Hotărârea nr. 11/2018

HOTĂRÂRE privind modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30.01.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Munca si Protectie Sociala a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 5882 /2018 întocmită de Serviciul Resurse Umane;

Având în vedere Referatul nr.126386/2017 întocmit de Direcția Fond

Locativ;

Având în vedere Referatul nr. 5932/2018 întocmit de Serviciul Promovare și Monitorizare Calitate Mediu;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea Statului de Funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Serviciului Resurse Umane și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată Serviciul Resurse Umane.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    ConTrasemneaza penTru IegaIîTaTe,

Florentin Traian Ciobotaru    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

ConsiIier IocaI,

Nr. 11 din 30 ianuarie 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0

Anexa nr. 1 la H.C.L. Nr. 11 din 30 ianuarie 2018

Nr.

crt.

Nr. crt. în statul

de funcții

aprobat - luna

decembrie

2017

Direcție/Serviciu/Birou

Denumire funcție actuală

Denumire funcție nouă

Direcție/Serviciu/Birou

Direcția Fond Locativ

Direcția Fond Locativ

Biroul Monitorizare Exploatare Locuinte

1

532

Compartiment Personal Auxiliar

Muncitor calificat

I

Referent

IA

Compartiment Monitorizare Tehnică

2

538

Muncitor calificat

IV

Referent

IA

Compartiment Monitorizare Tehnică

Direcția Exploatare

Patrimoniu

Direcția Exploatare Patrimoniu

3

601

Personal Auxiliar

Referent casier

II

Referent casier

IA

Personal Auxiliar

Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare

4

289

Serviciul Monitorizare Calitate

Mediu

Inspector principal

Consilier superior

Serviciul Monitorizare Calitate Mediu

5

292

Consilier juridic asistent

Consilier superior

Serviciul Monitorizare Calitate Mediu

Presedinte de Sedinta Florentin Traian Ciobotaru

1 / 1 la H.C.L. nr. 11 din 30 ianuarie 2018