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 393/2002 privind Statutul aleșilor locali;

Având în vedere dispozițiile Ordonanței de Guvern nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art .35 și art. 40 alin. (1), precum și celelalte prevederi ale Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1 Se alege în funcția de Președinte de ședință al Consiliului Local al Municipiului Iasi domnul consilier Pintilei Mihail care va conduce lucrările ședințelor și va semna hotărârile adoptate pentru o perioada de 3 luni incepand cu luna martie 2017.

Art.2. (1) Biroul Secretariat Consiliul Local - Arhivă va comunica copie a prezentei hotarari consilierului local nominalizat la art.1, Primarului Municipiului Iasi și Instituției Prefectului județului Iași.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Consilier    Denisa Liliana lonașcu

Florentin Traian Ciobotaru

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

27

Pentru

18

Împotrivă

0

Abțineri

9

Nr. 110 din 28 februarie 2018

2/ 2 la H.C.L. nr. 110 din 28 februarie 2018