Hotărârea nr. 109/2018

HOTĂRÂRE privind nominalizarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Iasi în Consiliul de Administraţie de la Palatul Copiilor Iasi


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind nominalizarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Iasi în

Consiliul de Administrație de la Palatul Copiilor Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 28 februarie 2018 ;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere propunerea formulată si aprobată în unanimitate privind nominalizarea doamnei Consilier Tăutu Daniela ca reprezentant al Consiliului Local ce va face parte din Consiliul de Administrație la Palatul Copiilor Iasi, consemnată si in procesul verbal al sedintei;

Având în vedere Referatul de specialitate nr. 20316/26.02.2018, întocmit de Serviciul Investiții Proprii din cadru Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare;

Având în vedere prevederile OMECS nr. 4624/2015 pentru modificarea anexei nr.1 la Regulamentul de organizare si funcționare a unităților care oferă activitate extrascolarâ, Regulamentul privind organizarea si functionarea palatelor si cluburile copiilor la art.15, alineat 3 se specifică:” consiliul de administratie al palatului copiilor este format din 13 membri, după cum urmează: 6 cadre didactice, 1 reprezentant al inspectoratului scolar judetean responsabil cu coordonarea activitatii educative extrascolare, 2 reprezentanti ai administratiei publice locale, 3 reprezentanti ai parintilor si 1 reprezentant al partenerilor educationali”

Având în vedere solicitarea înaintată Primăriei Municipiului Iasi de către Palatul Copiilor Iasi si înregistrată cu nr.13481/08.02.2018, solicitare de desemnare a unui reprezentant al Consiliului Local Iasi care sa faca parte din Consiliul de Administratie de la Palatul Copiilor Iasi ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se desemneaza doamna consilier Tăutu Daniela ca reprezentant al Consiliului Local ce va face parte din Consiliul de Administrație la Palatul Copiilor Iasi.

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată:Primarului Municipiului Iași, Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare, Inspectoratului Școlar Județean Iași (Strada Nicolae Bălcescu, nr. 26, Iași), doamnei Consilier Tautu Daniela; Palatului Copiilor Iasi și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Generala Tehnică și Dezvoltare.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Consilier    Denisa Liliana Ionașcu

Florentin Traian Ciobotaru

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

27

Pentru

27

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 109 din 28 februarie 2018

2 / 2 la H.C.L. nr. 109 din 28 februarie 2018