Hotărârea nr. 108/2018

HOTARARE privind aprobarea continuării finanţării proiectelor „Centrul de Servicii pentru Mamă şi Copil” şi „Centrul Rezidenţial pentru Mame şi Copii în Dificultate”


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTARARE

privind aprobarea continuării finanțării proiectelor

„Centrul de Servicii pentru Mamă și Copil” și „Centrul Rezidențial pentru Mame și Copii în Dificultate”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 28 februarie 2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere referatul de specialitate nr.5853/22.02.2018 întocmit de către Direcția de Asistență Comunitară privind necesitatea asigurării resurselor financiare pentru costurile proiectelor;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 234/30.05.2005 cu privire la parteneriatul Consiliului Local al Municipiului Iași cu Fundația Hecuba având ca obiect asigurarea de servicii sociale complexe pentru mame si copii din medii defavorizate din Municipiul Iasi;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă continuarea finanțării pentru anul 2018, a proiectelor „Centrul de Servicii pentru Mamă si Copil” (650.000 lei) situat în Str.Codrescu nr.6 și „Centrul Rezidential pentru Mame si Copii în Dificultate” (470.000 lei) situat în Str.Sărăriei nr.143 de la bugetul local prin bugetul Direcției de Asistență Comunitară, conform Anexei 3A și Anexei 3B care fac parte integrantă din prezenta hotarâre, cu suma totală de 1.120.000 lei.

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției de Asistență Comunitară; Fundației Hecuba; Direcțiiei Generale Economice și Finanțe Publice Locale Iași, Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale Iași și de către Direcția de Asistență Comunitară Iași.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Consilier    Denisa Liliana Ionașcu

Florentin Traian Ciobotaru

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

27

Pentru

27

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 108 din 28 februarie 2018


FUNDAȚIA HECUBA CUI 17062008


Se aprobă, DIRECTOR EXECUȚI Luminița Munteanu


0,RECȚia

2


ANEXA 3a

BUGET CHELTUIELI 2018 Centrul de servicii pentru mama și copil


C0NS^?'


Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod

TRIMESTRUL I

TRIMESTRUL II

TRIMESTRUL III

TRIMESTRUL IV

TOTAL AN

TOTAL

TRIMI

BL

TOTAL

TRIM II

BL

TOTAL TRIM III

BL

TOTAL TRIM IV

BL

TOTAL AN

BL

TOTAL CHELTUIELI

292,500.00

292,500.00

130,000.00

130,000.00

130,000.00

130,000.00

97,500.00

97,500.00

650,000.00

650,000.00

1

CHELTUIELICURENTE

01

292,500.00

292,500.00

130,000.00

130,000.00

130,000.00

130,000.00

97,500.00

97,500.00

650,000.00

650,000.00

2

TITLUL I CHELTUIELI DE PESONAL

10

203,670.00

203,670.00

90,520.00

90,520.00

90,520.00

90,520.00

67,890.00

67,890.00

452,600.00

452,600.00

3

Cheltuieli salariale in bani

10.01

197,322.00

197,322.00

87,699.00

87,699.00

87,699.00

87,699.00

65,773.00

65,773.00

438,493.00

438,493.00

4

Salarii de baza

10.01.01

197,322.00

197,322.00

87,699.00

87,699.00

87,699.00

87,699.00

65,773.00

65,773.00

438,493.00

438,493.00

5

Salarii de merit

10.01.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6

Indemnizație de conducere

10.01.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7

Spor de vechime

10.01.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8

Sporuri pentru cond de munca

10.01.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9

Alte sporuri

10.01.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10

Ore suplimentare

10.01.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11

Fond premii

10.01.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12

Prima de vacanta

10.01.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13

Ind plătite pers din afara

10.01.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14

Indemnizații de delegare

10.01.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

16

Contribuții

10.03

6,348.00

6,348.00

2,821.00

2,821.00

2,821.00

2,821.00

2,117.00

2,117.00

14,107.00

14,107.00

17

Contrib de asigurări soc de stat

10.03.01

3,628.00

3,628.00

0.00

0.00

0.00

3,628.00

3,628.00

18

Contrib de asigurări de șomaj

10.03.02

103.00

103.00

0.00

0.00

0.00

103.00

103.00

19

Contrib de asig soc de sanatate

10.03.03

1,076.00

1,076.00

0.00

0.00

0.00

1,076.00

1,076.00

20

Contrib de asig pt accid de munca

10.03.04

33.00

33.00

0.00

0.00

0.00

33.00

33.00

21

Contrib pentru concedii si indemniz

10.03.06

176.00

176.00

0.00

0.00

0.00

176.00

176.00

22

Fd garantare creanțe salariale

10.03.07

1,332.00

1,332.00

2,821.00

2,821.00

2,821.00

2,821.00

2,117.00

2,117 00

9,091.00

9,091.00

23

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

88,830.00

88,830.00

39,480.00

39,480.00

39,480.00

39,480.00

29,610.00

29,610.00

197,400.00

197,400.00

24

Bunuri si servicii

20.01

44,100.00

44,100.00

19,600.00

19,600.00

19,600.00

19,600.00

14,700.00

14,700.00

98,000.00

98,000.00

25

Furnituri de birou

20.01.01

405.00

405.00

180.00

180.00

180.00

180.00

135.00

135.00

900.00

900.00

26

Mater pentru curățenie

20.01.02

2,700.00

2,700.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

900.00

900.00

6,000.00

6,000.00

1    27

încălzit, iluminat

20.01.03

18,000.00

18,000.00

8,000.00

8,000.00

8,000.00

8,000.00

6,000.00

6,000.00

40,000.00

40,000.00

28

Apa, canal, salubritate

20.01.04

4,050.00

4,050.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800 00

1,350.00

1,350.00

9,000.00

9,000.00

29

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

2,925.00

2,925.00

1,300.00

1,300.00

1,300.00

1,300.00

975.00

975.00

6,500.00

6,500.00

30

Piese de schimb

20.01.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

31

Transport

20.01.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

32

Posta, telecomunic, radio

20.01.08

4,320.00

4,320.00

1,920.00

1,920.00

1,920.00

1,920.00

1,440.00

1,440.00

9,600.00

9,600.00

33

Mater si serv cu caract funcțional

20.01.09

9,900.00

9,900.00

4,400.00

4,400.00

4,400.00

4,400.00

3,300.00

3,300.00

22,000.00

22,000.00

34

Alte bunuri si serv pt intret si funct

20.01.30

1,800.00

1,800.00

800.00

800.00

800.00

800 00

600.00

600.00

4,000.00

4,000.00

35

Reparații curente

20.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

36

Hrana

20.03

42,300.00

42,300.00

18,800.00

18,800.00

18,800.00

18,800.00

14,100.00

14,100.00

94,000.00

94,000.00

37

Hrana pt oameni

20.03.01

42,300.00

42,300.00

18,800.00

18,800.00

18,800.00

18,800 00

14,100.00

14,100.00

94,000.00

94,000.00

38

Medicam si mat sanitare

20.04

630.00

630.00

280.00

280.00

280.00

280.00

210.00

210.00

1,400.00

1,400.00

39

Medicamente

20.04.01

360.00

360.00

160.00

160.00

160.00

160.00

120.00

120.00

800.00

800.00

40

Mat sanitare

20.04.02

270.00

270.00

120.00

120.00

120.00

120.00

90.00

90.00

600.00

600.00

41

Dezinfectând

20.04.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

42

Bunuri de nat ob de inventar

20.05

900.00

900.00

400.00

400.00

400.00

400.00

300.00

300.00

2,000.00

2,000.00

43

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

44

lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

45

Alte obiecte de inventar

20.05.30

900.00

900.00

400.00

400.00

400.00

400.00

300.00

300.00

2,000.00

2,000.00

46

Deplasări, detasari, transferuri

20.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

47

Cârti, publicații

20.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

48

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

49

Pregătire profesionala

20.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50

Protecția muncii

20.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

51

Alte cheltuieli

20.30

900.00

900.00

400.00

400.00

400.00

400.00

300.00

300.00

2,000.00

2,000.00

52

Reclama si publicitate

20.30.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

53

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (c banca)

20.30.30

900.00

900.00

400.00

400.00

400.00

400.00

300.00

300.00

2,000.00

2,000.00

58

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

59

TILTLUL X ACTIVE FIXE

71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

60

Construcții

71.01.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

61

Mașini, echipam si miji de transp

71.01.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

62

Mobilier, aparatura birotca

71.01.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

63

Alte active fixe (repar capitale)

71.01.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

64

Reparații capitale af activ fixe

71.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


FUNDAȚIA HECUBA CUI 17062008


ANEXA 3bBUGET CHELTUIELI 2018

Centrul Rezidențial pentru Mame și Copii în Dificultate

lei

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod

TRIMESTRUL I

TRIMESTRUL II

TRIMESTRUL III

TRIMESTRUL IV

TOTAL AN

TOTAL TRIM

I

BL

TOTAL TRIM II

BL

TOTAL TRIM III

BL

TOTAL TRIM IV

BL

TOTAL AN

BL

TOTAL CHELTUIELI

211,500.00

211,500.00

94,000.00

94,000.00

94,000.00

94,000.00

70,500.00

70,500.00

470,000.00

470,000.00

1

CHELTUIELI CURENTE

01

211,500.00

211,500.00

94,000.00

94,000.00

94,000.00

94,000.00

70,500.00

70,500.00

470,000.00

470,000.00

2

TITLUL I CHELTUIELI DE PESONAL

10

126,720.00

126,720.00

56,320.00

56,320.00

56,320.00

56,320.00

42,240.00

42,240.00

281,600.00

3

Cheltuieli salariale in bani

10.01

122,416.00

122,416.00

54,407.00

54,407.00

54,407.00

54,407.00

40,805.00

40,805.00

272,035.00

272,035.00

4

Salarii de baza

10.01.01

122,416.00

122,416.00

54,407.00

54,407.00

54,407.00

54,407.00

40,805.00

40,805.00

272,035.00

272,035.00

5

Salarii de merit

10.01.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6

Indemnizație de conducere

10.01.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7

Spor de vechime

10.01.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8

Sporuri pentru cond de munca

10.01.05

0.00

0.00

0.00

4.20

0.00

0.00

9

Alte sporuri

10.01.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10

Ore suplimentare

10.01.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11

Fond premii

10.01.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12

Prima de vacanta

10.01.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13

Ind plătite pers din afara

10.01.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14

Indemnizații de delegare

10.01.13

0.00

0.00

0.00

0.00

o

0.00

15

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

16

Contribuții

10.03

4,304.00

4,304.00

1,913.00

1,913.00

1,913.00

1,913.00

1,435.00

1,435.00

9,565.00

9,565.00

17

Contrib de asigurări soc de stat

10.03.01

2,653.00

2,653.00

0.00

0.00

0.00

2,653.00

2,653.00

18

Contrib de asigurări de șomaj

10.03.02

84.00

84.00

0.00

0.00

0.00

84.00

84.00

19

Contrib de asig soc de sanatate

10.03.03

873.00

873.00

0.00

0.00

0.00

873.00

873.00

20

Contrib de asig pt accid de munca

10.03.04

27.00

27.00

0.00

0.00

0.00

27.00

27.00

21

Contrib pentru concedii si indemniz

10.03.06

143.00

143.00

0.00

0.00

0.00

143.00

143.00

22

Fd garantare creanțe salariale

10.03.07

524.00

524.00

1,913.00

1,913.00

1,913.00

1,913.00

1,435.00

1,435.00

5,785.00

5,785.00

23

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

84,780.00

84,780.00

37,680.00

37,680.00

37,680.00

37,680.00

28,260.00

28,260.00

188,400.00

188,400.00

24

Bunuri si servicii

20.01

83,925.00

83,925.00

37,300.00

37,300.00

37,300.00

37,300.00

27,975.00

27,975.00

186,500.00

186,500.00

25

Furnituri de birou

20.01.01

450.00

450.00

200.00

200.00

200.00

200.00

150.00

150.00

1,000.00

1,000.00

26

Mater pentru curățenie

20.01.02

2,250.00

2,250.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

750.00

750.00

5,000.00

5,000.00

27

încălzit, iluminat

20.01.03

30,150.00

30,150.00

0.00

13,400.00

13,400.00

13,400.00

10,050.00

10,050.00

67,000.00

67,000.00

28

Apa, canal, salubritate

20.01.04

13,050.00

13,050.00

5,800.00

5,800.00

5,800.00

5,800.00

4,350.00

4,350.00

29,000.00

29,000.00

29

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30

Piese de schimb

20.01.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

31

Transport

20.01.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

32

Posta, telecomunic, radio

20.01.08

675.00

675.00

300.00

300.00

300.00

300.00

225.00

225.00

1,500.00

1,500.00

33

Mater si serv cu caract funcțional (paza)

20.01.09

33,750.00

33,750.00

15,000.00

15,000.00

15,000.00

15,000.00

11,250.00

11,250.00

75,000.00

75,000.00

34

Alte bunuri si serv pt intret si funct

20.01.30

3,600.00

3,600.00

1,600.00

1,600.00

1,600.00

1,600.00

1,200.00

1,200.00

8,000.00

8,000.00

35

Reparații curente

20.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

36

Hrana

20.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

37

Hrana pt oameni

20.03.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

38

Medicam si mat sanitare

20.04

405.00

405.00

180.00

180.00

180.00

180.00

135.00

135.00

900.00

900.00

39

Medicamente

20.04.01

135.00

135.00

60.00

60.00

60.00

60.00

45.00

45.00

300.00

300.00

40

Mat sanitare

20.04.02

45.00

45.00

20.00

20.00

20.00

20.00

15.00

15.00

100.00

100.00

41

Dezinfectanti

20.04.04

225.00

225.00

100.00

100.00

100.00

100.00

0.00

75.00

500.00

500.00

42

Bunuri de nat ob de inventar

20.05

450.00

450.00

200.00

200.00

200.00

200.00

150.00

150.00

1,000.00

1,000.00

43

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

44

lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1 45

Alte obiecte de inventar

20.05.30

450.00

450.00

200.00

200.00

200.00

200.00

150.00

150.00

1,000.00

1,000.00

46

Deplasări, detasari, transferuri

20.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

47

Cârti, publicații

20.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

48

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

49

Pregătire profesionala

20.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50

Protecția muncii

20.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

51

Alte cheltuieli

20.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

52

Reclama si publicitate

20.30.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

53

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

54

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55

TILTLUL X ACTIVE FIXE

71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

56

Construcții

71.01.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

57

Mașini, echipam si miji de transp

71.01.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

58

Mobilier, aparatura birotca

71.01.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

59

Alte active fixe (repar capitale)

71.01.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

60

Reparații capitale af activ fixe

71.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00Verificat, Serv. Buget